Svarbiausios Šiaulių m. VVG naujienos

2024-06-10   MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS

Birželio mėn. 5-6 d.  Druskininkuose vyko miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo renginys, skirtas miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 2021–2027 m. ES finansavimo laikotarpiui pradžiai. Renginio dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė,  VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ direktorės pavaduotoja Jūratė Lepardinienė.

Miesto vietos veiklos grupių strategijų rengimo apžvalgą ir būsimą jų įgyvendinimą pristatė  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento direktorė Lina Šemetulskytė ir  VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros” ekspertas Gediminas Česonis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkreiptas dėmesys, kad iš 10 Lietuvos apskričių pateiktų Strategijų, tik Šiaulių apskrities Šiaulių, Pakruojo, Joniškio, N. Akmenės, Kelmės, Radviliškio, Kuršėnų miestų VVG (7/7) ir Marijampolės apskrities (5/5) pateiktos Strategijos visos įtrauktos į siūlomą finansuoti Strategijų sąrašą. 

2016–2022 m. iššūkiais ir sėkmės istorijomis, gerąją patirtimi ir praktika dalinosi miestų vietos veiklos
grupių atstovai, asociacijos „Miestų vietos veiklos grupių tinklas” atstovai.

Renginio dalyviai lankėsi Druskininkų mieste aktyviai veikiančiose nevyriausybinėse organizacijose, kurios dalyvavo rengiant Druskininkų m. vietos plėtros strategiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginio akimirkos

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją teikia Šiaulių m. VVG  Strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 0 675 26 246. 


2024-05-31   Patvirtinti finansuotinų ir rezervinių vietos plėtros strategijų sąrašai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės  Agnės Bilotaitės įsakymais patvirtinti miestų VVG vietos plėtros strategijų sąrašai:  

Informaciją teikia Šiaulių m. VVG  Strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 0 675 26 246. 


2024-05-23  Duotas startas Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1V-338 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1V-347 redakcija) Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija įtraukta į siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą įgyvendinamų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą. Įsakymą žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd5ca540183c11efbcbfb318996800a8

Informaciją teikia Šiaulių m. VVG  Strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 0 675 26 246. 


2024-05-02  Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos tikslinimas

Balandžio 31 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Šiaulių m. VVG) gavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento raštą dėl Vietos plėtros strategijos tikslinimo, kuriame siūloma Šiaulių miesto VVG patikslinti vietos plėtros strategijoje pateiktą informaciją.

Kviečiame Šiaulių m. gyventojus susipažinti su Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos tikslinimo informacija bei teikti savo pasiūlymus nurodytais kontaktais.

Išsamią informaciją teikia Šiaulių m. VVG  Strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 0 675 26 246. 


2024-04-08  Šiaulių m. 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos vertinimas: Vidaus reiklų ministerijos informacija

Balandžio 8 d. Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) nuotoliniu būdu organizavo susitikimą su miestų vietos veiklos grupėmis.

VRM pristatė aktualią informaciją, susijusią su vietos plėtros strategijų atranka:

 • 2024-04-04 patvirtintas Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimas (toliau – Taisyklės);
 • 2024-04-08/19 atsižvelgiant į Taisyklių pakeitimą, atliekamas pakartotinis vietos plėtros strategijų vertinimas (teikiami pakartotiniai siūlymai miestų VVG dėl finansinio plano koregavimo);
 • 2024-04-26 planuojamas Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdis dėl sąrašų tvirtinimo;
 • 2024-05-13/31 planuojama tvirtinti siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

Išsamią informaciją teikia Šiaulių m. VVG  Strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 0 675 26 246. 


2024-03-20 Šiaulių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2024-03-19 Vilniaus g. 100 (Šiauliai) vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. 

DARBOTVARKĖ:

 1. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimai
 2. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitos už 2023 m. tvirtinimas.
 3. Kiti einamieji klausimai.

Nuo pat Šiaulių m. VVG įsikūrimo pradžios (2015 m.) vadovavusį pirmininką Alfredą Jonušką keičia naujai išrinkta pirmininkė Edita Grigaliauskienė. Ačiū Alfredui Jonuškai už entuziazmą, gebėjimą suburti komandą ir greitai išspręsti kilusius iššūkius. 

Išsamią informaciją teikia Šiaulių m. VVG  Strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 0 675 26 246. 


2024-02-27 Vidaus reiklų ministerijos informacija:  teisės aktai, reglamentuojantys BIVP 2021–2027 m. 

2024-02-17 LR Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) pateikė 2021–2027 m. bendruomenės inicijuotų vietos plėtros (BIVP) aktualijas.

 

Teisės aktai:

Apie miestų vietos plėtros strategijų atranką

VRM gavo 52 vietos plėtros strategijos. Atliktas administracinės atitikties vertinimas, apie jo rezultatus informuotos miestų VVG. Taip pat atliktas naudos ir kokybės vertinimas. Kovo mėnesį planuojama organizuoti Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžius. Komitetas nagrinės vietos plėtros strategijų vertinimo ataskaitas bei teiks vidaus reikalų ministrei siūlymus dėl finansuotinų strategijų sąrašo sudarymo. Ministrei įsakymu patvirtinus finansuotinų strategijų sąrašą CPVA nedelsiant skelbs kvietimą (tęstinę atranką) teikti Projektų įgyvendinimo planus (PĮP) vietos plėtros strategijų administravimo lėšoms gauti.

Apie VVG bendradarbiavimą ir kompetencijų stiprinimą

VVG, kurių strategijoms bus skirtas finansavimas, VRM kartu su CPVA  š. m. balandžio 10-11 dienomis miestų vietos veiklos grupių (VVG) darbuotojams organizuos dviejų dienų mokymus apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir BIVP projektų atranką. VRM ir CPVA komanda bus pasirengusi atsakyti į aktualius klausimus, aptariami tolimesni bendradarbiavimo aspektai. 

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2024-01-02 Kviečiame jauno verslo subjektus teikti prašymus paramai

Jauno verslo subjektai kviečiami teikti prašymus VšĮ Nacionalinei Regionų plėtros agentūrai paramai įranga gauti iki kol verslui sukaks 2 metai.

Šiuo metu turimi įrangos komplektai:

 1. siuvinėjimo mašina, planšetė, nešiojamas kompiuteris;
 2. ekspozicinė įranga su priedais, skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas, nešiojamas kompiuteris.

Daugiau informacijos suteikiama telefonu +370 607 79 707.


2023-12-27 Vidaus reiklų ministerijos informacija:  Šiaulių m. 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos vertinimas

2023-12-22 gauta Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento (toliau – VRM) informacija, kad vadovaudamasis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V–672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), atliko Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) administracinės atitikties vertinimą.

Dviejų vertintojų išvadomis patvirtinta, kad Strategija atitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijus ir vadovaujantis Taisyklių 41 p. bus atliekamas šios Strategijos naudos ir kokybės vertinimas, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-12-22 Vidaus reiklų ministerijos informacija:  teisės aktai, reglamentuojantys BIVP 2021–2027 m. 

Pasiruošiant miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui, tame tarpe ir Šiaulių m. 2022–2029 m. vietos plėtros strategiją, 2023 m. rugsėjo–gruodžio mėn. vidaus reikalų ministerija parengė teisės aktus, reglamentuojančius BIVP 2021-2027 m.  įgyvendinimą:

 • Vietos plėtros rengimo ir atrankos taisyklės (parengtos ir patvirtintos).
 • Socialinio verslo paramos taisyklės (parengtos ir patvirtintos).
 • Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės (parengtos, derintos išorėje, šiuo metu baigiamos tobulinti pagal pateiktus siūlymus, artimiausiomis dienomis bus teiksimos tvirtinti vidaus reikalų ministrei).
 • Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo PFSA (parengtas ir pateiktas derinti išorėje, pastabų laukiama iki 2024-01-05).
 • Socialinio verslo PFSA (parengtas, derinamas darbo grupėje, diskutuojama su CPVA ir socialiniais partneriais. 2024 m. pradžioje bus teiksimas derinti išorėje bei tvirtinti vidaus reikalų ministrei).
 • Socialinės atskirties mažinimo PFSA (šiuo metu pateiktas derinti darbo grupei, planuojama derinti išorėje ir pasitvirtinti 2024 m. vasario mėn.).

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-12-21 Vidaus reiklų ministerijos informacija:  Šiaulių m. 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos vertinimas

2023 m. gruodžio 11 d., pasibaigus miesto VVG vietos plėtros strategijų pateikimo Vidaus reikalų ministerijai terminui, pateiktos ir užregistruotos  52 vietos plėtros strategijos. Administracinės atitikties vertinimas eina į pabaigą, jau įvertintos 48 strategijų atitiktis administracinio vertinimo kriterijams, iki metų pabaigos bus baigtos vertinti likusios strategijos. Informaciją apie administracinės atitikties vertinimo rezultatus paskelbsime 2024 m. sausio pradžioje. 

Planuojama, kad 2024 m. vasario mėn. bus užbaigtas naudos ir kokybės vertinimas, kurio  rezultatais nedelsiant bus pristatyti Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui.

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-11-30 Konferencija ES+U: patirtis ir iššūkiai

2023-11-28 Šiaulių m. VVG savanorė dalyvavo ES+U, kuri vyko Vilniuje, Litexpo. 

Visus pranešimus galima peržiūrėti (lietuvių arba anglų kalbomis): https://esukonferencija.lt/video/


 

 

 

 


2023-11-29 Socialinio verslo paramos taisyklės 

2023-11-27 Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-756 patvirtintos Socialinio verslo paramos, įgyvendinant 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklės. Įsigalioja 2023-11-29. Paskelbta Teisės aktų registre: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5edb33a08d2e11eea5a28c81c82193a8

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-11-21 Šiaulių m. VVG valdyba ir narių susirinkimas patvirtino Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategiją 

2023-11-05 Šiaulių m. VVG valdybos posėdyje ir 2023-11-20 Šiaulių m. narių susirinkime patvirtinta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija (toliau – VPS). 

Tai paskutiniai veiksmai VPS parengimo etape. Iki 2023-11-27 VPS bus išsiųsta LR Vidaus reikalų ministerijai vertinimui.

Informaciją apie VPS vertinimo eigą teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.

 

2023-11-06 Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas 

Gyventojų informacijos pasiekiamumo didinimui ir gyventojų grupių įsitraukimo aktyvinimui per Šiaulių TV, savaitraštyje Etaplius, radijo RS2 laidoje pristatyta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija. 

Nuorodos:

 • Laida per Šiaulių TV (2023-11-03) https://www.facebook.com/100064016441413/videos/996246674798039/
 • Straipsnis Etaplius (2023-11-03) https://etaplius.lt/naujiena/parengta-siauliu-miesto-2022dash2029-m-vietos-
 • pletros-strategija
 • Laidos įrašas (2023-11-06): 2023-11-02 Aktualijos iš pirmų lūpų – Šiaulių miesto vietos veiklos grupė https://rs2.lt/radijas/aktualijos/

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246


2023-11-03 2016–2022 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: LR Vidaus reikalų ministerijos apdovanojimas nominacijoje „Už atokvėpio paslaugų suteikimą”

Spalio 31 d. Kaune įteikta 13 apdovanojimų Vietos veiklos grupių 2014–2020 m. sėkmingiausiai įgyvendintiems projektams. Džiugu, kad ekspertai ir atrankos komisija įvertino VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro įgyvendintą projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)” (08.6.1-ESFA-V-911-04-0002). Projektas nominuotas „Už atokvėpio paslaugų suteikimą”. Šiaulių m. VVG strateginio planavimo vadovė kartu su VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro direktore Sigita Petkevičiene ir projekto vadove Giedre Brazlauskaite dalyvavo gražiame, daug emocijų sukėlusiame renginyje.

Dėkojame ESFA projektų vadovei Rožytei Valiulienei už pagalbą Šiaulių m. VVG administruojant Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. 

Apie projektą

Tikslas – sugrąžinti darbingus Šiaulių miesto gyventojus, prižiūrinčius/slaugančius savo artimuosius į visuomeninį gyvenimą.

Tikslinė grupė: darbingi gyventojai, prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius. Į projektą įtraukti 45 tikslinės grupės asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią ir dėl ligos krizę patiriančius šeimos narius (t. y. asmenį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas bei jų slaugomi šeimos nariai).

Veiklos: Informavimas ir konsultavimas; Sociokultūrinių ir psichoterapijos paslaugų teikimas (meno terapija ir rankdarbių terapija; maisto gamyba; hipoterapija); Savanorių mokymai; Savanoriška veikla: dienos užimtumo paslaugų teikimas tikslinės grupės dalyvių prižiūrimiems šeimos nariams (neįgaliesiems).

Projektas svarbus Šiaulių miesto bendruomenei tuo, kad prisidėjo prie paliatyvios pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimo, savanorystės skatinimo ir empatijos sunkiai sergantiems ligoniams, prisidėjo prie sunkius ligonius slaugančiųjų artimųjų grąžinimo į visuomeninį gyvenimą, paskatina grįžti į darbo rinką. 

Apdovanojimų akimirkos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau renginio akimirkų https://www.facebook.com/search/top/?q=vidaus%20reikal%C5%B3%20ministerija


2023-10-20 „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) viešas pristatymas

2023 m. spalio 18 d., 16 val. Šiaulių miesto kultūros centre vyko „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) pristatymas.  Po pristatymo sulaukėme individualaus susidomėjimo galimybėmis teikti projektus ir kt.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246


2023-10-19 Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas: kvietimas teikti pasiūlymus  

Vadovaujantis 2023-10-09 LR Vidaus reikalų ministrės įsakymu Nr. 1V-635 patvirtintais Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimais yra patikslinta Šiaulių miesto 2022–2029 metų vietos plėtros strategija (toliau – VPS). Atkreipiame dėmesį, kad tikslinant VPS, jos tikslas, uždaviniai, veiksmai, stebėsenos rodikliai nepasikeitė. Sumažėjo VPS vertė iki 1081081,08 Eur (buvo 291764,71 Eur). Iš jų 92,5 proc. sudaro Europos socialinio fondo +, Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos. Ne mažiau 7,5 proc. prisidėjimo lėšų: ne daugiau 6,22 proc. Šiaulių m. savivaldybės biudžeto (ne daugiau 7,5 proc. atskiriems veiksmams) ir ne mažiau 1,28 proc. privačios lėšos (ne mažiau 7,5 proc. atskiriems veiksmams.).

Kviečiame šiauliečius iki š.m. spalio mėn. 31 d. teikti savo pastabas, rekomendacijas dėl patikslintos VPS el.p. vvgsiauliai@gmail.com

VPS (projektas) Siauliu-m.-2022-2029-m.-VPS

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246


2023-10-16 Kviečiame jauno verslo subjektus teikti prašymus paramai

Nuo 2023-10-16 kviečiame jauno verslo subjektus teikti prašymus paramai įranga gauti iki kol verslui sukaks 2 metai.

Šiuo metu turimi įrangos komplektai:

 1. siuvinėjimo mašina, planšetė, nešiojamas kompiuteris;
 2. ekspozicinė įranga su priedais, skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas, nešiojamas kompiuteris.

Daugiau informacijos suteikiama telefonu +370 607 79 707.


2023-10-13  Patvirtintas Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimas

2023-10-09 LR Vidaus reikalų ministrės įsakymu Nr. 1V-635 patvirtintas Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimas.

Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis 2023-10-11 LR Vidaus reikalų ministrės įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ (kuris įsigalioja 2023-10-12) nustatyta vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaiga data. Miestų vietos veiklos grupės nuo 2023-10-12   kviečiamos teikti Vidaus reikalų ministerijai  vietos plėtros strategijas iki š. m. gruodžio 11 d. Po šios datos visos Ministerijai pateiktos strategijos bus vertinamos Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėse nustatyta tvarka ir teikiamos Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui svarstyti 2024 m. vasario mėn.

Įsakymas 2023-10-11 Nr. 1V-650 650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ paskelbtas e-TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6690e77066aa11ee9fc7ee37cec6fc59

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246


2023-10-12 Mokymai miestų vietos veiklos grupių atstovams

2023 m. spalio 12 d. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) patalpose, Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su CPVA, organizavimo praktinius mokymus miestų vietos veiklos grupių atstovams apie vietos plėtros strategijų rengimą ir atranką. Mokymų metu buvo pristatyta aktualiausia informacija apie pakeistas vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles. Mokymai grindžiami konkrečiais atsakymais į vietos veiklos grupių atstovų anksčiau ir registracijos metu užduotus klausimus. Šiaulių miesto vietos veiklos grupei atstovavo savanorė Diana Armalienė.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-10-11 „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) viešas pristatymas

2023 m. spalio 11 d., 15 val. Šiaulių miesto kultūros centre vyko „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) pristatymas.  Dalyviai domėjosi projektų finansavimo galimybėmis, preliminariomis kvietimo teikti paraiškas datomis  ir kt.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246


2023-09-29 „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) viešas pristatymas

2023 m. spalio 18 d., 16 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia visus šiauliečius, organizacijas į „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) pristatymą, kuris vyks Šiaulių miesto kultūros centre (III a.).

