2017-06-20      Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 4!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“  įgyvendinimui.

Kvietimas atrankai Nr. 4

Skaityti daugiau


2017-06-16    Veiklų pristatymas Šiaulių miesto verslo tarybai

Šiaulių miesto verslo tarybos posėdyje Šiaulių  miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Alfredas Jonuška susirinkusius supažindino su asociacijos veikla, tikslais bei uždaviniais. Įgyvendinamo projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ vadovė Diana Armalienė detalizavo ir apibendrino jau atliktus darbus. Susirinkusieji verslo tarybos nariai supažindinti su paskelbtais ir dar planuojamais skelbti projektinių pasiūlymų kvietimais atrankai. Taip pat pristatyti keturi kriterijus atitinkantys ir inovatyvias idėjas bei paslaugas siūlantys projektiniai pasiūlymai, kurie ekspertų atrinkti ir Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos patvirtinti kaip galimi įgyvendinti. Atrinkti projektiniai pasiūlymai 2017 birželio 8 d. išsiųsti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai galutiniam vertinimui.

Skaityti daugiau


2017-06-15     Atrinkti projektiniai pasiūlymai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) įvertino ir atrinko projektinius pasiūlymus pagal pateiktus kvietimus atrankai Nr. 1 ir Nr. 2. Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti strategijos tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“  uždavinius ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ ir ,,Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“. Atrinkti projektiniai pasiūlymai 2017 birželio 8 d. išsiųsti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai galutiniam vertinimui.

Skaityti daugiau


2017-06-06     Valdybos posėdis

Birželio 2 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė Diana Armalienė valdybos nariams pristatė visas atrinktas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų idėjas, aptarė pasiūlymų inovatyvumą Šiaulių miesto ir regiono mastu. Atrinktų projektinių pasiūlymų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į Šiaulių miesto vietos veiklos grupės vertintojų  bei eksperto vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją. Visi atrinkti projektiniai pasiūlymai, susirinkusios valdybos, buvo patvirtinti.

Skaityti daugiau


2017-05-26    Vyko mokymai pareiškėjams!

2017 m. gegužės 25 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo“ paskelbto kvietimo atrankai Nr. 3 mokymai. Kvietimas, kurio tikslas užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę paskelbtas š. m. gegužės 17 d. Kvietimu siekiama vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriam yra ar buvo nustatyta globa.

Skaityti daugiau


2017-05-23    Primename apie mokymus!

2017 m. gegužės 25 d. 14.30–16.30 val. vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų kvietimo  atrankai Nr. 3 rengėjams.
Mokymai vyks Vilniaus g. 88, Šiauliai (ŠU centriniai rūmai), konferencijų salė (I a.).
Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

 


2017-05-17    Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 3!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Kvietimas atrankai Nr. 3

Skaityti daugiau


2017-05-12   Valdybos posėdis

2017 gegužės 11 dieną įvyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame projektų valdymo konsultantė Lina pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašą. Pristatytas ir detalizuotas aprašas kvietimui atrankai Nr. 3 susirinkusios valdybos buvo patvirtintas.

Skaityti daugiau


2017-04-25   Mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams

2017 m. balandžio 24 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo“ paskelbto kvietimo atrankai Nr. 2 mokymai. Kvietimas, kurio tikslas didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą paskelbtas š. m. balandžio 18 dieną. Kvietimu atrankai Nr. 2 siekiama įgyvendinti projektus mažinančius socialinę atskirtį, dėl mažų pajamų, dalinio neįgalumo ar kitų priežasčių, patiriančius pensinio amžiaus asmenis įtraukti į bendruomenines veiklas bei suteikti jiems reikiamą pagalbą.

Skaityti daugiau


2017-04-18    Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 2!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio ,,Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui.

Kvietimas atrankai Nr 2

Skaityti daugiau


2017-04-18    Valdybos ir projekto valdymo grupės susitikimas
valdymo grupė

Šiandien įvyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos ir projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ valdymo grupės susitikimas. Susitikime projekto vadovė Diana Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio ,,Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašą. Pristatytas ir detalizuotas aprašas kvietimui atrankai Nr. 2 susirinkusios valdybos buvo patvirtintas.

Skaityti daugiau


2017-04-06    Informacija projektinių pasiūlymų rengėjams
2017 m. planuojami skelbti kvietimai projektinių pasiūlymų atrankai.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio:

 • „Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui
  (Kvietimas atrankai Nr. 2) – balandžio 13 d.
 • „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę”
  (Kvietimas atrankai Nr. 3) – gegužės 17 d.
 • „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai”
  (Kvietimas atrankai Nr. 4) – birželio 20 d.
 • ,,Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę”
  (Kvietimas atrankai Nr. 7) – spalio 19 d.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio:

 • „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką“
  (Kvietimas atrankai Nr. 5) – rugpjūčio 7 d.
 • „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“
  (Kvietimas atrankai Nr. 6) – rugsėjo 4 d.

Kvietimų atrankai skelbimo datos gali keistis. Tačiau visi kvietimai atrankai bus paskelbti iki 2017 m. spalio mėn. pabaigos.

Skaityti daugiau