Santrauka

2023 m. parengta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-67, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1V-635 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Taisyklės). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rekomendacijomis, Šiaulių miesto savivaldybės ir 2022–2030 m. Šiaulių regiono strateginiais planavimo dokumentais, Šiaulių m. pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų (bendruomenių, NVO, verslo asociacijos struktūrų ir kt.), gyventojų nuomonės apklausos rezultatais, Šiaulių miesto socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos analize.

VPS parengta taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodą, kai „iš apačios į viršų“ iniciatyvą perima Šiaulių m. bendruomenė (gyventojai), kurie geriausiai žino savo gyvenamosios vietovės problemas ir poreikius, kuriems svarbu šiuos poreikius patenkinti, išspręsti kylančius iššūkius. Apjungus vietos savivaldos, regiono, valstybės ir ES priemones, efektyviausiai panaudojus ES investicijas, Valstybės biudžeto lėšas bus spendžiamos vietos bendruomenei kylančios problemos, tenkinami poreikiai, mažinama socioekonominė nelygybė.

Rengiant VPS buvo laikomasi darnus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principo aplinkosaugos, socialinei, ekonominei, teritorijų vystymo srityse, lygios galimybių ir nediskriminavimo, inovatyvumo (kūrybingumo) principų.

Šiaulių m. 2022 m. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenantys asmenys sudarė 18,3 proc. miesto gyventojų, tai yra mažiau nei Lietuvos vidurkis (21,2 proc.) Ypatingą skurdo ir socialinės atskirties riziką dažniausiai patiria sunkiai integruojami į darbo rinką arba joje ilgai neišsilaikantys asmenys. Mažinant socialinę atskirtį, atliepiant įvairių grupių socialinius iššūkius, išlieka poreikis plėtoti socialinę ir ekonominę įtrauktį didinančias integruotas priemones, užtikrinti žmogaus teises dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime.  

Strategijos parengimui buvo suburta darbo grupė, kurią sudarė bendruomenių, jaunimo, NVO, verslo asocijuotų struktūrų, švietimo įstaigų (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Šiaulių technologijų mokymo centro) atstovai, Užimtumo tarnybos, Socialinių paslaugų skyriaus specialistai. Darbo grupės svarus indėlis buvo išsikeliant Strategijos uždavinius, įvertinant veiksmų įgyvendinimo galimybes, rengiant veiksmų planą, planuojant biudžetą ir kt.

Atlikus Šiaulių m. teritorijos, gyventojų, teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizę (svarbiausių socialinei, ekonominei, demografinei teritorijos būklei įtaką darančių teigiamų, neigiamų veiksnių, jų tarpusavio sąsajų ir pan.) analizę, įvertinus faktinį, vidinį potencialą ir poreikius (stiprybes ir silpnybes) bei galimus išorinius procesus ir pokyčius, nepriklausančius nuo miesto, (grėsmes), turimus išteklius ir potencialą (galimybes), suformuluotas VPS tikslas Šiaulių miesto socialinę atskirtį (riziką) patiriančių darbingų gyventojų, marginalizuotų bendruomenių ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių padidėjęs aktyvumas ir lygios galimybės dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, išplėtoti socialiniai verslai ir integracijos paslaugos, kuriant  socialinę gerovę. Tikslui įgyvendinti numatyti du uždaviniai ir veiksmai.

1 uždavinys „Sustiprinti Šiaulių miesto darbingų gyventojų, ypatingai socialiai pažeidžiamų asmenų, aktyvią socialinę įtrauktį, padidinti lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime“. Veiksmai: 1. Taikyti prevencines, integruotas priemones socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 2. Teikti kompleksinę (re)integracijos į darbo rinką pagalbą mažiau galimybių turintiems jaunuoliams. 3. Vykdyti veiklas užtikrinančias lygias galimybes migrantams, pabėgėliams, kitataučiams dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime. 4. Įgyvendinti neformalias iniciatyvas stiprinant Šiaulių bendruomenės (gyventojų) verslumą. 5. Vykdyti veiklas darbingų 60 m. ir vyresnio amžiaus asmenų socialinio ir darbinio aktyvumo didinimui. 6. Teikti paramą jauno verslo subjektams – Šiaulių m. VVG teritorijos gyventojams.

2 uždavinys „Sukurti naujų darbo vietų Šiaulių mieste, teikti kompleksinę paramą socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, užtikrinant marginalizuotų bendruomenių, migrantų, nepalankias sąlygas turinčių grupių socialinę ir ekonominę įtrauktį“. Veiksmas: skatinti ir teikti paramą socialinio verslo kūrimui ir plėtojimui, sprendžiant pažeidžiamų grupių atskirties problemas.

Planuojama, kad iki 2029 m. bus įgyvendinta ne mažiau kaip 15 bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų (NVO ir (arba) įgyvendintų kartu su partneriu (-iais)). Veiklose dalyvaus ne mažiau negu 508 tikslinės grupės asmenys, iš jų ne mažiau kaip 40 proc. po dalyvavimo veiklose toliau dalyvaus socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje. Paramą gavusiuose subjektuose bus sukurtos ne mažiau nei 2 darbo vietos, t. y. socialinio verslo įmonėse bus įdarbinti sunkiau integruojamų bendruomenės gyventojų grupių asmenys (socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.).

VPS įgyvendinimo vertė – 1081081,07 Eur, iš jų 92,5 proc. sudaro Europos socialinio fondo +, Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos. Ne mažiau 7,5 proc. prisidėjimo lėšų: ne daugiau 6,22 proc. Šiaulių m. savivaldybės biudžeto (ne daugiau 7,5 proc. atskiriems veiksmams) ir ne mažiau 1,28 proc. privačios lėšos (ne mažiau 7,5 proc. atskiriems veiksmams.).

VPS įgyvendinimą administruos Šiaulių m. VVG. Administravimui numatyta 299 999,99 Eur (Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos), t.y. ne daugiau 20 proc. VPS vertės.

Įgyvendinant VPS bus laikomasi partnerystės, vyrų ir moterų lygiu galimybių skatinimo, jaunimo nediskriminacijos horizontaliųjų principų. Tokia apimtimi parengta ir sėkmingai įgyvendinta VPS kompleksiškai užtikrins socialinę atskirtį patiriančių asmenų, mažiau galimybių turinčio jaunimo, darbingų 60 m. ir vyresnio amžiaus asmenų, migrantų, pabėgėlių, kitataučių, marginalizuotų grupių asmenų, jauno verslo subjektų lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje, visuomenės gyvenime, padidins socialinę ir ekonominę įtrauktį. Pasiekti rezultatai prisidės prie Investicijų programos 4.7 ir 4.9 konkrečių uždavinių rezultato rodiklių pasiekimo ir prie tvarios 20252033 m. Šiaulių miesto plėtros strategijos, 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano tikslų pasiekimo.

Patikslinta VPS (2024-05-09) čia