Rekomenduojame iš anksto informuoti apie savo dalyvavimą el.p. vvgsiauliai@gmail.com arba tel. 8 675 26 246.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246


2023-09-29 „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) viešas pristatymas

Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerija pateikė viešam aptarimui  Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimą. Jūsų pasiūlymai, komentarai, pastabos bus svarbios, siekiant aiškesnių vietos plėtros strategijų administracinės atitikties bei naudos ir kokybės vertinimo kriterijų nustatymo, proporcingesnio vertinimo balų dalių paskirstymo, taip pat nustatant didžiausią tinkamą finansuoti vietos plėtros strategijos vertę ir maksimalią ERPF lėšų dalį vietos plėtros strategijų įgyvendinimui.

Pastebėjimų, pasiūlymų lauksime iki 2023 m. spalio 5 d. el.p. vvgsiauliai@gmail.com

Paskelbta:

TAIS Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1v-672 „Dėl vietos plėtros strategij… (lrs.lt)

Miestobendruomene.lt https://miestobendruomene.lt/naujienos/viesam-aptarimui-pateiktas-svarstyti-vietos-pletros-strategiju-rengimo-ir-atrankos-taisykliu-pakeitimo-projektas/

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246


2023-09-28 „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) viešas pristatymas

2023 m. spalio 11 d., 15 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia visus šiauliečius, organizacijas į „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) pristatymą, kuris vyks Šiaulių miesto kultūros centre (III a.).

Rekomenduojame iš anksto informuoti apie savo dalyvavimą el.p. vvgsiauliai@gmail.com arba tel. 8 675 26 246.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246


2023-09-18  LR Vidaus reiklų ministerijos informacija dėl projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” pratęsimo

Dėl sustabdyto vietos plėtros strategijų atrankos proceso, pratęsiamas projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas”(Nr. 11-001-T-0027) įgyvendinimo laikotarpis iki 2023-11-30 (dabartiniame teisės akte veiklų įgyvendinimo data yra 2023-10-01).

Teisės akto projekto derinimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b42fe78252e911ee8e3cc6ee348ebf6d

Atkreipiame dėmesį, kad esant poreikiui tikslinti Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategiją, tikslai, uždaviniai ir veiksmai nesikeis, paramos ir Šiaulių m. savivaldybės lėšos nedidės.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-09-14  Šiaulių regionų tarybos sprendimu patvirtino Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projektas) atitiktį 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui

Rugsėjo  11 d.  Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė nuotoliniu būdu Šiaulių regionų tarybos kolegijos posėdyje pristatė Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategiją (projektą).

Vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-671 „Dėl  Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“, 23.2 punktu, Šiaulių regiono plėtros taryba  nusprendė patvirtinti, kad  Šiaulių miesto vietos veiklos grupės parengta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija  (projektas) atitinka 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano 3 tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (kodas LT026-03), 3.1 uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ (kodas LT026-03-01) ir pažangos priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (kodas LT026-0301-05).

Atkreipiame dėmesį, kad esant poreikiui tikslinti Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategiją, tikslai, uždaviniai ir veiksmai nesikeis, paramos ir Šiaulių m. savivaldybės lėšos nedidės.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-09-08  Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija (projektas)

Rugsėjo  7 d.  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė pritarti:

– Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui;

– kad Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto būtų skirta iki 80 382,35 Eur;

Nustatyta, kad:

– pagal Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategiją įgyvendinamiems projektams iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriama iki 7,5 proc. projekto vertės atskiru Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu;

–  Šiaulių miesto savivaldybė negali prisidėti prie projektų išlaidų pagal: 1.1.6 veiksmą „Teikti paramą jauno verslo subjektams – Šiaulių m. VVG teritorijos gyventojams”, kai šios išlaidos skiriamos įsigyti jauno verslo subjektams verslo pradžiai reikalingas priemones (patalpas, technines priemones, biuro ar kitą įrangą); 1.2.1 veiksmą „Skatinti ir teikti paramą socialinio verslo0 kūrimui ir plėtojimui, sprendžiant pažeidžiamų grupių atskirties problemas”

Atkreipiame dėmesį, kad esant poreikiui tikslinti Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategiją, tikslai, uždaviniai ir veiksmai nesikeis, paramos ir Šiaulių m. savivaldybės lėšos nedidės.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-09-08  Informacinis renginys vietos plėtros strategijų rengėjams 

Rugsėjo 8 d. 10 val. Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė nuotoliniu būdu dalyvavo informaciniame renginyje, kurį organizavo LR Vidaus reikalų ministerija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Renginio metu metu buvo pristatyti vietos plėtros strategijų atrankos proceso pokyčiai bei dažniausios klaidos – trūkumai, nustatyti gavus pirmąsias vietos plėtros strategijas. Vyko aktyvi diskusija, susijusi su vykdomais pokyčiais, būsimais reikalavimais bendruomenės inicijuotiems vietos plėtros projektams ir kt.

Informaciją dėl Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-09-06 Kviečiame jauno verslo subjektus teikti prašymus paramai

Nuo 2023-09-06 kviečiame jauno verslo subjektus teikti prašymus paramai įranga gauti iki kol verslui sukaks 2 metai.

Šiuo metu turimas įrangos komplektas: siuvinėjimo mašina, planšetė, nešiojamas kompiuteris.

Daugiau informacijos suteikiama telefonu +370 607 79 707.


2023-09-01 Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) viešas pristatymas

2023 m. rugsėjo 18 d., 17 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia visus šiauliečius, organizacijas į Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) pristatymą, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybės salėje (I a.)

Rekomenduojame iš anksto informuoti apie savo dalyvavimą el.p. vvgsiauliai@gmail.com arba tel. 8 675 26 246.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-08-31  Šiaulių miesto savivaldybės finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje pristatyta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija (projektas)

Rugpjūčio  30 d.  Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje nuotoliniu būdu pristatė Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategiją (projektą) (toliau – Strategija). Tarybos nariai klausimų neturėjo

 

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-08-29  Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje pristatyta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija (projektas)

Rugpjūčio  29 d.  Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė sveikatos ir socialinių komiteto posėdyje nuotoliniu būdu pristatė Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategiją (projektą) (toliau – Strategija). Tarybos narė Irina Barabanova domėjosi dėl bendruomenės iniciuotų vietos plėtros projektų įgyvendinimo,  Strategijos administravimo intensyvumo ir kt.

 

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


 2023-08-28  Šiaulių miesto savivaldybės miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdyje pristatyta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija (projektas)

Rugpjūčio  28 d.  Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdyje nuotoliniu būdu pristatė Šiaulių miesto 2021–2029 m. vietos plėtros strategiją (projektą). Tarybos nariai klausimų neturėjo.

 

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.

 

2023-08-25  Šiaulių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas
2023 m.  rugpjūčio  31 d., 16 val.  vyks Šiaulių m. VVG narių visuotinis narių susirinkimas nuotoliniu būdu ir/arba rašytinė sprendimo (balsavimas iš anksto raštu) priėmimo procedūra.
 

Darbotvarkė

1. Šiaulių m. VVG valdybos narių pakeitimas.

Informaciją teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


 
2023-08-14  Parengta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija  (projektas)

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia susipažinti su Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija čia VPS_pristatymas_2023 m. rugpjutis

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė, komunikacijos specialistė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-08-14  Parengta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija  (projektas)

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė parengė Šiaulių miesto 2022-2029 m. vietos plėtros strategiją (projektą) (toliau – VPS). Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 (toliau – Taisyklės), 23 punktu*, VPS pateikta Šiaulių m. savivaldybės tarybai ir Šiaulių regiono plėtros tarybai patvirtinimo išvadai ir pritarimui gauti.

Šiaulių m. savivaldybės tarybos posėdis 2023-09-07

Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis 2023-09-11

*Taisyklių 23 punktas:

23 .Miesto VVG parengtą vietos plėtros strategiją tvirtina visuotinis jos narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę. Prieš tvirtinant vietos plėtros strategiją: 

23.1. turi būti įvykę viešieji vietos plėtros strategijos projekto pristatymai ir konsultuotasi su miesto VVG veiklos teritorijos gyventojais bent dviem būdais: pvz., per viešus gyventojų susirinkimus; televizijos ir radijo laidas, informacinių straipsnių spausdinimą spaudoje, kartu kviečiant teikti pasiūlymus; atsiklausus gyventojų nuomonės miesto VVG nare esančios savivaldybės ir kitų miesto VVG narių (juridinių asmenų) interneto svetainėse; atlikus reprezentatyvią gyventojų apklausą ir kt.;

23.2. vietos plėtros strategijos projektas turi būti pristatytas atitinkamo regiono plėtros tarybai ir gauta regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtinta išvada, kad vietos plėtros strategijos projektas atitinka regiono plėtros plano tikslus;

23.3. jeigu vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatyta naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, vietos plėtros strategijos projektui turi būti pritarusi atitinkamos savivaldybės taryba.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-08-10  Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (VPS) rengimas: darbo grupės susitikimai

2023 m. birželio–rugpjūčio mėn. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės patalpose (Vilniaus g. 100, Šiauliai) ir nuotoliniu būdu rinkosi darbo grupė teikti savo pasiūlymus, rekomendacijas VPS. Darbo grupės susitikimuose dalyvavo Šiaulių m. gyventojų, bendruomenių, jaunimo, NVO, verslo asocijuotų struktūrų, švietimo įstaigų (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Šiaulių technologijų mokymo centro), Užimtumo tarnybos, Socialinių paslaugų skyriaus atstovai ir Šiaulių m. savivaldybės įstaigų specialistai. Darbo grupėje  buvo pristatyti dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiama VPS,  rengimo planas, etapai, gyventojų, juridinių asmenų iškeltos problemos, lėšų poreikis ir kt., atlikta Šiaulių m. ir VPS rengimui būtina SSGG analizė, gyventojų nuomonės tyrimo rezultatai. Suformuluoti galutiniai VPS uždaviniai, alternatyvos, veiksmai, lėšų poreikis veiksmams įgyvendinti, finansavimo šaltiniai, patvirtintos į veiksmus įtraukiamos tikslinės grupės.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-07-17  Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (VPS) rengimas: darbo grupės susitikimas

2023 m. rugpjūčio 7 d., 10 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės patalpose (Vilniaus g. 100, Šiauliai) vyks trečiasis darbo grupės susitikimas, kuriame bus suformuluoti galutiniai VPS uždaviniai, veiksmai, lėšų poreikis veiksmams įgyvendinti, finansavimo šaltiniai, patvirtintos į veiksmus įtraukiamos tikslinės grupės. Darbo grupės susitikimas atviras.

KVIEČIAME visus Šiaulių miesto gyventojus, organizacijas prisijungti prie darbo grupės ir teikti savo pastebėjimus, įžvalgas ir pan.

Dalyvauti galima ir nuotoliniu būdų. Rekomenduojama registracija el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG strateginės plėtros vadovė Diana Armalienė el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-06-26  Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (VPS) rengimas: darbo grupės susitikimas

2023 m. liepos 14 d., 10 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė patalpose (Vilniaus g. 100, Šiauliai) vyks antrasis darbo grupės susitikimas, kuriame aptarti gyventojų nuomonės tyrimo rezultatai, atlikta Šiaulių m. ir VPS rengimui būtina SSGG analizė, Šiaulių m. stipriausios bei silpniausios sritys (vidinės), galimos grėsmės bei galimybės (išorinės). Darbo grupės susitikimas atviras.

KVIEČIAME visus Šiaulių miesto gyventojus, organizacijas prisijungti prie darbo grupės ir teikti savo pastebėjimus, įžvalgas ir pan.

Dalyvauti galima ir nuotoliniu būdų. Rekomenduojama registracija el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-06-30  Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas  

2023 m. birželio 29 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” (Nr. 11-001-T-0027) sutartį.

Projekto tikslas – parengti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodą (BIVP).

Tikslinė grupė: Šiaulių m. pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai: bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo asociacijos struktūros.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2023 m. birželio–spalio mėn. Projektas pradėtas įgyvendiniti iki sutarties pasirašymo dienos, t.y. nuo 2023 m. sausio mėn.

Projekto vertė 9992,77 Eur: ES lėšos – 8493,85 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 1498,92 Eur

2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos skirtos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1V-387 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-05-25  Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (VPS) rengimas: darbo grupės susitikimas

2023 m. birželio 23 d., 10 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės patalpose (Vilniaus g. 100, Šiauliai) vyks pirmasis darbo grupės susitikimas, kuriame bus pristatytas finansuojamos VPS rengimo planas, Taisyklės, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždaviniai (4.7. ir 4.9.), kokioms veiklos kryptims bus skirtos Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto (ES+) ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) investicijos. Pristatyti VPS rengimo etapai, gyventojų, juridinių asmenų iškeltos problemos, lėšų poreikis ir kt. Darbo grupės susitikimas atviras.

KVIEČIAME visus Šiaulių miesto gyventojus, organizacijas prisijungti prie darbo grupės, aktyviai dalyvauti VPS rengime.

Dalyvauti galima ir nuotoliniu būdų. Rekomenduojama registracija el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


 2023-06-20  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinė ataskaita (2016–2022 m. finansavimo periodas)

Birželio 19 d. vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės (toliau – Asociacija) narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 6 Asociacijos nariai, atstovai – Alfredas Jonuška, balsavo raštu (Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai), Aistė Petkuvienė, balsavo raštu (Šiaulių m. savivaldybės administracija), Skaistė Kairytė, balsavo raštu (Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“, jaunesnė nei 29 m.), Oresta Simonaityė (Šiaulių pramoninkų asociacija), Mindaugas Valantinas, balsavo raštu (Jaunimo ugdymo saviraiškos ir pilietiškumo organizacija (Asociacija, trumpinys „JUSPO“), Vytautas Kabaila, (Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“)

Asociacijos nariai patvirtino Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinė ataskaitą. Žiūrėti čia Taisykliu_8_Priedas_Galutine_Siauliu VVG

Informaciją apie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą teikia Šiaulių m. VVG el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


 2023-05-17  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimas 2021–2027 m. finansavimo periodui: susitikimas su Šiaulių pramoninkų asociacijos taryba

Šiaulių miesto vietos veiklos veiklos grupė vykdo informacijos sklaidą apie galimybes dalyvauti, teikti pasiūlymus Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021–2027 m. finansavimo periodui. Vyko susitikimas su Šiaulių pramoninkų asociacijos taryba, kurioje dalyvavo UAB Grabų baldai, UAB Ruvera, UAB Bodesa, UAB Putokšnis, UAB Cranbalt, UAB Ornatas, UAB Nirlita, Šiaulių valstybinė kolegijos atstovai. Pristatyti Strategijos uždaviniai, ypatingai akcentuotas 4.9. uždavinys „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“, kuriam bus skirtos investicijos skatinant bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas: socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra; per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.

Dalintasi 2016–2022 m. periodo gerąja patirtimi, UAB Elvos aktyvų įsitraukimą į socialinį projektą „Miesto ateljė”.

Daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą skaitykite https://miestobendruomene.lt

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG:  tel. 8 675 26 246, el.p. vvgsiauliai@gmail.com 


2023-05-06   „Paspartinkime socialinio verslo plėtrą krizės metu”

Kovo 5 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projektų valdymo konsultantė-savanorė Diana Armalienė dalyvavo  Lietuvos socialinio verslo asociacijos organizuotame Socialinio verslo ir inovacijų forume „Paspartinkime socialinio verslo plėtrą krizės metu!”. Organizatorių duomenimis, pranešimus skaitė ir dalyvavo diskusijose 34 kalbėtojų, kurie susirinko net iš 10 pasaulio šalių: Lietuvos, Ukrainos, Norvegijos, Švedijos, Ispanijos, Kanados, Airijos, Lenkijos, Suomijos ir Portugalijos. Renginys sulaukė per 100 svečių, kurie dalyvavo gyvai Seimo Konstitucijos salėje, o nuotoliniu būdu Socialinio verslo ir inovacijų forumą stebėjo per 600 žiūrovų transliaciją lietuvių kalba, o anglišką transliaciją per 200 žiūrovų.

Kovo 4 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Socialinio verslo ir inovacijų forumo atidarymo ir bendrystės vakaras. Vakaro metu neformalioje aplinkoje dalintasi patirtimi, iššūkiais, pasikeista kontaktais.

Daugiau apie forumą žr. https://www.facebook.com/SocialEconomyLithuania/


2023-03-31  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimas 2021-2027 m. finansavimo periodui: darbo grupės susitikimai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė rengiant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją planuoja organizuoti darbo grupė susitikimus. Darbo grupę sudarys specialistai, atstovaujantys švietimą (Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją, Šiaulių technologijų mokymo centrą), Užimtumo tarnybą, Socialinių paslaugų skyrių, NVO, tame tarpe ir bendruomenes, verslo sektorių.

Darbo grupės susitikimų preliminarus grafikas ir temos:

2023-06-23, 10 val.. Tema: finansuojamos VPS rengimo plano, Taisyklių, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždavinių (4.7. ir 4.9.), kokioms veiklos kryptims bus skirtos Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto (ES+) ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) investicijos, pristatymas. VPS rengimo etapų, gyventojų, juridinių asmenų iškeltų problemų, lėšų poreikio ir kt. pristatymas ir aptarimas.

2023-07-14, 10 val. Tema: gyventojų nuomonės tyrimo rezultatų aptarimas, Šiaulių m. stipriausių bei silpniausių sričių (vidinių), galimų grėsmių bei galimybių (išorinių) (SSGG) analizė.

2023-08-07, 10 val. Tema: VPS uždavinių, alternatyvų, veiksmų, lėšų poreikio veiksmams įgyvendinti iškėlimas, finansavimo šaltinių paskirstymas veiksmams įgyvendinti, tikslinių grupių patvirtinimas.

2023 m. birželio 23 d., 10 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės patalpose (Vilniaus g. 100, Šiauliai)

Darbo grupės susitikimai atviri, vyks Šiaulių m. VVG patalpose (Vilniaus g. 100, Šiauliai).  KVIEČIAME visus Šiaulių miesto gyventojus, organizacijas prisijungti prie darbo grupės, aktyviai dalyvauti VPS rengime.

Dalyvauti galima ir nuotoliniu būdų. Rekomenduojama registracija el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.

Informaciją apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Šiaulių m. VVG el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.


2023-03-22  Šiaulių miesto vietos veiklos grupė tęsia projektinių pasiūlymų teikimą Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė pratęsia projektinių pasiūlymų teikimo terminą ir kviečia visas Šiaulių m. NVO, kitas įstaigas, įmones, organizacijas teikti idėjas Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui.

Dirbantys su įvairiomis asmenų grupėmis geriausiai žino problemas ir poreikius, efektyviausius sprendimo būdus ir priemones, racionaliai panaudojant ES investicijas, privačias ir/ar Šiaulių m. savivaldybės lėšas, siekti  aktyvaus gyventojų įsitraukimo į visuomenės gyvenimą, lengvesnio įsiliejimo į darbo rinką, socialinio verslo kūrimą ir kt.

Visų mūsų įsitraukimas į Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimą 2021–2027 m. finansavimo periodui prisidės prie galimybės vykdyti veiklas, įgyvendinant 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos  4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas “

Projektinius pasiūlymus (idėjas) teikti iki 2023-04-17 Šiaulių m. VVG elektroniniu paštu el.p. vvgsiauliai@gmail.com

Projektinio pasiūlymo patikslinti dokumentai:

Projektinio pasiūlymo forma_2023-03-22

Projektinio pasiūlymo 2 priedas_2023-03-22

Taip pat kviečiame visus gyventojus kelti aktualias socialines problemas, socialinio verslo plėtojimo klausimus Šiaulių m. vietos veiklos grupei nurodytais kontaktais.

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2023-03-15  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2022 m 

Kovo 14 d. vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės (Asociacija) narių susirinkimas, kuriame dalyvavo šeši Asociacijos nariai – Šiaulių, prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių pramonininkų asociacijos, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas“, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, Jaunimo ugdymo saviraiškos ir pilietiškumo organizacijos („JUSPO”) atstovai. Asociacijos nariai bendru sutarimu patvirtino Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2022 m. čia Siauliu VVG_Metine ataskaita_2022_Taisykliu_8_PriedasBIVP projektu geroji patirtis_ 2022_renginiu akimirkos

Informaciją apie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą teikia Šiaulių m. VVG el.p. vvgsiauliai@gmail.com

 

2023-03-07  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimas 2021-2027 m. finansavimo periodui 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė 2023-03-07 dalyvavo socialinės partnerystės susitikime Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 1- ojo skyriuje. Susitikime dalyvavo Užimtumo tarnybos, Šiaulių m. savivaldybės ekonomikos ir investicijų skyriaus, socialinių paslaugų centro specialistai,  NVO vadovai, koordinatoriai, socialiniai darbuotojai ir kt. Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 1- ojo skyriaus vedėja Irena Vaikutienė pristatė situaciją darbo rinkoje Šiaulių m., darbo rinkai besirengiančių asmenų situaciją, klientų kliūtis užimtumui. Šiaulių m. VVG atstovė Diana Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos strategijos rengimo 2021-2027 finansavimo periodui etapus ir veiksmus. Atkreipė dėmesį, kad Strategijos rengimui bus taikomas bendruomenės inicijuotų vietos plėtros (BIVP) teritorinis investavimo metodas – kai iniciatyvą perima vietos bendruomenės žmonės, kurie geriausiai žino savo gyvenamosios vietovės problemas ir poreikius, kuriems svarbu šiuos poreikius patenkinti, išspręsti vietos bendruomenei kylančias problemas ir efektyviausiai panaudoti ES investicijas. Šiaulių m. VVG atstovė informavo, kad šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Šiaulių m. VVG, siekiant išsiaiškinti problematiką, sprendimo būdus, lėšų poreikį ir kt. dirbant su tikslinėmis grupėmis  (pvz., nusikaltimų aukomis, benamiais, priklausomybėmis sergančiais asmenimis, grįžusiais iš įkalinimo įstaigų, mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais, migrantais, nepalankiose sąlygose gyvenančiais vaikais, jaunuoliais  ir kt.). Renginio dalyvių pasidalinimas gerąja patirtimi ir iššūkiais, išsakytos įžvalgos, problemų aptarimas prisidės prie tolimesnio bendradarbiavimo, kaip padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, o asmenims iš socialiai pažeidžiamų grupių – lengviau įsilieti į darbo rinką, paskatinti juos imtis savarankiško darbo ar verslo ir darbo rinkoje gebėti patiems išsilaikyti.

Pristatymo medžiaga Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimas

Daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą skaitykite https://miestobendruomene.lt

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG:  tel. 8 675 26 246, el.p. vvgsiauliai@gmail.com 


2023-03-02  Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė pratęsia projektinių pasiūlymų teikimo terminą ir kviečia Šiaulių m. NVO, kitas įstaigas, įmones, organizacijas teikti idėjas Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui.

Dirbantys su įvairiomis asmenų grupėmis geriausiai žino problemas ir poreikius, efektyviausius sprendimo būdus ir priemones, racionaliai panaudojant ES investicijas, privačias ir/ar Šiaulių m. savivaldybės lėšas, siekti  aktyvaus gyventojų įsitraukimo į visuomenės gyvenimą, lengvesnio įsiliejimo į darbo rinką, socialinio verslo kūrimą ir kt.

Visų mūsų įsitraukimas į Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimą 2021–2027 m. finansavimo periodui prisidės prie galimybės vykdyti veiklas, įgyvendinant 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos  4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas “

Projektinius pasiūlymus (idėjas) teikti iki 2023-03-20 Šiaulių m. VVG el.p. arba atnešti adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai (prieš tai suderinus laiką nurodytu telefonu).

Projektinio pasiūlymo dokumentai:

Projektinio pasiūlymo forma_2023

Projektinio pasiūlymo 1 priedas

Taip pat kviečiame visus gyventojus kelti aktualias socialines problemas, socialinio verslo plėtojimo klausimus Šiaulių m. vietos veiklos grupei nurodytais kontaktais.

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG: tel. 8 675 26 246 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com2023-03-01  Šiaulių miesto 2022–2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas: Šiaulių m. gyventojų nuomonės tyrimas

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Šiaulių m. VVG), rengianti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją 2023-2029 metams, atlieka Šiaulių miesto gyventojų nuomonės apklausą, skirtą išsiaiškinti  paslaugų poreikį. Pateikdami atsakymus prisidedate prie paslaugų paketo kūrimo Šiaulių miesto gyventojams. Apklausa yra anoniminė, nereikia nurodyti vardo ir pavardės, atsakymai bus panaudoti atliekant statistinę analizę.

Gyventojų apklausa atliekama iki 2023-08-01.

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG: tel. 8 675 26 246 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com

AnketaStrategija2023


 2023-02-28  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2016–2022 m.

Vasario 27 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, vykdydama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas”,  sukvietė visus šiauliečius ir   bendruomenių inicijuotų vietos plėtros projektų vykdytojus susipažinti su įgyvendintomis idėjomis Šiauliuose, pasiektus rezultatus ir įveiktus iššūkius. Išklausėme projektų dalyvių atsiliepimus apie dalyvavimą projektuose – įgytas asmenes, profesines, teisines ir kitas žinias, įgūdžius, paskatinimą savanorystei, sustiprintą pasitikėjimą savimi (re)integruotis į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą. Jauno verslo subjektų atstovai dėkojo už suteiktą paramą įrangai, verslo konsultacijas pradedant verslą.

Kitataučiai akcentavo, kad lietuvių kalbos integravimas į Lietuvos kultūros pažinimą, mokymąsi lietuvių tautinių šokių ir kitas veiklas, palengvino įsisavinti pirmines lietuvių kalbos žinias ir kt.  Projektų vykdytojai išsakė problemas su kuriomis susidūrė įgyvendinant veiklas: pandemijos laikotarpiu iškilo sunkumų vykdyti veiklas pilna apimtimi dėl COVID-19 keliamų reikalavimų galimybių pasams, didžioji dalis jaunuolių nebuvo pasiskiepiję ar persirgę, jaunuoliai testavimo atsisakė dėl skiepų dažnumo (trumpo galiojimo lako); silpna socialinės rizikos šeimų (tėvų) motyvacija dalyvauti veiklose; kai kurių projektų partneriai atsisakė arba delsė vykdyti savo veiklas ir kt.

Smulkesnę informaciją teikiama tel. 8 675 26 246, el.p. vvgsiauliai@gmail.com

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė


2023-02-20  Konferencija „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2016–2022 m.”

Vasario 27 d. 10–12 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia visus šiauliečius ir miesto svečius į Šiaulių m. bendruomenių inicijuotų vietos plėtros projektų įgyvendinimo pristatymą. Turėsime galimybę susipažinti su įgyvendintomis idėjomis Šiauliuose, pasiektus rezultatus ir įveiktus iššūkius. 

Konferencija vyks Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus g. 88, II a., sekti nuorodą).

Rekomenduojame registruotis el.p. vvgsiauliai@gmail.com

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė tel. 8 675 26 246, el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2023-02-14  Darbinis aljansas: VVG patirtis ir iššūkiai

Įgyvendinant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją vasario 13 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo susitikimuose su Panevėžio bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų vykdytojais. Šių susitikimų tikslas – aptarti VVG gerąją patirtį ir iššūkius įgyvendinant vietos plėtros strategijas, įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų.   Susitikimo metu aplankėme Lietuvos žmonių su negalia sąjungą ir Atvirą jaunimo erdvę Panevėžyje. Susitikimų metu diskutavome su kokiais sunkumais susiduria projektų įgyvendintojai bei aptarėme veiklų vykdymo galimybes projektams pasibaigus.

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ teikia projekto vadovė Diana Armalienė tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2023-02-09  Projektinių pasiūlymų teikimas Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia Šiaulių m. NVO ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas teikti projektinius pasiūlymus Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui.

Tik dirbantys su įvairiomis asmenų grupėmis geriausiai žino problemas ir poreikius, efektyviausius sprendimo būdus ir priemones, racionaliai panaudojant ES investicijas, privačias ir/ar Šiaulių m. savivaldybės lėšas, siekiant  aktyvaus gyventojų įsitraukimo į visuomenės gyvenimą, lengvesnio įsiliejimo į darbo rinką, socialinio verslo kūrimą ir kt.

Projektinį pasiūlymą teikti iki 2023-03-06 Šiaulių m. VVG el.p. arba atnešti adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai (prieš tai suderinus laiką nurodytu telefonu).

Projektinio pasiūlymo dokumentai:

Projektinio pasiūlymo forma_2023

Projektinio pasiūlymo 1 priedas

Smulkesnę informaciją teikia, projektinių pasiūlymų teikimo klausimais konsultuoja Šiaulių m. VVG projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė tel. 8 675 26 246 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2023-02-09  Viešas renginys – diskusija Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimas 2021-2027 m. finansavimo periodui

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė 2023 m. vasario mėn. 9 d. pakvietė visus suinteresuotus šiauliečius į 2021–2027 m. finansavimo periodo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos (VPS) rengimo informacinį susitikimą-diskusiją. Susirinkusieji (NVO, Medelyno ir Lieporių bendruomenių, Šiaulių technologijų mokymo centro, Šiaulių m. savivaldybės administracijos, švietimo centro atstovai) diskutavo bendruomenės inicijuotų vietos projektų (BIVP)  pasiūlymų teikimo, sąvokų, terminų naudojimo klausimais, pristatė iššūkius, kuriuos teko įveikti įgyvendinant projektus, dalinosi gerąja patirtimi, teikė rekomendacijas VPS rengimui ir kt. Po renginio vyko konsultacijos, aptarti individualūs problemų sprendimo būdai  Šiaulių mieste.

Pristatymo medžiaga Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimas_2023-02-09

Daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą skaitykite https://miestobendruomene.lt

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė tel. 867526246, el.p. vvgsiauliai@gmail.com

 
 

2023-01-30  Startuoja Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimas 2021-2027 m. finansavimo periodui

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė 2023 m. vasario mėn. 9 d. 10–12 val. (Vilniaus g. 100) kviečia NVO, įstaigų, organizacijų atstovus ir visus suinteresuotus šiauliečius  į 2021–2027 m. finansavimo periodo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimo informacinį susitikimą-diskusiją.

Su 2021-2027 m. finansavimo periodo Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis galima susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a492ff10569b11edbc04912defe897d1

Daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą skaitykite https://miestobendruomene.lt

Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių m. VVG projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė tel. 8 675 26 246, el.p. vvgsiauliai@gmail.com


 2023-01-24  PROJEKTAS „Kitas aš“ 

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai nuo 2018 m. vykdo projektą „Kitas aš”. Projekto tikslas – organizuoti ir teikti inovatyvias socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams, skatinančias jų įtrauktį į visuomenės gyvenimą ir (re)integraciją į darbo rinką. Projekto metu siekiama Šiaulių miesto neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programų vykdytojų ir specialistų pagalba, ugdyti socialinių įgūdžių stokojančių darbingų asmenų ir jų šeimų narių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padėsiančias jiems įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių, gebėjimų bei lengviau adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje: sėkmingai tvarkytis buitį, rūpintis savo šeimos nariais, integruotis į darbo rinką. Kompetencijų ugdymo proceso metu, projekto dalyviai  supažindinami su Šiaulių miesto įmonėmis ir galimomis darbo vietomis, kur besitęsiant ar pasibaigus projektui galės realizuoti save.

Kiekvieną savaitę vykusios veiklos – puiki atgaiva projekto dalyviams. Kviečiame susipažinti su projekto dalyviais ir jų nuveiktais darbais iš arčiau: https://youtu.be/FLHq9W4P3r8

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos veiksmo „Sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą teikia Donata Grigienė el. p. donata.grigiene@gmail.com


 
 

2023-01-17  PROJEKTAS „Miesto atelje“ 

Mokymai „Manyje yra daugiau” – projekto „Miesto ateljė” dalis. Dalyvės mokėsi siuvimo pagrindus, lekalų pasigaminimo, drabužių sukirpimo taisyklių, namų interjero gamybos ir aksesuarų gamybos, lavino kūrybiškumą, bendradarbiavimo įgūdžius, stiprino pasitikėjimą savimi.

Prieš šv. Kalėdas dalyvės gamino individualius kalėdinius žaisliukus, dalinosi šeimos šventimo tradicijomis.

Mokymai buvo organizuojami kartu su projekto partneriu „Elva”.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos veiksmo „Sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių filialas.


2023-01-06  PROJEKTAS „Verslo platforma – HUB“ 

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra įgyvendindama projektą „Verslo platforma – HUB” suteikė galimybė startuoti jaunam verslui – kraštovaizdžio tvarkymo ir paprastų pastatų valymo srityje. Verslo idėjai plėtoti gavo patalpų valymo, žemės tvarkymo įrangą. pavasariui pasiruošta, lauksime pasidalinimo patirtimi.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-12-23  KALĖDINIS SVEIKINIMAS

Sveikiname su artėjančiomis ir ilgai lauktomis Šv. Kalėdomis!

Lai Šv. Kalėdų žvaigždės šviesa jums  parodo teisingus, išmintingus sprendimus, numalšina liūdesį, padovanoja geriausius jausmus ir prisiminimus ir užtikrina kelią svajonių ir laimės link!


2022-12-05  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Gyventojų užimtumas ir ekonominis aktyvumas yra viena pagrindinių ekonominės gerovės ir plėtros prielaidų. Įgyvendinant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją Šiaulių Apskrities Televizija pradeda transliuoti laidą „Specialusis reportažas”. Laidoje pateikiami sėkmingai vykdomi projektai „Darbinga šeima Šiauliams” (pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai) ir „Praktinių įgūdžių artelė” (pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra). Projektai prisideda prie Šiaulių miesto vietos veiklos strategijos tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ ir uždavinio „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruotis į darbo rinką” įgyvendinimo.

Siekiant pagerinti ekonomiškai neaktyvių asmenų, t.y. nedirbančių ir Užimtumo tarnyboje neregistruotų asmenų padėtį darbo rinkoje, projektų partneris Šiaulių technologijų mokymo centras vykdė mokymus  pagal neformaliojo mokymo profesines programas („Visažisto” ir „Rankų ir kojų priežiūra”).

Laidų transliavimo laikas per Šiaulių Apskrities televiziją:

gruodžio 14 d. 18.50 val.

gruodžio 15 d. 12.30 val.

gruodžio 16 d.  22.50 val.

gruodžio 17 d. 18.10 val.

gruodžio 18 d.  11.30 val.

gruodžio 19 d. 21.30 val.

gruodžio 20 d.  9.50 val.

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com, Šiaulių miesto vietos veiklos grupė.


2022-12-01  Startuoja 2021–2027 m. finansavimo periodas

Spalio mėn. 29 d. įsigaliojo 2021–2027 m. finansavimo periodo Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės. Taisyklės nustato Lietuvos miestuose vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos tvarką. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, panaudodama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijas, galės įgyvendinti Šiaulių m.  problemas sprendžiančius, verslumą ir užimtumo skatinančius, socialinę atskirtį mažinančius projektus.

Su naujo periodo Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis galima susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a492ff10569b11edbc04912defe897d1

Daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą skaitykite https://miestobendruomene.lt

Smulkesnę informaciją teikia projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” vadovė Diana Armalienė tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2022-11-29  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Tarptautinė migracija pasaulyje tapo įprastu, neatsiejamu modernios visuomenės reiškiniu. Įgyvendinant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją, Viešoji įstaiga nacionalinė regionų plėtros agentūra vykdo projektą „Gyvenu LT”, kuris prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę” įgyvendinimo.
Šiaulių Apskrities Televizija laidoje „Specialusis reportažas” akcentavo kitataučių integracijai aktualias temas: darbo rinka, migracija, teisiniai darbo klausimai, vaikų neformaliojo švietimo galimybės Šiauliuose ir kt. Diskusijoje dalyvavo ir į dalyvių rūpimus klausimus atsakė Užimtumo tarnybos Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja Irena Vaikutienė ir specialistė Daiva Leonavičienė, Šiaulių teritorinės Ligonių kasos gyventojų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė Regina Vitkauskienė,  Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Simona Mickutė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių išmokų skyriaus ir kompensacijų skyriaus vedėja Aušra Gailiūnienė, švietimo ekspertė Asta Lesauskienė, Maltos ordino pagalbos tarnybos (Maltiečiai) savanorė Aušra Simonavičiūtė.
 
 
Laidą žiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=IjgMqmYU2lc&list=PLsKBrBQNCUr4INJxKU4K466xe_z-4BpkL&index=4

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com, Šiaulių miesto vietos veiklos grupė.


2022-11-22  PROJEKTAS „BIT- benradarbystė, inžinerija, technologijos”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šiauliečiams, vystantys ir ketinantiems kurti verslus, dvi dienas vyko mokymai tobulinant tiek savo asmeninį, tiek įmonės verslo įvaizdį #linkedin tinkle. Gintare Surgutanoviene ir Dominyka Venciute iš EduMint mokymai dalinosi kaip sukurti sinergiją vykdant asmens ir įmonės prekės ženklų komunikaciją, kaip vienu įrašu sukurti tokią vertę, kad kitų įmonių vadovai spaustų LIKE ir dar daugeliu subtilybių apie #LinkedIn tinklą.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnę informacija apie projektą teikia Aistė Čepaitienė, tel. +370 616 09 730 , el. p.aiste.cepaitiene@sccic.lt, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.


2022-11-15  MOKYMUS BAIGĖ NAUJA PROJEKTO ,,PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ” GRUPĖ

Dar viena projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ grupė įgijo naujų žinių  ir gebėjimų pagal neformaliojo profesinio mokymo ,,Rankų ir kojų priežiūros” programą, Šiaulių technologijų mokymo centre. Mokinės susipažino ir išmoko manikiūro ir pedikiūro subtilybių ir paslapčių.

Projekto ,,Praktinių įgūdžių artelė” tikslas – pagerinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje įgyvendinant jų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas.

Džiaugiamės šia šaunia, žinių pasisėmusia merginų grupę ir linkime savo įgytas žinias pritaikyti kituose etapuose bei didžiausios sėkmės!

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.m

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-11-14 INTERVIU SU PROJEKTO ,,PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ” DALYVE

Visada džiugu, kaip iš projekto dalyvių gaunamas atgalinis ryšys. Šį kartą dalinamės projekto ,,Praktinių įgūdžių artelė” dalyvės įspūdžiais.

Lijana Simsonienė – jauna perspektyvi moteris, kuri atvyko į Nacionalinę regionų plėtros agentūrą siekdama išbandyti ir patikrinti savo įgyjamas žinias studijų metu, bei „pasimatuoti“ studijuojamą profesiją. Lijana dalyvaudama projekte „Praktinių įgūdžių artelė“ įgija profesinių įgūdžių darbo vietoje. Kaip jai sekėsi? Kviečiame skaityti interviu su Lijana čia.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.m

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-11-04  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas šiandien ir rytoj

Lapkričio 4 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto vadovė Diana Armalienė dalyvavo nuotoliniame pasitarime su Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriumi Antanu Bartuliu bei kitais savivaldybės specialistais. Aptartos Šiaulių miesto VVG šiuo metu administruojamų projektų įgyvendinimo situacija, geroji patirtis ir sunkumai, su kuriais susidūrė projektų vykdytojai. Projekto vadovė pristatė ateinančio 2021-2027 m. finansavimo periodo įgyvendinimo planą, 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio skirtumus ir kt.
Daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą skaitykite https://miestobendruomene.lt

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” teikia projekto vadovė Diana Armalienė tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2022-10-27 PROJEKTO ,,GYVENU LT” VIEŠA DISKUSIJA

Spalio 25 d. Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje vyko atvira projekto ,,Gyvenu LT”  diskusija, skirta sėkmingai kitataučių ir pabėgėlių integracijai Lietuvoje.  Diskusijoje dalyvavo ne tik nemažai kitataučių, bet ir atstovės iš Užimtumo tarnybos, Valstybinės darbo inspekcijos, Teritorinės ligonių kasos, Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus, kurios pristatė siūlomas ir teikimas paslaugas kitataučiams.
Diskusijos metu buvo atsakyta į visus kitataučiams iškilusius klausimus bei diskutuota apie šių dienų aktualijas. Džiugu, kad kitataučiai galėjo gauti visą jiems svarbią informaciją vienoje vietoje.
 
 
Projekto ,,Gyvenu LT”  dalyviams neišdildomą įspūdį paliko Lietuvos kultūros  bei gamtos grožis ir gilumas.
 
 
 Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.
 

2022-10-20 Darbinis aljansas: VVG patirtis ir iššūkiai

Įgyvendinant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją spalio 19 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo susitikimuose su Klaipėdos bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų vykdytojais, įgyvendinant Klaipėdos m. integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją. Patirtimi ir iššūkiais dalinomės su verslo srities projekto „Malūno loftas” iniciatore Sonata Žižiene. Lankėmės Socialinės Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno onkologijos centre, kuris įgyvendina socialinės srities projektą. Puikiai įrengtose patalpose projekto dalyviams suteikiama galimybė realizuoti save, atsipalaiduoti įrengtame relaksacijos kambaryje ir t.t. Aptarėme veiklų vykdymo galimybes projektams pasibaigus.

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” teikia projekto vadovė Diana Armalienė tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2022-10-18  PROJEKTAS „BIT- benradarbystė, inžinerija, technologijos”

Nuo ko priklauso verslo sėkmė? Šiandien sėkmingai dirbantys verslininkai ne tik siekia finansinės naudos, bet ir linkę dalintis savo sėkmės istorijomis. Patys aktyviai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose seminaruose, todėl naujomis idėjomis ir įgūdžiais gali įkvėpti ketinančius kurti verslus ieškant inovatyvių verslo sprendimų, didinant matomumą bei prestižą. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendindami projektą suorganizavo mokymų ciklą „Verslas – verslui”, kuriame sėkmingi verslininkai, noriai dalinosi savo žiniomis, patirtimi, iššūkiais bei skleidė žinią, kaip pasiekti sėkmę versle. Tris dienas dalyviai mokėsi, kaip komunikuoti su klientais, kas yra emocinė inteligencija, kaip sėkmingai valdyti pokyčius ir kt.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnę informacija apie projektą teikia Aistė Čepaitienė, tel. +370 616 09 730 , el. p.aiste.cepaitiene@sccic.lt, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.


2022-10-10  PROJEKTO ,,GYVENU LT” DALYVIŲ IŠVYKA

Su projekto ,,Gyvenu LT” dalyviais ne tik mokosi lietuvių kalbos, bet ir susipažįstame su lietuvių kultūra ir jos subtilybėmis. Spalio 8 dieną projekto ,,Gyvenu LT” dalyviais keliavo į Rumšiškes, kur aplankė Lietuvos liaudies ir buities muziejų, kuris atspindi visų tarpukario Lietuvos regionų valstiečių bei miestelėnų buitį, darbus, tradicijas. Muziejaus gidas ne tik supažindino su ekspozicijomis, papasakojo įdomių istorijų, bet ir pakvietė pažaisti linksmų lietuvių liaudies jaunimo žaidimų. Vėliau projekto dalyviai kilo į Rumšiškių apžvalgos bokštą, iš kurio atsiveria nuostabus vaizdas į Kauno marias,  o grįždami namo aplankė geografinį Lietuvos centrą.

Projekto ,,Gyvenu LT”  dalyviams neišdildomą įspūdį paliko Lietuvos kultūros  bei gamtos grožis ir gilumas.
 
 Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.
 

2022-10-06  PROJEKTO ,,GYVENU LT” VIEŠA DISKUSIJA

 
Šių metų spalio 25 dieną, kviečiame susitikti atviroje projekto ,,Gyvenu LT”  diskusijoje. Diskusija skirta sėkmingai kitataučių ir pabėgėlių integracijai, aptarti su kokiomis kliūtimis  ir iššūkiais susiduriama, bei išsiaiškinti kur kreiptis pagalbos. Diskusiją moderuos Ukrainiečių integracijos centras „Malva”.
Diskusijos metu bus aptariamos sėkmingai kitataučių integracijai aktualiausios temos:
📍Darbo rinka;
📍Migracija;
📍 Teisiniai klausimai;
📍Kultūros skirtumai
📍Ir kt.
 
Diskusijoje turėsime svečių iš Užimtumo tarnybos, Valstybinės darbo inspekcijos, Teritorinės ligonių kasos, Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus. (Bus dar tikslinama).
 
Projekto ,,Gyvenu LT”  dalyviams neišdildomą įspūdį paliko Lietuvos kultūros  bei gamtos grožis ir gilumas.
 
 Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.

2022-09-16  PROJEKTAS „Miesto atelje“ 

Idėjų palėpė – viena iš projekto „Miesto atelje” veiklų. Jaunimas aktyviai įsitraukė į kūrybinį procesą: gamino asmeninius šaukštelius – emocijų babaužiukus, kurie atspindėjo kiekvieno dalyvių emocijas. Tai ne tik kūrybinis darbas, bet ir savęs, savo ir kitų emocijų, jausmų pažinimas, gebėjimų apie tai kalbėti tinkamu būdu ugdymas. Užsiėmimus vedė kūrybinga, profesionali užsiėmimų vadovė Berta Grebelė.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos veiksmo „Sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių filialas.


2022-09-12  PROJEKTAS „Verslo platforma – HUB“ 

Rugsėjo 9-11 d. nuvilnijo „Šiaulių dienos”. Projekto „Verslo platforma – HUB” dalyviai – jauni verslininkai –  Aušvyda (drono paslaugos) ir Gitana (cosy friday) šiauliečiams ir Šiaulių m. svečiams pristatė savo verslus, dalijosi patirtimi gaunant paramą ir kt.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su partneriais: Šiaulių pramoninkų asociacija, Socialinės integracijos centru ir asociacija „Karpatai”.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-09-08  ŽINGSNIAI 2022

Rugsėjo 7 d. Šiaulių m. VVG projektų vadovė Diana Armalienė kartu su Šiaulių m. projektų vykdytojais Vilniaus Rotušėje dalyvavo kasmetinėje ESF projektų vykdytojų konferencijoje „Geriausias laikas pokyčiams yra dabar!”.

Renginio metu įkvepiančius pranešimus skaitė:

 • Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė Eglė Butkevičienė: „Socialinės inovacijos – iššūkiai ir galimybės“
 • VšĮ „Septynios akimirkos“ direktorė ir karjeros specialistė Ieva Grigaitė: „Grįžimas į darbo rinką išpildo senas svajones”
 • Lietuvos Junior Achievement vadovė Andželika Rusteikienė: „Socialinis verslumas: viskas priklauso nuo žmonių“
 • VšĮ „Socialinis taksi“ vadovas Liutauras Vičkačka: „Socialinis taksi – verslas, keičiantis žmonių gyvenimus
 • VšĮ „Unikalus šokis“ vadovė Rita Juškytė: „Kaip meilė šokiui gali tapti prasmingu darbu”
 • Lietuvos socialinių inovacijų klasterio dvasinis, vertybinis vystytojas kun. Algirdas Toliatas: „Kaip beprotiškiausią idėją paversti geru projektu?“

Renginį vainikavo iškilminga sėkmės istorijų „Žingsniai 2022“ apdovanojimų ceremonija su Jaronimo Miliaus muzikiniu pasirodymu.

Projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” įgyvendina Šiaulių m. vietos veiklos grupė. Smulkesnė informaciją teikia projekto vadovė Diana Armalienė tel. 860604462, el.p. vvgsiauliai@gmail.com

Daugiau renginio akimirkų 👉 https://bit.ly/3Qwj7z3 


2022-09-05  PROJEKTAS „Verslo platforma – HUB“ 

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra įgyvendindama projektą „Verslo platforma – HUB” atrinko jauno verslo idėją – aukštos kokybės drono pagalba filmuoti pardavimui skirtus gamybinius pastatus, žemės ir miško sklypus, kurti  video filmukus, daryti nuotraukas pristatymui NT rinkai. Verslo idėjai plėtoti Aušvydė gavo filmavimui/fotografavimui skirtą droną ir stacionaraus kompiuterio komplektą. Lauksime pasidalinimo patirtimi.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-08-22  PROJEKTAS „Miesto atelje“ 

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtra, Šiaulių filialas Šiaulių miesto ekonimiškai neaktyvius gyventojus kviečia išmokti siūti. Siuvimo technologės pagalba įgysite lekalų gaminimo, drabužių sukirpimo, siuvimo pagrindus. Norintys dalyvauti mokymuose kviečiami užpildyti registracijos anketą https://nrda.typeform.com/to/KFOQjL

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos veiksmo „Sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių filialas.


2022-08-11   PROJEKTAS „Gyvenu LT“

Vasarai įpusėjus projekto „Gyvenu LT” dalyviai (Armėnijos, Turkijos, Ukrainos, Rusijos piliečiai ir asmenys su dviguba pilietybe) pasiekė užsiėmimų finišą susipažinę su Lietuvos kultūra (etnografija, papročiais, tautiniais šokiais), darbo rinkos ir teisine sistema.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruotis į bendruomenę” įgyvendinimo. Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-07-26   PROJEKTAS „Darbinga šeima Šiauliams“

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su projekto „Darbinga šeima Šiauliams” partneriais Šiaulių darbo rinkos mokymo centru pagal neformaliojo švietimo programą organizavo visažistų kursus. Merginos mokėsi makiažo, grimo technikų, kaip integruoti žinias ir įgūdžius į darbo rinkoje.

Smulkesnę informaciją apie kursus teikia Šiaulių darbo rinkos mokymo centro specialistė Vyga Adomaitienė tel. 867302583, el.p. vyda.adomaitiene@mokymocentras.lt

Projektas „Darbinga šeima Šiauliams“ prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką” įgyvendinimo.

Smulkesnę informacija apie projektą teikia Angelė Dunajevienė, tel.  8 41 520 560, mob. 8 620 34225 , el. angele.dunajeviene@chambers.lt, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.


2022-07-01 PROJEKTAS „Gyvenu LT”

Rugpjūčio 30 d. projekto „Gyvenu LT” dalyvės – ukrainietės kartu su projekto partneriu tautinių šokių kolektyvu „Vajaunas” dalyvavo asociacijos „Karpatai” organizuotame kasmetiniame kultūriniame renginyje „Virtinukų diena”. Intencivių repetiijų metu ukrainietės tobulino lietuvių tautinių šokių žingsnelius, choreografiją. Lengva nebuvo, kadangi moterys nėra šokusios tautinių šokių ir savo šalyje. Žingsnelis po žingsnelio, judesys prie judesio ir kartu su „Vajauno” šokėjais, su gera nuotaika puikiai sušoko „Šeštinį”.

Projekto partneris tautinių šokių kolektyvas „Vajaunas” – 2020 m. aukščiausio apdovanojimo Lietuvoje „Aukso paukštė” laimėtojas, aktyviai dalyvaujantis įvairiose šventėse, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruotis į bendruomenę” įgyvendinimo. Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-07-20  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Įgyvendinant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją parengta ir transliuojama laida su pakartojimais „Specialusis reportažas” per Šiaulių televiziją. Laidoje pateikiami sėkmingai vykdomi projektai „Verslo platforma – HUB“ (pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra) ir „BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos” (pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai). Projektai prisideda prie Šiaulių miesto vietos veiklos strategijos tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ ir uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Laidą žiūrėti čia

Specialaus reportažo transliacija per Šiaulių televiziją:

Liepos 20 d. (trečiadienis) 18.50 val.

Liepos 21 d. (ketvirtadienis) 8.30 val.

Liepos 22 d. (penktadienis) 19.40 val.

Liepos 23 d. (šeštadienis) 15.25 val.

Liepos 24 d. (sekmadienis) 22:45 val.

Liepos 25 d. (pirmadienis) 23.30 val.

Liepos 26 d.(antradienis) 11.50 val.

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com, Šiaulių miesto vietos veiklos grupė.


2022-06-08   PROJEKTO „ KELIO ŽVAIGŽDĖ“ VASAROS STOVYKLA

Birželio 7  d. prie Rėkyvos ežero vyko IV vasaros stovyklos renginiai „Atvira bendrystė”. Stovyklą organizavo Meninės tekstilės dirbtuvės „Arasai” įgyvendinant projektą „Kelio žvaigždė”. Dalyviai aktyviai dalyvavo tapybos dirbtuvėse, dalinosi patirtimi su menininku Rimantu Dauginu, savanore Liuda Radzevičiene, aptarė kūrybinės veiklos tęstinumą ateityje. Dalyviai dėkojo Meninės tekstilės dirbtuvės „Arasai” ir projekto vadovei, projekto iniciatorei Izoldai Žagrakalienei už kūrybiškumą, gebėjimą suburti bendruomenę bendrai veiklai.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą” įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą teikia VšĮ MTD „Arasai” dirkektorė Izolda Žagrakalienė, tel. 8 686 44 165.


2022-06-01 PROJEKTAS „Praktinių įgūdžių artelė”

Gegužės mėn. 31 d. įgyvendinant projektą „Praktinių įgūdžių artelė” VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centre (projekto partneris) projekto dalyvės sėkmingai baigė konditerijos gaminių iš mielinės tešlos neformaliojo švietimo programą. Moterys džiaugėsi galimybe įgyti žinių ir įgūdžių su profesionaliomis dėstytojomis, praktikos vadovėmis. Kaip sakė pačios dalyvės, laikas prabėgo labai greitai ir labai norėtų tobulinti žinias ateityje. Dalyvėms buvo teikiamos ir konsultacijos įsidarbinimo galimybėmis klausimais.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-05-25   PROJEKTAS „Darbinga šeima Šiauliams“

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su projekto „Darbinga šeima Šiauliams” partneriais Šiaulių darbo rinkos mokymo centru KVIEČIA į nemokamus kursus:

–  Autokrautuvo eksploatavimo (trukmė 67,5 val.) nuo 2022-06-13

– Visažistų (trukmė 60 val.) nuo 2022-07-04

Kursuose gali dalyvauti ekonomiškai neaktyvūs darbingi asmenys:

 • nedirbantys ir Užimtumo tarnyboje neregistruoti asmenys,
 • neturintys ūkininko statuso asmenys,
 • studentai, moksleiviai nuo 18 m.,
 • darbingi pensinio amžiaus asmenys,
 • ir kiti nedirbantys bei Užimtumo tarnyboje neregistruoti asmenys.

Besimokančiųjų vaikams mokymosi metu suteikiama galimybė nemokamai dalyvauti robotikos užsiėmimuose.

Smulkesnę informaciją apie kursus teikia Šiaulių darbo rinkos mokymo centro specialistė Vyga Adomaitienė tel. 867302583, el.p. vyda.adomaitiene@mokymocentras.lt

Projektas „Darbinga šeima Šiauliams“ prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką” įgyvendinimo.

Smulkesnę informacija apie projektą teikia Angelė Dunajevienė, tel.  8 41 520 560, mob. 8 620 34225 , el. angele.dunajeviene@chambers.lt, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.


2022-05-23 Susitikimas su Panevėžio m. VVG: patirtis, iššūkiai, ateitis

Įgyvendinant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją gegužės 23 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kartu su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais susitiko su Panevėžio miesto vietos veiklos grupe. Susitikimo metu Panevėžio VVG pirmininkė Sandra Jakštienė, projektų administravimo specialistė Martyna Lukoševičienė, Šiaulių VVG projektų vadovė Diana Armalienė, pirmininkas ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška pasidalino gerąja patirtimi įgyvendinant strategijas, iššūkiais su kuriais susidūrė projektų vykdytojai ir kt. Atkreiptas dėmesys į jauniems verslo subjektams skiriama parama, jos efektyvumas. Aptartas bendradarbiavimas ateityje bei pabėgėlių ir kitataučių integracijos galimybės šiandieniniame kontekste.

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com, Šiaulių miesto vietos veiklos grupė.

Informacija apie Panevėžio miesto vietos veiklos grupę http://www.pvvg.lt/, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmus https://rumai.lt/


2022-05-04   PROJEKTO „ KELIO ŽVAIGŽDĖ“ VASAROS STOVYKLA

2022 m. birželio 7  d. prie Rėkyvos ežero vyks vasaros stovyklos renginiai. IV vasaros stovyklą „Atvira bendrystė” organizuoja Meninės tekstilės dirbtuvės „Arasai” įgyvendinant projektą „Kelio žvaigždė”.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą” įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą teikia VšĮ MTD „Arasai” dirkektorė Izolda Žagrakalienė, tel. 8 686 44 165.


2022-04-15 PROJEKTAS „Gyvenu LT”

Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį. Projekto dalyviai – įvairiataučiai dalyviai, pasitelkiant Lietuvos tautinius šokius, supažindinami su Lietuvos kultūra, skatinami bendrauti lietuvių kalba tarpusavyje ir su lietuviais – šokių kolektyvo „Vajaunas” nariais. Šokių repeticijų metu kuriama aplinka, susitelkę bendrystei integruojasi į Šiaulių miesto bendruomenę. Pirmieji tautinių ir folklorinių šokių žingsneliai pradėti. Savo įgūdžius dalyviai turės galimybę parodyti Šiaulių miesto viešų renginių (Šiaulių dienos, Rudens mozaika, Saulės žiedas ar kt.) metu.

Projekto partneris tautinių šokių kolektyvas „Vajaunas” – 2020 m. aukščiausio apdovanojimo Lietuvoje „Aukso paukštė” laimėtojas, aktyviai dalyvaujantis įvairiose šventėse, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruotis į bendruomenę” įgyvendinimo. Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-04-12 PROJEKTAS „Šeimų LOGOritmas”

„Šeimos LOGOritmas” – tai projektas, suteikiantis galimybę aktyviai leisti laiką, lavinti bendravimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi. Sportiniai užsiėmimai su šunimis vyksta Šiaulių „Spindulio” ugdymo centre. Jaunuoliai kuriami pozityvūs santykiai su šunimis, stiprinama motyvacija sportuoti kitaip.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai” įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. +370 684 45 105, el. p. integracija@gmail.com, Socialinės integracijos centras.


2022-04-06 PROJEKTAS „Praktinių įgūdžių artelė”

Projekto „Praktinių įgūdžių artelė” dalyvės (ekonomiškai neaktyvūs asmenys) mokosi VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centre pagal konditerijos gaminių iš mielinės tešlos neformaliojo švietimo programą. Dalyvės kepimo paslaptis panaudos darbo rinkoje.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centru

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. komunikacija@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-03-25 PROJEKTAS „Verslo platforma – HUB“: parama jauno verslo subjektams.

Kovo 23 d. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra (projekto pareiškėjas) organizavo renginį „Verslo idėjų liftą”. Tikslas – atrinkti/įvertinti jauno verslo idėją ir suteikti/nesuteikti paramą jauno verslo idėjai realizuoti. Renginyje dalyvavo 3 verslo ekspertai, verslo konsultantas, savanoriai ir Šiaulių m. VVG projekto vadovė.

Savo verslo idėjas/verslo projektus dalyviai pristatė kiekvienam ekspertui.  Po projektinių idėjų pristatymo vyko aptarimas, diskusija ir refleksija su verslo konsultantu. Po individualių konsultacijų, vyko verslo idėjų pristatymas pasitelkiant Elevator speech/Elevator pitch metodą. Glaustą, bet išsamų pristatymą reikėjo pateikti per tiek laiko, kol verslo centre iš apačios iki reikiamo aukšto pakyla liftas. Savo pastebėjimus, įžvalgas išsakė ekspertai, verslo konsultantas, savanoriai, VVG projekto vadovė.

Laukiame galutinio sprendimo dėl paramos skyrimo/neskyrimo jauno verslo subjektams.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką” įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. verslas@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2022-03-16  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2021 m 

Kovo 16 d. vyko Šiaulių m. VVG narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 5 atstovai iš Šiaulių, prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių pramonininkų asociacijos, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas“, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“. Asociacijos nariai bendru sutarimu patvirtino Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo už 2021 m. ir Šiaulių m. VVG veiklos už 2021 m. ataskaitas.

Priimtas sprendimas dėl Šiaulių miesto vietos veiklos grupės įstojimo į Asociaciją Miestų vietos veiklos grupių tinklas. Aktyvus dalyvavimas šios asociacijos darbo grupėje užtikrins  esamų ir ateities VVG klausimų sprendimą, plėsis ir stiprės bendradarbiavimo galimybės su kitomis VVG ir pan.

Su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. galite susipažinti čia Taisykliu_8_Priedas_Metine_2020_SmVVG

Informaciją apie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą teikia projekto vadovė Diana Armalienė, tel. 8 606 04 462, el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2022-03-10  Susitikimas Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijoje 

Kovo 9 d. Šiaulių m. VVG projekto vadovė Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijoje susitiko su nevyriausybinių organizacijų atstovais. Susitikime Diana Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiektus rezultatus per 2021 m. Taip pat pasidalino iššūkiais su kuriais susidūrė projektų vykdytojai ir partneriai. Aptartos bendradarbiavimo galimybės ateityje. Vyko aktyvi diskusija dėl nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo teikiant paraiškas, vykdant administravimą  ir kt.

Informaciją apie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą teikia projekto vadovė Diana Armalienė, tel. 8 606 04 462, el.p. vvgsiauliai@gmail.com


2022-03-04  2021 m. džiaugsmai ir iššūkiai. PROJEKTAS „Darbinga šeima Šiauliams“

Veikla: Ekonomiškai neaktyvių asmenų dalyvavimas profesinių kompetencijų teoriniuose ir praktiniuose mokymuose (mokykline forma). Veiklos vykdytojas – projekto partneris VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras.

2021 m. gegužės mėn. buvo  tęsiami dar 2020 m.  spalio mėn. pradėti mokymai pagal Drabužių sukirpimo ir siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programą, kurie dėl karantino ribojimų pusei metų buvo pristabdyti. Mokymuose iš viso dalyvavo 8 tikslinės grupės nariai, iš jų sėkmingai baigė 4, jiems išduoti neformalioji baigimo pažymėjimai. Dėl pasikeitusių aplinkybių 4 nebaigusiems – pažymos apie dalyvavimą mokymuose. Įsigyta paslėpto dygsnio siuvimo mašina.

2021 m. spalio mėn. pradėti mokymai pagal Konditerijos gaminių iš mielinės tešlos neformaliojo profesinio mokymo programą. Mokymuose dalyvavo 7 ekonomiškai neaktyvūs asmenys. Mokymų pabaiga – 2022 m. Įsigyta tešlos kočiojimo mašina

Projektas „Darbinga šeima Šiauliams“ prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką” įgyvendinimo.

Smulkesnę informacija apie projektą teikia Angelė Dunajevienė, tel.  8 41 520 560, mob. 8 620 34225 , el. angele.dunajeviene@chambers.lt, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.


2022-02-28  2021 m. džiaugsmai ir iššūkiai. PROJEKTAS „KELIO ŽVAIGŽDĖ“

2021m. balandžio mėnesį Šiaulių apskrities Višinskio viešojoje bibliotekoje išeksponuota foto paroda “NUOTAIKOS”, kurioje užfiksuoti antros projekto vasaros stovyklos “ATVIRA BENDRYSTĖ” momentai. Dėl pandemijos ribojimų parodos renginys buvo surengtas uždarant parodą. Po aptarimų surengtas S. Sondeckio menų gimnazijos moksleivių koncertas.

Užbaigtas 2020 metais pradėtas III-čias mokymų ciklas „Pasiruošk kūrybinei savanorystei“, kuriame dalyvavo septynios dalyvės. Dėl sudarytos mokymų ciklo programos numatytų veiklų patrauklumo, II grupės dalyviai pakartotinai dalyvavo mokymų ciklo užsiėmimuose. Po mokymų ciklo VU ŠA Botanikos sodo konferencijų salėje buvo surengta projekto dalyvių paroda (2021-07-10 – 2021-08-10).

Perkelta foto paroda į S.Šalkauskio gimnazijos erdves ir gimnazijos bendruomenė supažindinta su projekto idėja ir savanorystės plėtra mieste – 2021-10-10 – 2021-12-10.

Projekte aktyviai dalyvauja pasirengę savanoriai. Visų veiklų turinys paskleidė žinią ir paskatino vyresnio amžiaus miestiečius ieškoti galimybių įsitraukti į projekto mokymų ciklą (rengiamos diskusijos su savivaldos atstovais dėl galimybės  vykdyti veiklas ir po projekto).

Šio projekto tikslas yra stiprinti Šiaulių miesto pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą supažindinant su kūrybos galia, ugdant meno pažinimą, į(si)traukiant į kūrybinę saviraišką ir skatinant kūrybinių veiklų idėją taikyti savanorystėje, bendraujant tarpusavyje, rūpinantis ribotai judančiais suaugusiaisiais ir vaikais, pasitelkiant ir / ar stebint įvairius gyvūnus.

Smulkesnę informacija apie projektą teikia Izolda Žagrakalienė, tel. +370 686 44 165 , el. p.izoldagz@sccic.lt, Všį MTD „ARASAI”.


2022-02-23  2021 m. džiaugsmai ir iššūkiai. PROJEKTAS „BIT- benradarbystė, inžinerija, technologijos”

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendindami projektą „BIT- benradarbystė, inžinerija, technologijos” vyko jaunimo verslumo skatinimo festivalis „Makeathon“. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo, jame dalyvavo 47 jaunuoliai (planuota 20). Jaunimas atėjo su įspūdingomis idėjomis ir viso festivalio metu turėjo galimybes jas tobulinti iki kuo užbaigtesnio rezultato. Mokymu metu sužinojo daug naujų metodų (produktų vystymo, pristatymo, tobulinimo srityse). Jaunuoliai turėjo galimybę konsultuotis su patyrusiais verslininkais, kurie dalinosi savo įžvalgomis. tai buvo  neįkainojama vertybė.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnę informacija apie projektą teikia Aistė Čepaitienė, tel. +370 616 09 730 , el. p.aiste.cepaitiene@sccic.lt, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.


2022-01-26  2021 m. džiaugsmai ir iššūkiai. PROJEKTAS „TILTAS“ 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras kartu su partneriais VšĮ „Sielos harmonija” ir Asociacija „Juspo” įgyvendint projektą „TILTAS”  parengė ir sėkmingai įgyvendino programas: ,,Socialinių įgūdžių stiprinimas”, “Savanorystės programa”. Jaunuoliai noriai ir aktyviai dalyvauja individualiuose ir grupinėse veiklose. Prie kiekvienos projekto veiklos dirba savanoriai (10 jaunų žmonių), kurie aktyviai įsitraukė į užsiėmimus, šiltai bendrauja su projekto dalyviais. Dalyvaudami projekto veiklose 2 jaunuoliai įsidarbino. Mažiausias poreikis psichologo konsultacijoms.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 1.3. uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę”  įgyvendinimo.

Smulkesnę informacija apie projektą teikia Jūratė Brazauskienė, +3706 2575 581, jbrazauskiene0@gmail.com VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.


2022-01-21  2021 m. džiaugsmai ir iššūkiai. PROJEKTAS „Senjorų agapė“ – Senjorų pusryčiai

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia kartu su parteriu Šiaulių Jėzuitų mokykla įgyvendinant projektą „Senjorų agapė” 2021 m. du kartus per savaitę senjorai rinkasi į Senjorų pusryčius. Susirinkę senjorai bendrystėje gerdami arbatą dainuodavo, bendraudavo, kalbėdavosi, guosdavosi, planuodavo savo veiklas.

Iki pandeminės situacijos veiklose kartu dalyvavo Šiaulių jėzuitų mokyklos vaikai. Siekiant išlaikyti srautų reguliavimo ir Operacijų vadovo sprendimus pradiniam ugdymui, vaikai bendrose veiklose nebedalyvauja. Vaikų bendrystė su senjorais nėra nutrūkusi: senjorai surengia koncertus, vaikai suorganizuoja spektaklius senjorams, tačiau šie bendri susitikimai nebėra reguliarūs, greičiau proginiai, epizodiniai.

Projektas „Senjorų agapė“ prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 672 30 272, el.p.: s.lukosiute@gmail.com, Šiaulių Jėzuitų mokykla.


2021-12-28  PROJEKTAS „Verslo platforma – HUB“ 

Parama jauno verslo subjektui tęsiasi. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra įgyvendindama projektą „Verslo platforma – HUB” atrinko inovatyvią fotografijos verslo idėją – specialia įranga fotografuoti juvelyrinius dirbinius. Verslo idėjai plėtoti Augustė gavo fotografavimui skirtą specialią įrangą (žr. foto), fotoaparatą su priedais, kompiuterį su programine įranga. Apie savo kelią projekte Augustė pasidalins ateinančių metų pradžioje.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2021-12-06  PROJEKTAS „Verslo platforma – HUB“ 

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra įgyvendindama projektą „Verslo platforma – HUB” atrinko vieną iš geriausių verslo idėjų ir ir suteikė paramą jaunam verslui plėtoti. Siuvinėjimo mašina su programine įranga, grafinė plančetė ir nešiojimas kompiuteris – tai parama Gitanai startuoti. „Pradedu nuo visiškos pradžios. Mano pirmieji klientai yra žmonės, kurie mane pažįsta. Kuriems svarbu turėti būtent mano sukurtą ir mano rankų šilumos pripildytą daiktą. Mano kuriamo prekės ženklo tikslas yra telkti bendruomenę, kuriai rūpi ne tik kokybė, rankų darbas, lėtos mados produktų vartojimas, bet ir rytojus, jo saugojimas” (cit. iš pokalbio su Gitana). Lauksime rezultatų ir pasidalinsime su visais.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2021-11-30  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Įgyvendinant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją parengta ir transliuojama laida su pakartojimais „Specialusis reportažas” per Šiaulių televiziją. Laidoje pateikiami sėkmingai vykdomi projektai:

– Strategijos uždaviniui „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinti VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras kartu su partneriais VšĮ „Sielos harmonija” ir Asociacija „Juspo” vykdo projektą „Tiltas“.

– Strategijos uždaviniui „Sociokultūrinių, transporto ir kitų paslaugų teikimas ir veiklų, skatinančių pagalbą sau per pagalbą kitam, vykdymas, siekiant integruoti socialinę atskirtį patiriančius darbingus pensinio amžiaus asmenis“ įgyvendinti Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia kartu su partneriais VšĮ „Šiaulių Jėzuitų mokykla”, Šiaulių mokytojų pensininkų klubu „Šviesa” ir  Šiaulių profesinio rengimo centru vykdo projektą „Senjorų agape”.

Laidą žiūrėti čia https://stv.lt/specialusis-reportazas/

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com, Šiaulių miesto vietos veiklos grupė.


2021-11-08 Darbinis aljansas: VVG patirtis ir iššūkiai

Įgyvendinant Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją š.m. lapkričio 5 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto vadovė Diana Armalienė apsilankė Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupėje. Susitikim metu pasidalinta gerąja patirtimi, iššūkiais ir jų įveikimo būdais. Aptartas bendradarbiavimas, siekiant bendrų Šiaulių m. ir Kauno m. Žaliakalnio strategijų įgyvendinimo tikslų. Atkreiptas dėmesys į pabėgėlių ir kitataučių integracijos galimybes šiandieniniame kontekste.

Smulkesnė informacija apie projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” tel. 860 604 462 , el.p. vvgsiauliai@gmail.com, Šiaulių miesto vietos veiklos grupė.

Plačiau apie Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos veiklos grupę ir jos įgyvendinimą strategiją žr. https://www.xn--aliakalniovvg-v5c.lt/


2021-09-15  PROJEKTAS „Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“ 

Lietuvoje daugėja asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė slauga bei priežiūra. Dažniausiai padėti artimam žmogui ryžtasi vienas iš šeimos narių, kuris paaukoja savo ankstesnį gyvenimo būdą, gyvenimo ritmą dėl artimo žmogaus slaugos. Asmenys, slaugantys ligonius (toliau slaugytojai), nebegali net trumpam palikti ligonį (nuvykti į parduotuvę, banką ir t.t.), jau nekalbant apie darbą, pramogas (kiną, teatrą ir t.t.). Slaugytojai dirba dieną ir naktį, be jokių poilsio dienų. Všį Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, kartu su partneriais Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugija „Atgaja” ir Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija įgyvendina projektą „Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas”. Slaugytojus (ekonomiškai neaktyvūs asmenys, bedarbiai) kviečia mokytis 1 iš 8 neformalaus mokymo programų. Prieš pasirenkant profesiją vykdomas profesinis orientavimas ir konsultavimas. Kol slaugantis asmuo dalyvaus mokymuose, ligoniu rūpinsis savanoriai.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 1.4. uždavinio „Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį”  įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 41 524732 , el. p.violeta.tyleniene@mokymocentras.lt , VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras.


2021-09-14  PROJEKTAS „TILTAS“ 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras kartu su partneriais VšĮ „Sielos harmonija” ir Asociacija „Juspo” įgyvendiną projektą „TILTAS”. Projektu siekiama didinti mažiausiai 20-ies jaunuolių iki 29 metų, gyvenančių Šiaulių mieste, kuriems buvo ar yra nustatyta globa (rūpyba), informuotumą socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, karjeros klausimais, taikant ugdomojo vadovavimo (koučingo), patyriminio mokymosi metodus skatinti savanorystę, pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir įrodymais grįstus metodus, atvirojo darbo su jaunimu principu teikti psichosocialines paslaugas atsidūrus emocinėse ir socialinėse krizėse jiems įprastoje aplinkoje ir taip stiprinti globą patiriančių (patyrusių) jaunų žmonių socialinę integraciją ir bendruomeniškumą.

Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 1.3. uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę”  įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel.+370 677 01 715 , el. p. a.raubaite@zispb.lt, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.


2021-09-07  PROJEKTAS „Darbinga šeima Šiauliams“ 

Profesinių kompetencijų lygis – viena dažniausių priežasčių, sąlygojančių ekonominį aktyvumą. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre (projekto partneris) projekto dalyvės baigė drabužių sukirpimo ir siuvimo nefomaliąją mokymo programą. Įgytas žinias, kaip minėjo pačios moterys, pritaikys ne tik darbo rinkoje, bet ir asmeniniame gyvenime.

Mokymų metu sudaroma galimybė dalyviams naudotis vaikų priežiūra.

Projektą įgyvendina Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 2.2.1. veiksmo  „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką” ir 2.2.2. veiksmo „Organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, sudarančias  sąlygas tikslinių grupių atstovams integruotis į darbo rinką ir atliepti darbo rinkos paklausą” įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. +370 620 34 225, el. p. angele.dunajeviene@sccic.lt, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.


2021-09-07  PROJEKTAS „Šeimos LOGOritmas“ 

Profesinis konsultavimas – tai pagalba asmeniui priimti racionalų profesijos rinkimosi sprendimą atsižvelgus į individualias savybes, darbo rinkos poreikius ir profesinio mokymosi galimybes.

Bendradarbiaujant su Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių skyriumi vyko individualios profesinės konsultacijos 16-18 m. jaunuoliams, turintiems elgesio valdymo sunkumų. Konsultacijų tikslas – gilesnis stipriųjų pusių identifikavimas, aiškesnių gyvenimo tikslų iškėlimas, esamų problemų sprendimas, apsisprendimas renkantis profesiją, individualaus karjeros plano sudarymas.

Jaunuoliai buvo įtraukti į sporto užsiėmimus plaukimo mokykloje „Delfinas“, “Kane`s arenoje”, kartingų trasoje, šaudykloje. Užsiėmimuose kartu su jaunuoliais dalyvavo savanoriai. Siekiant sutelktumo ir motyvavimo pozityviai ir kryptingai veikti, jaunuoliai lankėsi „Baltų centre”, dviračių gamykloje „Baltik vairas”.

Projektas „Šeimos LOGOritmas“ prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 1.1.1. veiksmo „Organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas (integruojančias, o ne specializuotas, sprendžiančias alkoholizmo ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemas, gatvės darbas su jaunimu ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams (ypatingai  signalinėms ir socialinės rizikos šeimoms), skatinančias jų integraciją ir įtrauktį į visuomenės gyvenimą” įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. +370 684 45 105, el. p. integracija@gmail.com, Socialinės integracijos centras.


2021-08-26   Projektų valdymo konferencija „Kaip tapti impulsu, galinčiu pakeisti pasaulį“ 

Rugpjūčio 26 d. Šiaulių m. VVG projekto vadovė, projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė kartu su Šiaulių m. projektų įgyvendinimo atstovais dalyvavo Europos socialinio fondo organizuojamoje projektų valdymo konferencijoje „Kaip tapti impulsu, galinčiu pakeisti pasaulį”. Kasmetinis, tradicija tapęs renginys skirtas atkreipti dėmesį į ESF projektų dalyvių sėkmės istorijas ir apdovanoti konkurso ŽINGSNIAI 2021 nugalėtojus.

Renginio metu pranešimus skaitė:                                                                                                                  – R. Juozapavičius, žurnalistas, televizijos laidų vedėjas, visuomenės veikėjas, viešojo kalbėjimo konsultantas – „Kodėl svarbu dalintis sėkmės istorijomis”.                                                                             – A. Tapinas, Lietuvos žurnalistas, laidų vedėjas – „Trys ne: neskaičiuoti, nebijoti, nenusivilti”.                   – L. Dungveckis Lietuvos kariuomenės majoras, knygų autorius – „Lyderystė – kiekvienam”.

Savo asmenine patirtimi dalijosi „Gedimino legiono” savanoriai, teikę pagalbą COVID19 karantino metu bei aktyviai įsitraukiantys į visas pagalbos reikalaujančias sritis.


2021-07-20  PROJEKTAS „Praktinių įgūdžių artelė“ 

Jauna, perspektyvi, neseniai baigusi anglų kalbos filologijos studijas Monika Tamoševičiūtė tobulina/įgyja praktinius įgūdžius Socialinės integracijos centre pagal trišalę sutartį. Savo studijų metu sukauptas žinias pritaikys praktikos metu darbo vietoje.

Projektas „Praktinių įgūdžių artelė“ prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką” įgyvendinimo.

Smulkesnė informacija apie projektą tel. 8 607 79 707, el. p. inovacijos@nrda.lt, Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.


2021-07-14  PROJEKTAS „Verslo platforma – HUB“ 

Liepos 13 d. vyko projekto „Verslo platforma – HUB” renginys  „Verslo idėjų liftas” skirtas Šiaulių gyventojams, ketinantiems pradėti verslą, pristatyti verslo idėjas, siekiant gauti paramą verslo pradžiai. Renginį sudarė dvi dalys. I dalyje taikant Ramunės metodą dalyviai savo verslo idėją/verslo projektą pristatė 3 ekspertams, kiekvienam ekspertui atskirai. Tokiu būdu dalyviai gavo skirtingų verslininkų-ekspertų rekomendacijas. Stebėtojo teisėmis dalyvavo verslo konsultantas, savanoriai, kurie išsakė savo pastebėjimus ir įžvalgas.
II dalyje  dalyviai pristatė išgrynintas savo verslo idėjas pasitelkiant Elevator speech/Elevator pitch metodą. Metodo esmė – savo glaustą, bet išsamų pristatymą reikia pateikti per tiek laiko, kol verslo centre iš apačios iki reikiamo aukšto pakyla liftas (30 sek-2 min).

Renginys pulsavo kūrybingais sprendimais, inovatyviomis idėjomis.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Projektas prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimo.


2021-07-09  PROJEKTAS „Darbinga šeima Šiauliams“ 

Projekto dalyviai (ekonomiškai neaktyvūs asmenys) dalyvavo profesinių kompetencijų teoriniuose ir praktiniuose mokymuose (mokykline forma) ir baigė drabužių sukirpimo ir siuvimo neformalią mokymo programą. Įgytas žinias pritaikys ne tik profesinėje srityje, bet ir asmeniniame gyvenime. Projektas tęsiasi, todėl šiauliečiai kviečiami nemokamai mokytis manikiūrininko arba konditerio subtilybių. Smulkesnė informacija tel. 867395330, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projektas „Darbinga šeima Šiauliams“ prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką” įgyvendinimo.


2021-07-01  PROJEKTO „Šeimos LOGOritmas“ SOCIALINIS ŽADINTUVAS

2021-06-30 vyko projekto „Šeimos LOGOritmas“ renginys „Socialinis žadintuvas“, kuriame dalyvavo Šiaulių miesto VVG projekto vadovė Diana Armalienė, Lietuvos apygardos probacijos tarnybos specialistai, Ekosistemų apsaugos centras ir projekto savanoriai.  „Socialiniu žadintuvu“ siekiama išplėtoti ir optimizuoti įvairaus lygmens tarpinstitucinį (NVO, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, švietimo įstaigų, darbo biržos, Šiaulių m. savivaldybės administracijos, Šiaulių miesto ir rajono VVG atstovai ir kt.) bei socialinių partnerių kompleksinį bendradarbiavimą sprendžiant darbingų gyventojų ir jų šeimos narių, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu esamas problemas bei ieškant finansinių išteklių veiklai vykdyti projektui pasibaigus.
„Socialinio žadintuvo“ metu analizuojami „probleminių“ šeimų elgsenos patirtys, galimi sprendimo variantai vykdant kompleksiškas paslaugas ugdant socialinius ir kitus įgūdžius, reikalingus sėkmingai (re)integracijai į visuomenę ir darbo rinką Šiaulių m.

Projektas „Šeimos LOGOritmas“ prisideda prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“.


2021-05-19  SEPTINTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Dar nespėjai pamatyti 7-osios projekto „Gyvenu LT“ laidos?  Ne bėda ! 7-oji projekto laida jau internete!

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.
 

Kviečiame žiūrėti septintąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2021-05-14  DALINIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

2021-05-14 bendradarbiavimo susitikime Joniškyje dalyvavo Joniškio miesto VVG vadovė Vaida Aleknavičienė, Pakruojo miesto VVG vadovė Vaida Šeižė ir Šiaulių miesto VVG vadovė Diana Armalienė. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi miesto strategijų administravimo klausimais, įgyta projektų vykdymo patirtimi, sėkmingų projektų socialinėje, darbinių įgūdžių suteikimo ir darbo praktikos įgijimo bei verslumo skatinimo ir verslo rėmimo įgyvendinimo pavyzdžiais.

Daugiau skaityti galite čia. 


2021-05-10  PROJKETAS „BIT- BENDRADARBYSTĖ, INDŽINERIJA, TECHNOLOGIJOS“

Sėkmingas vidines patirtis nuo šiol įdarbinamos kuriamoje pagalbos jaunam verslui ir verslumo skatinimo erdvėje BIT ‼ Čia mentorystės pagalba formuojama ir puoselėjama dalinimosi kultūra: patyrę verslininkai, įvairių sričių specialistai neatlygintinai dalinsis savo žiniomis ir patirtimi su progreso savo versle siekiančiais jaunaisiais verslininkais.
Įkvepiančią pradžią patirčių mainų eko sistemai davė Jūratė Kasperavičienė UAB Laurema vadovė, sukaupusi ilgametę mentorystės patirtį. Jauniesiems verslininkams Jūratė pažėrė daugybę įžvalgų bei patarimų, įspėjo ko vengti, ką reikėtų primygtinai atlikti norint judėti pirmyn ir kryptingiau išnaudoti turimą vidinį potencialą.
 

2021-05-06  VVG INFORMACIJA

Norime informuoti, kad 2021-05-04 buvo pakeistos Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės, nustatant kad vietos plėtros strategijos administravimui numatytas ribojimas „ne daugiau nei 15 proc. strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų“ būtų taikomas tik strategijos rengimo ir atrankos metu, tačiau nebūtų taikomas strategijos įgyvendinimo metu, t.y. kad sutaupius strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų, nereikėtų mažinti strategijos administravimui skirtos lėšų dalies (21.3 papunktis).

Pakeistos Taisyklės skelbiamos Teisės aktų registre, svetainėse www.esinvesticijos.lt bei www.miestobendruomene.lt


2021-04-27  KVIEČIAME ŽIŪRĖTI 7-ĄJĄ PROJKETO „GYVENU LT“ LAIDĄ

DĖMESIO ❗ ATTENTION ❗ ВНИМАНИЕ❗ УВАГА❗ ATTENZIONE❗ ¡ATENCIÓN❗ UZMANĪBU❗
 
Norime pasidžiaugti ir pranešti, kad jau šį penktadienį (balandžio 30 d.) pasirodys septintoji projekto „Gyvenu LT“ laida. Kviečiame įsijungti Šiaulių televizija 19.20 val. ir daugiau sužinoti apie projektą bei pasižvalgyti po skirtingų kultūrų atstovų patirtis gyvenant Lietuvoje!
 

2021-04-25  PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ“ PARODOS „NUOTAIKOS“ PRISTATYMAS

Balandžio 23 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyko fotografijų parodos „Nuotaikos“ pristatymas.

VšĮ MTD „Arasai“ pristatė Europos socialinio fondo agentūros ir Šiaulių miesto savivaldybės bendrai finansuojamo projekto „Kelio žvaigždė“ (2018–2022) antrąją fotografijų parodą „Nuotaikos“.

Šio projekto tikslas yra stiprinti Šiaulių miesto pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą supažindinant su kūrybos galia, ugdant meno pažinimą, į(si)traukiant į kūrybinę saviraišką ir skatinant kūrybinių veiklų idėją taikyti savanorystėje, bendraujant tarpusavyje, rūpinantis ribotai judančiais suaugusiaisiais ir vaikais, pasitelkiant ir / ar stebint įvairius gyvūnus.

Fotografijų paroda – viena iš vykdomų projekto veiklų, kuria siekta fotografijoje įamžinti projekto „Kelio žvaigždė“ dalyvius, kurie po mokymų ciklo „Pasiruošk kūrybinei savanorystei“ susirinko į vasaros stovyklą „Atvira bendrystė“ ir kartu su projekto partneriais VšĮ „Šiaulių letenėlė“, Šiaulių savivaldybės socialinių paslaugų centru, Šiaulių dailės mokykla aplankė šunų ir kačių prieglaudą Verbūnuose, dalyvavo pažintinėje keramikos edukacijoje Gruzdžiuose ir susipažino su įvairiais gyvūnais Dargaičių mini zoologijos sode. Antroji mokymų ciklo dalyvių grupė dalijosi įspūdžiais, skyrė dėmesį gyvūnams, bendravo su jais. Vasaros stovyklos akimirkos ir dalyvių nuotaikos užfiksuotos pristatomoje parodoje „Nuotaikos“.

Paroda „Nuotaikos“ Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos III a. galerijoje veiks iki balandžio 27 d.


2021-03-25  NUOTOLINIS ŠIAULIŲ MIESTO VVG VALDYBOS IR NARIŲ POSĖDIS

Kovo 24 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdyba (11 val.) ir nariai (13 val.) rinkosi į posėdį.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. 2020 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 2. 2020 m. Šiaulių m. VVG finansinės ataskaitos tvirtinimas.
 3. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimas.
 4. Kiti einamieji klausimai.

Posėdžio metu Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) finansininkė  J. Alsienė pristatė metinę veiklos ataskaitą,  projekto vadovė D. Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą.  Ataskaitoms bendru sutarimu pritarta. Posėdžio metu aptarti ir kiti einamieji klausimai, strategijos keitimas.  Pasidžiaugta, kad Šiaulių miesto VVG Vidaus reikalų ministerijos organizuotame renginyje  įvardijama kaip viena pažangiausių ir daugiausia lėšų įsisavinusių VVG. Su ataskaita galite susipažinti čia. 


2021-03-22  NUOTOLINIS MIESTŲ VVG ATSTOVŲ GERŲJŲ PRAKTIKŲ PASIDALINMO RENGINYS

Mažinti socialinę atskirtį, didinti įsidarbinimo galimybes, skatinti verslumą ir savanorystę – tai uždaviniai, kuriuos sprendžia 39 Lietuvos miestuose susibūrusios vietos veiklos grupės (VVG). Pasibaigus vienam svarbiausių – sutarčių sudarymo – etapui, Vidaus reikalų ministerija (VRM) inicijavo VVG ir susijusių institucijų atstovų gerųjų praktikų pasidalijimo nuotolinį renginį. Renginyje pristatyta ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos priemonių, skirtų bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai skatinti, įgyvendinimo apžvalga (su apžvalga galite susipažinti čia: BIVP pristatymas VRM_2020-03-18).

Renginio metu miestų VVG dalinosi savo  projektų sėkmės istorijomis – geraisiais vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir administravimo pavyzdžiais. Džiaugiamės, kad nuotolinio renginio metu, gražių žodžių sulaukė ir Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, kuri įvardijama kaip viena pažangiausių ir daugiausia lėšų įsisavinusių VVG.  Daugiau apie renginį galite skaityti čia. 


2021-03-02  VVG INFORMACIJA

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministerijos 2020-04-30 raštu Nr. 1D-2192 „Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir rezervinių sąrašų sudarymo“, 2020 m. birželio 11 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. 2020/3 patvirtinto vietos plėtros projektų rezervinį sąrašą Nr. 1/6 (žr. http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2017/03/Sarasas_1_6_Siauliu-VVG_rezervinis.pdf).

Siekiant gauti papildomą finansavimą (100 proc. paramos lėšų: ES ir valstybės biudžeto lėšos), Šiaulių miesto vietos veiklos grupė pradėjo vykdyti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos neesminį keitimą. Su keitimu galite susipažinti http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2017/03/Strategija_keitimas_2021_planas-1.pdf

Smulkesnę informaciją teikia projekto vadovė Diana Armalienė: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.


2021-01-11  NUOTOLINIS PROJEKTO „VERSLO PLATFORMA – HUB“ RENGINYS

Ar kada galvojote įkurti SAVO įmonę ? Gal turėjote idėją, kuri jūsų manymu būtų sėkminga ir žinoma visame pasaulyje? Viskas yra įmanoma, o žmogaus vaizduotei nėra ribų…

Naujus metus pradėjome susitikimu su projekto „Verslo platforma-HUB“ lektoriumi Simonu, kuris su jaunimu diskutavo apie verslą ir kaip jį pradėti. Gimnazistai susibūrė iš įvairių Šiaulių miesto mokyklų, kuriems aktuali ir įdomi verslo tema. Lektorius papasakojo, kaip pradėti verslą, įtraukė mokinius į diskusiją, taip pat gimnazistai bandė pristatyti verslo idėjas ir turėjo atsakyti į klausimus, kaip tikrame verslo pokalbyje.

Atsiliepimai apie renginį puikūs, idėjų pradėti verslą jaunimui taip pat netrūksta! Visi šiandien suprato, kad viskas prasideda nuo geros idėjos.

Didelį ačiū sakome mūsų projekto „Verslo platforma – HUB“ savanoriams prisidėjusiems prie renginio organizavimo ir savanorei Urtei Vaišytei, kuri pasidalino įspūdžiais po renginio!


2021-01-08  KVIETIMAS DALYVAUTI PROJKETE „TILTAS“

Kviečiame dalyvauti ką tik prasidėjusio projekto „TILTAS“ veiklose !

Projektas TILTAS – skirtas mažinti jaunuolių (14-29 m.), kuriems buvo ar yra nustatyta globa (rūpyba) socialinę atskirtį stiprinant jų bendruomeniškumą ir pasitelkiant savanorystę. Projekto įgyvendinimo metu bus skatinamas jaunų žmonių, patiriančių globą (rūpybą), įtrauktumas į bendruomenę, organizuojamas socialinių įgūdžių stiprinimas atvirojo darbo su jaunimu principais, pasitelkiant informacines technologijas ir patyriminį mokymą. Projekto įgyvendinimo trukmė – 22 mėn.

Projekto pareiškėjai – VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Projekto partneriai – Asociacija „JUSPO“ ir VšĮ „Sielos harmonija“.


2020-12-22  ŠEŠTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šeštoji projekto „Gyvenu LT“ laida jau čia !  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.
 

Kviečiame žiūrėti šeštąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2020-12-22  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SVEIKINIMAS

Šventinis stebuklas gali slypėti visur, svarbu jį pamatyti… Artėjančių švenčių proga linkime atvirumo viskam – grožiui, gerumui, artimiems žmonėms, naujoms idėjoms, netikėtumams. Jaukių, šiltų, įsimintinų švenčių!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė


2020-12-22  PENKTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Penktoji projekto „Gyvenu LT“ laida jau čia !  Kviečiame sužinoti daugiau apie Žydų kultūrą ir jų gyvenimą Šiauliuose!

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti penktąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2020-12-21   APIE MŪSŲ PROJEKTUS RAŠTO ! PROJEKTAS „MIESTO ATELJĖ“ DALYVĘ PASKATINO SIEKTI SAVO SVAJONĖS, KURTI PREKĖS ŽENKLĄ

Siuvimas gali ne tik padėti atitrūkti nuo savo minčių, įgyti svarbių įgūdžių, bet ir atverti naujų galimybių. Tokias siuvimo naudas vardija „Miesto ateljė“ projekto dalyvė šiaulietė Kristina (vardas pakeistas, redakcijai žinomas). Nors prieš tai, kaip pati sako, su siuvimu neturėjo nieko bendra, po projekto suprato, kad veiklą nori tęsti, o ateityje sukurti savo prekės ženklą. Apie projektą Kristina pasakoja sužinojusi iš reklamos socialiniame tinkle „Facebook“. Tiesa, siuvimo kursus pašnekovė norėjo išbandyti ir anksčiau, todėl, kaip pati teigia, reklamą apie projektą pastebėjo pačiu laiku: „Galvojau, gal tikrai reikia pabandyti, nes nepabandysi – nesužinosi, ar patinka.“

Kalbėdama apie projektą, Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pabrėžia jo inovatyvumą: „Tai atsiskleidžia per šiaulietiško verslo įsijungimą į projektą, socialinę veiklą. Tai – naujiena.“ Pasak D. Armalienės, svarbu, kad projekto dalyviai išeina iš namų, įgyja tam tikrų įgūdžių, sustiprina savo gebėjimus. „Dalyviai projektu džiaugiasi. Žmonių atsiliepimai apie projektą tikrai labai gražūs. Nei vienas dalyvis nesakė, jog kažkas netinka, nepasiekė rezultatų. Su jais ir dabar bendraujame, kontaktuojame, ryšys yra išlikęs“, – teigia ji.

Kaip sekėsi projekto „Miesto ateljė“ dalyvei kviečiame skaityti čia , čia ir čia.


2020-12-15  PROJEKTO „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ“ DALYVĖS ĮSPŪDŽIAI

Gabrielė Jonaitytė – jauna perspektyvi mergina, kuri atvyko į Viešąją įstaigą Nacionalinę regionų plėtros agentūrą konsultacijai siekdama „pasimatuoti“ profesiją, įgyti naujų žinių. Gabrielė du mėnesius atliko savanorišką praktiką dalyvaudama projekte „Praktinių įgūdžių artelė“ ir  įgijo profesinių įgūdžių darbo vietoje.

Projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ tikslas – pagerinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje įgyvendinant jų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas. Projektas tiesiogiai nukreiptas į šiauliečių profesinių įgūdžių tobulinimą ir specifinių kompetencijų ugdymą bei sąlygų sudarymą įmonėms ugdyti potencialius darbuotojus, jiems suteikti būtinų darbinių įgūdžių ir pasinaudoti galimybę juos įdarbinti. Taip pat prisideda prie neaktyvių bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo didinimo.

Kviečiame skaityti Gabrielės įspūdžius atrandant projektą „Praktinių įgūdžių artelė“ ir išbandant projekto veiklas !

https://nrda.lt/2020/12/08/2020-12-08-projekto-praktiniu-igudziu-artele-dalyves-ispudziai/


2020-12-15  KETVIRTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Kiek Italų gyvena Šiauliuose? Kokie vėjai atpūtė Cosimo į Lietuvą? Ir kokia buvo Cosimo pirmoji žiema Lietuvoje ? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymus rasite ketvirtojoje projekto „Gyvenu LT“ laidoje !

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti ketvirtąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2020-11-25  PASIRAŠOMA PROJEKTO „BIT – BENDRADARBYSTĖ, INŽINERIJA, TECHNOLOGIJOS – SKATINANT VERSLUMĄ“

 

Šių metų lapkričio 25 dieną, pasirašoma projekto  „BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos – skatinant verslumą“ įgyvendinimo sutartis. Projekto pareiškėjai – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto „BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos – skatinant verslumą“ tikslas didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje, skatinant visapusišką bendradarbiavimą. Projekto uždaviniai: 1.Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai; 2.Skatinti verslo pradėjimą ir teikti paramą verslininkams, kurie pradėję vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose. Projekto veiklos: 1. Bendradarbystės platformos sukūrimas; 2. Gyventojų informavimas, konsultavimas ir skatinimas pradėti verslą; 3. Pagalbos verslo pradžiai teikimas.

Linkime sėkmės įgyvendinant dar vieną šaunų projektą !

Daugiau informacijos: http://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/BIT-bendradarbyste-inzinerija-technologijos


2020-11-18  NUOTOLINIS PROJEKTO „VERSLO PLATFORMA – HUB“ RENGINYS

Lapkričio 18 d. vyko Šiaulių universiteto studentams skirtas informacinis renginys „Prisijaukink verslą“.
Informacinio renginio metu studentai supažindinti su projektu „Verslo platforma–HUB“, diskutuota kaip pradėti savo verslą, kaip rasti produkto ar veiklos idėją ir kas svarbiausia kuriant savo verslą.

Nesi ŠU studentas, bet nori pasikonsultuoti dėl galimybių kurti verslą? Kviečiame Jus į nemokamą konsultaciją!

📍𝘿𝙚̇𝙡 𝙠𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙘𝙞𝙟𝙤𝙨 𝙞𝙧 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙚𝙨𝙣𝙚̇𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞𝙟𝙤𝙨 𝙖𝙥𝙞𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙖̨ 𝙠𝙧𝙚𝙞𝙥𝙩𝙞𝙨 𝙚𝙡. 𝙥. 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙡𝙖𝙨@𝙣𝙧𝙙𝙖.𝙡𝙩


2020-11-16  NUOTOLINĖ PROJEKTO „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ“ KONSULTACIJA

Džiaugiamės projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ pareiškėjais VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra ir projekto partneriais, kurie randa inovatyvių ir netradicinių būdų, kad projektų veiklos šiuo sunkiu momentu nesustotų.
Nors karantinas vis labiau stabdo šalį ir darbus, tačiau projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ konsultacijos nesustoja. Individualios nuotolinės konsultacijos  metu kartu su psichologe kalbama visais žmogui rūpimais klausimais: karjera, savęs pažinimas , savęs įvertinimas, stipriosios bei tobulintinos pusės, norai bei galimybės.  Džiaugiamės nesustojusiomis konsultacijomis bei projekto dalyvių tobulėjimu !


2020-10-26  PIRMOSIOS PROJEKTO „DARBINGA ŠEIMA ŠIAULIAMS“ VEIKLOS

Džiaugiamės šį rudenį prasidėjusiomis projekto „Darbinga šeima Šiauliams“ veiklomis.  Šiuo metu vyksta mokymai VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centre pagal siuvėjo mokymo programą (1.2 veikla “Ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalus švietimas”). Mokymų pradžia – spalio 1 d. Planuojama pabaiga –  gruodžio mėn. pradžia.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais – UAB „Darbintera“, VšĮ Šaulių darbo rinkos mokymo centras, UAB „Yvas“, VšĮ Išmanioji mokykla –įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1.- ESFA-T-927-01-0166 „Darbinga šeima Šiauliams“ pagal veiksmų programos priemonę „Spartesnis vietos plėtros startegijų įgyvendinimas“.

Projekto tikslas –suteikti pagalbą ir sudaryti sąlygas Šiaulių miesto ekonomiškai neaktyviems, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams integruotis į darbo rinką per praktinių įgūdžių suteikimą ir vaikų priežiūros paslaugų organizavimą.


2020-10-19 PROJEKTO „MIESTO ATELJĖ“ MOKYMAI

Projekto „Miesto ateljė“ dalyvės džiaugiasi, kad jau nuo pirmų dienų intensyviai mokosi siuvimo paslapčių ir jas pritaiko praktiškai. Šauniosios projekto dalyvės per pirmąjį mokymų susitikimą siuvo 2 sluoksnių linines kaukes.  Projekto dalyvės džiaugiasi, kad kaukėmis apsirūpino ne tik pačios, bet galės aprūpinti ir šeimos narius. Dėkojame už pasidalintas mokymų akimirkas projekto įgyvendintojams.


2020-09-28 PIRMASIS PROJKETO „VERSLO PLATFORMA –HUB“ RENGINYS

Šių metų spalio 7 dieną įvyko pirmasis projekto „Verslo platforma – HUB“ renginys Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Ar visi gali būti verslininkais? Kada reikia pradėti ugdyti verslumąKokie įgūdžiai reikalingi norint steigti verslą? Į šiuos ir kitus klausimus studentams atsakė projekto įgyvendintojai. Susitikimo metu studentams buvo pristatytas projektas „Verslo platforma–HUB“ ir jo teikiamos naudos. Studentai buvo skatinami plėtoti savo verslo idėjas  dalyvaujant kitose projekto veiklose bei pretenduoti gauti paramą verslo pradžiai.

Projektas „Verslo platforma-HUB“ skirtas verslumo geną turinčiam žmogui, kuris ieško bendraminčių ir nebijo kurti, svajoti ir svarbiausia norėti. Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai. Tikslinė grupė – Šiaulių miesto darbingi gyventojai, jauno verslo subjektai. Projekto dalyviams bus suteikta galimybė ne tik pasitikrinti savo idėją – ar ji perspektyvi, bet ir ją realizuoti. Verslumo iniciatyvų skatinimui bus organizuojami renginiai. Sukurtoje bendradarbystės erdvėje tikslinei grupei bus teikiama informacija, verslo konsultacijos.


2020-09-28 STARTUOJA NAUJA PROJEKTO „MIESTO ATELJĖ“ GRUPĖ

Šį rudenį startuoja nauja projekto „Miesto ateljė“ grupė. Viešosios įstaigos Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su partneriais vykdomas projektas „Miesto ateljė“. „Miesto ateljė“ – tai inovatyvus projektas – Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkurta erdvė, kurioje stiprinami gebėjimai ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikomi ir mezgami  socialiniai ryšiai  su visuomene ir tarpusavyje. Projekto metu dalyviai mokosi siūti, modeliuoti, vyksta projektinis darbas, kūrybinis ugdymas, teminiai pokalbiai diskusijos. Jau pirmųjų mokymų metu dalyvės susipažino su medžiagomis, įranga ir uoliai kibo į mokslus !

 


2020-09-14  TREČIOJI PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ“ STOVYKLA

Šių metų rugsėjo 4 d., meninės tekstilės dirbtuvės “Arasai”  įgyvendindami projektą „Kelio žvaigždė“ surengė vienos dienos stovyklą–renginį. Stovyklos–renginio metu atidaryta mokymų ciklo „Pasiruošk kūrybinei savanorystei“ dalyvių miniatiūrų paroda. Per spalvotyrą, spalvų pažinimą, spalvas, jų junginius, spalvų linijas ir foras ciklo metu buvo ieškoma bendrystės ryšių, bendravimo paslapčių bei užslėptos išminties. Pasakų tekstai tapo spalvų paieškos erdve – iš teksto į drobę. Vieni projekto dalyviai pasitelkė amatus kūrybinei raiškai, kiti – tapybos procesą kaip priemonę savanorystės mokymams. Mokymų cikle dalyvavo lektoriai-savanoriai. Praktinius užsiėmimus vedė projekto vadovė Izolda Žagrakalienė.

Renginio metu kūrybinius darbus apžvelgė Šiaulių universiteto mokslininkė dr. Asta Vaitkevičienė, apie perspektyvią vertę kalbėjo ir Šiaulių miesto vietos veiklos grupės vadovė Diana Armalienė. Koncertinę programą atliko akordeonistų duetas – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleiviai, vadovaujami mokytojos ekspertės Marytės Markevičienės.


2020-08-19  STARTUOJA PROJEKTO „ĮSIGALINK IR SIEK“ MOKYMAI

Šiuo metu startuoja projekto „Įsigalink ir siek“ savęs pažinimo ir karjeros mokymai.  Susitikimų – mokymų metu dalyviai kartu su lektoriais gilinasi į kiekvieno dalyvio asmenines vertybes ir siekius. Projektu siekiama spręsti tikslinių grupių asmenų (jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa) sociokultūrinės ir darbinės integracijos problemas taikant socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodus. Projekto tikslas – užtikrinti jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa, integraciją į bendruomenę bei darbo rinką, sukuriant palankias sąlygas savęs įgalinimui bei ugdant socialinius įgūdžius ir darbo rinkai būtinus gebėjimus, – siejamas su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslu „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“.


2020-07-30  ĮVYKO MOKYMAI PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

2020 m. liepos 29 dieną vyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų ir partnerių atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė projektų stebėsenos tvarką, ESFA pastebėjimus vertinant projektus ir kitą su administravimu susijusią informaciją.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Laikas derinamas individualiai telefonu +370 606 04 462 arba el.p. vvgsiauiai@gmail.com 


2020-07-23  MOKYMAI PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

2020 m. liepos  29 d. 15.00–17.00 val. Vilniaus g. 100  vyks mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą.

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Esant poreikiui, mokymuose vykdomas vertimas į lietuvių gestų kalbą. Apie poreikį prašome informuoti registruojantis.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 100, Šiauliai, darbo dienomis (reikalinga išankstinė registracija dėl laiko suderinimo).


2020-07-23  PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NR.3

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. telefonu tel. +370 606 044 62, el. p. vvgsiauliai@gmail.com

Kviečiame susipažinti su dokumentais:

Vertinimo ir atrankos aprasas Nr. 3_papildomas

Kvietimas atrankai Nr. 3_papildomas


2020-07-23  PATVIRTINTOS PROCEDŪROS

Šių metų liepos 23 d., vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Valdybos posėdžio metu aptarti einamieji klausimai, pristatytas naujas prašymas prisijungti į Šiaulių miesto veiklos grupės narius. Bene svarbiausias posėdžio klausimas – ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMUI ADMINISTRUOTI  PROCEDŪROS. Šiaulų miesto VVG projekto vadovė pristatė procedūras, kurias valdybos nariai vienbalsiai patvirtino.

Kviečiame susipažinti su procedūromis.

VPS igyvendinimo proceduros_2020


2020-06-08  ANTROJI PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ“ STOVYKLA

Šių metų birželio 4 d., meninės tekstilės dirbtuvės “Arasai”  įgyvendindami projektą „Kelio žvaigždė“ kartu su projekto partneriais „Šiaulių Letenėlė“ surengė vasaros stovyklą – „Atvira bendrystė“. Vienos dienos stovykla-renginys skirtas pasitelkiant augintinius gerinti pensinio amžiaus asmenų psichologinę savijautą, vystyti sociokultūrines paslaugas per emocinį santykį su gyvūnais bei skatinti pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą. Stovyklos- renginio metu bendravome su projekto „Kelio žvaigždė“ dalyviais, žaidėme kartu su VšĮ „Letenėlė“ globotiniais. Pensinio amžiaus žmonės supažindinti su gyvūnais, VšĮ „Letenėlė“ veikla, pristatoma augintinių priežiūra, organizuojami žaidimai.  Stovyklos – renginio metu vyko ir praktinis mokymų ciklo seminaras – „Pasiruošę kūrybinei savanorystei“.


2020-06-05  VVG INFORMACIJA

Dalinamės svarbia informacija dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimo.
Informuojame, kad pakeisti teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-538 pakeistas 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA).

Teisės aktų registro nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce39cc40a58111ea9515f752ff221ec9

 1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-539  pakeistos Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės.

Teisės aktų registro nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa799e10a58211ea9515f752ff221ec9

Su PFSA keitimo lyginamuoju  variantu galite susipažinti čia.


2020-06-01  KVIETIMAS NR.8

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką. Šiuo metu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ieško galimybių papildomai finansuoti sėkmingai įgyvendinamas vietos plėtros strategijas, siekiant didinti bendruomenių inicijuotas vietos plėtros priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes dėl Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančios koronaviruso COVID-19 krizės.  Kvietimas atrankai parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  gautu raštu (2020-04-30, 1D-2192) dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir rezervinių sąrašų sudarymo ir Šiaulių miesto VVG raštu (2020-05-20 SD-07).

Projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2020 m. birželio 8 d. telefonu tel. +370 606 044 62, el. p. vvgsiauliai@gmail.com

Kviečiame susipažinti su dokumentais:

Kvietimas atrankai Nr. 8

Vertnimo ir atrankos aprašas Nr. 8


2020-06-01  VVG INFORMACIJA

Šių metu birželio 1 d., laikantis visų LR Sveikatos ministerijos saugumo nurodymų, vyko Šiaulių m. VVG valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo aptartas papildomas vietos plėtros projektinių pasiūlymų kvietimas, skirtas COVID-19 krizės pasekmių mažinimui.


2020-05-19  VVG INFORMACIJA

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento gautu pritarimu keisti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją (2020-04-23 Nr. 1D-2067) atlikome vietos plėtros strategijos pakeitimus.

Džiugiai pranešame, kad Šiaulių miesto VPS keitimo procedūra yra baigta http://www.miestobendruomene.lt/wp-content/uploads/2020/05/Siauliu-miesto-vietos-pletros-strategija_pakeista.pdf


2020-05-04  SVARBI INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

Gegužės 8-15 d. planuojami DMS atnaujinimo ir plėtros darbai, todėl gegužės 9-11 d. DMS bus nepasiekiama, o kitomis dienomis galimi laikini sistemos sutrikimai. Visi pradėti, bet nepateikti ruošiniai bus pašalinti. Daugiau informacijos rasite https://www.esinvesticijos.lt//lt/DMS.


2020-05-04 KVIEČIAME ŠIAULIŲ M. BENDRUOMENĘ TEIKTI PASIŪLYMUS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, atsižvelgdama į šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančią koronaviruso COVID-19 krizę ir įvertinusi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes, informuoja, kad šiuo metu ieško galimybių papildomai finansuoti sėkmingai įgyvendinamas vietos plėtros strategijas ir siekia išsiaiškinti konkretų papildomų lėšų poreikį. Ministerija, atsižvelgdama į galimą didesnį priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ indėlį sprendžiant bendruomenių ir atskirų jų narių problemas socialinių paslaugų, užimtumo didinimo bei verslumo skatinimo srityse.

Kviečiame pasiūlymus teikit Šiaulių m. VVG.

Pasiūlymus teikiti el.p. vvgsiauliai@gmail.com
 

2020-04-23  INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

Dalinamės ESFA pateikta informacija į dažniausiai užduodamus klausimus dėl veiklų vykdymo karantino laikotarpiu. Tikimės, kad ši informacija Jums bus aktuali ir naudinga.

Dažniausiai užduodami klausimai


2020-03-24  INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

Tuo tikslu Finansų ministras kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.

Daugiau informacijos : https://bit.ly/3dlUump


2020-03-23  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

Šių metų kovo 6 d., vyko Šiaulių m. VVG valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo pristatyta Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita už 2019 metus.

Kviečiame susipažinti su ataskaita:
Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita (2019 m.)


2020-03-18  ESFA INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Šiaulių miesto VVG dalinasi Europos socialinių fondų agentūros svarbia informacija projektų vykdytojams.

ES fondų lėšų administravimo sistema, reaguodama į COVID-19, ruošiasi sparčiam lėšų panaudojimui ir lankstesniam procedūrų taikymui.
Šiuo metu Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką, apibrėšiančią palengvinimus ES fondų lėšomis vykdomų projektų įgyvendinimui. Dokumentas artimiausią savaitę bus paskelbtas ir www.esinvesticijos.lt svetainėje.
Suprantame, kad turite klausimų dėl projektų vykdymo, todėl jiems kilus bendrų sprendimų pirmiausia ieškokite kreipdamiesi į Jūsų projektą prižiūrinčios agentūros projektų vadovą. Apie tai, kokie dokumentai ir sprendimai bus priimti Jus nuolat informuosime.
Tikime, kad bendromis jėgomis mums ne tik pavyks išvengti investicijų tempo sulėtėjimo, bet pavyks jį ir paspartinti.
Daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/2ITN6jZ


2020-03-17  INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Informuojame dėl projektuose paslaugų teikimo, veiklų vykdymo nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu:

 1. Tiek individualias, tiek grupines konsultacijas karantino laikotarpiu galima teikti nuotoliniu būdu (t. y. Skype, telefonu ir kt. priemonėmis). Projekto vykdytojas paslaugos teikimo būdą turi suderinti su paslaugų gavėjais (pvz., klientams individualios ar grupinės konsultacijos nuotoliniu būdu gali būti nepriimtina paslaugos gavimo forma dėl galimybės užtikrinti konfidencialumą nebuvimo, kai namuose yra kiti šeimos nariai, todėl suderinti būtina). Jeigu paslaugų gavėjui toks paslaugų teikimo būdas nepriimtinas, karantino laikotarpiui paslaugos neturėtų būti teikiamos, jeigu jos nėra būtinos.

Paslaugų suteikimą pagrindžiantys dokumentai: print screen’as, kuriame matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas, prisijungęs dalyvis, jeigu paslaugą teikiame per kompiuterinę programinę įrangą; telefono pokalbių išklotinė, jeigu paslauga teikiama telefonu.  Suteikiamos konsultacijos dalyviui turi būti žymimos dalyvio lankomumo sąraše, parašas iš dalyvio turėtų būti paimamas pasibaigus karantino laikotarpiui už visas šiuo laikotarpiu suteiktas paslaugas arba dalyvis iš savo el. pašto patvirtina, kad jam paslauga atitinkamu laiku buvo suteikta.

Rekomenduojama teikti paslaugas esamiems klientams dėl ribotos galimybės pateikti dalyvio anketą. Nauji dalyviai gali būti įtraukiami, tačiau reikia gauti dalyvio anketą. Karantino laikotarpiu anketa vykdytojui galėtų būti pateikiama skanuota, nufotografuota arba užpildyta elektroninė forma, kuri be parašo pateikta el. paštu (kad matytųsi, jog siųsta iš dalyvio el. pašto). Pasibaigus šiam laikotarpiui projekto vykdytojas privalės užtikrinti originalaus dokumento su parašu gavimą ir saugojimą.

Paslaugų kokybė privalo būti užtikrinama.

Darbo užmokesčio pagrindimo dokumentai išlieka tie patys kaip ir anksčiau.

 1. Mokymai, paskaitos nuotoliniu būdu gali būti organizuojami naudojant įvairią kompiuterinę programinę įrangą, tačiau privaloma užtikrinti suplanuotą dalyvių skaičių ir paslaugų kokybę.

Paslaugų suteikimą pagrindžiantys dokumentai (taikoma karantino laikotarpiu): print screen’as, kuriame matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas, prisijungę dalyviai, jeigu paslauga teikiame per kompiuterinę programinę įrangą. Organizuodamas mokymus nuotolini būdu projekto vykdytojas pateikia Agentūros projektų vadovui prisijungimo prie sistemos duomenis, jeigu yra galimybė.  Suteikiamos paslaugos dalyviui turi būti žymimos dalyvio lankomumo sąraše, parašas iš dalyvių turėtų būti paimamas pasibaigus karantino laikotarpiui už visas šiuo laikotarpiu suteiktas paslaugas arba dalyvis iš savo el. pašto patvirtina, kad jam paslauga atitinkamu laiku buvo suteikta.

Rekomenduojama teikti paslaugas esamiems klientams dėl ribotos galimybės pateikti dalyvio anketą. Nauji dalyviai gali būti įtraukiami, tačiau reikia gauti dalyvio anketą. Karantino laikotarpiu anketa vykdytojui galėtų būti pateikiama skanuota, nufotografuota arba užpildyta elektroninė forma, kuri be parašo pateikta el. paštu (kad matytųsi, jog siųsta iš dalyvio el. pašto). Pasibaigus šiam laikotarpiui projekto vykdytojas privalės užtikrinti originalaus dokumento su parašu gavimą ir saugojimą.

Darbo užmokesčio pagrindimo dokumentai išlieka tie patys kaip ir anksčiau


2020-03-16  SVARBI INFORMACIJA ! 

Karantino laikotarpiu Šiaulių miesto VVG savo darbą organizuos nuotoliniu būdu.

Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Esant skubiam atvejui – susitikimus prašome suderinti telefonu.

Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

Primename, kad su mumis susisiekti galite tel. +370 606 04 462 arba el. p. vvgsiauliai@gmail.com


2020-03-12  PROJEKTO „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Šių metų kovo 12d., Šiaulių darbo rinkos mokymų centre, vyko projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ partnerių susitikimas. Partnerių susitikime, kartu su projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ pareiškėjai Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra dalyvavo ir Šiaulių miesto VVG Projekto vadovė Diana Armalienė. Susitikimo metu projekto pareiškėjai ir partneriai aptarė savo įsipareigojimus bei atsakomybių sritis, aptarė projekto veiklų įgyvendinimo galimybės šiandieninėje situacijoje.

Šiaulių miesto VVG visada džiaugiasi, kiekvieno projekto pareiškėjų kvietime sudalyvauti projektų mokymuose, renginiuose ar partnerių susitikimuose. Smagu, kad galime pasidžiaugti dar viena gražia ir produktyvia bendradarbyste.  


2020-03-12  VVG NARIŲ IR VALDYBOS POSĖDIS

Kovo 12 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdyba ir nariai rinkosi į posėdį.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. 2019 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 2. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimas. Lėšų perskirstymo (projekto) tvirtinimas.
 3. Papildomo kvietimo projektinių pasiūlymų atrankai pristatymas.
 4. Kiti einamieji klausimai.

Posėdžio metu Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) finansininkė  J. Alsienė pristatė metinę veiklos ataskaitą,  projekto vadovė D. Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą. Bene svarbiausias posėdžio klausimas – Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimas ir lėšų perskirstymo (projekto) tvirtinimas, kuriam Šiaulių miesto VVG valdyba vienbalsiai pritarė.


2020-01-10  SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMAS

Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės kolektyvas, sausio 13 dieną, savo languose dešimčiai minučių uždegė vienybės ir atminimo žvakutes. Įžiebtos žvakutės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę… Skirkime laiko prisiminti, pagerbkime žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir kūrusius mūsų šalies istoriją.

 

2020-01-10  INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Gerb. projektų vykdytojai, atkreipiame dėmesį, kad buvo koreguota „Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija“, ją galima rasti čia:

 • punkte 2 „Bendra informacija apie projekto dalyvį“ pasikeitė El. pašto ir Tel. Nr. formatai;
 • punkte 8 „Informacija apie projekto dalyvio pasiektus rezultatus“ 8.1 papunktyje buvo papildytas lauko pildymo paaiškinimas prie požymio R4.

Požymį R4 reikėtų žymėti tais atvejais, kai dalyvis, įgijo kvalifikaciją pagal formalias ar neformalias programas, kurios buvo įregistruotos ir patvirtintos ŠMSM aikos registre (nuoroda paaiškinime). Jei programos nebuvo registruotos, žymėti požymį R8.”


2020-01-08  KVIEČIAME SKAITYTI NAUJUS ESFA LEIDINIUS !

2014–2020 m. laikotarpiu ypač siekiama supaprastinti administravimo procesą. Viena iš tokių priemonių – supaprastintas išlaidų apmokėjimas. Europos socialinio fondo agentūros specialistų parengtame leidinyje rasite vertingų patarimų, konkrečių pavyzdžių ir paaiškinimų, kaip taikyti supaprastinimus. Čia aptarti supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdai, supaprastintų išlaidų ir pirkimų sąsajos, supaprastintai apmokamų išlaidų buhalterinė apskaita, fiksuotųjų normų taikymas ir kt.

Leidinyje kalbama apie tai, kaip pirkimus turėtų vykdyti tos įstaigos, kurios nėra perkančiosios organizacijos. Šiame leidinyje ne tik nurodytas teisinis reglamentavimas, bet ir pateiktas realių situacijų vertinimas bei rekomendacijos, kaip tinkamai vykdyti pirkimus ateityje.

Europos socialinio fondo specialistai, įgyvendindami 2018 m. atlikto ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimo rekomendacijas, parengė specialų leidinį, kuriame nuosekliai aptariama kiekvieno mokymų etapo (planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo) svarba, apžvelgiami esminiai dalykai, lemiantys mokymų kokybę ir sėkmę. Leidinyje rasite vertingos informacijos, kaip išsiaiškinti tikslinės grupės lūkesčius ir nustatyti mokymų tikslus, kokį geriausią mokymų būdą ir metodą parinkti konkrečiu atveju konkrečiai žmonių grupei, kaip atlikti mokymų paslaugų pirkimus, kokie yra suaugusiųjų mokymo ypatumai, taip pat daug kitų įžvalgų apie mokymų organizavimo ir įgyvendinimo procesą.

Kviečiame skaityti ir naudotis įgyvendinant projektus!


2019-12-18  INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijuoja priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį keitimą.

Atsižvelgiant į šią aplinkybę, iki kol bus patvirtinti kvietimo dokumentų pakeitimai, stabdomas paraiškų priėmimas pagal šią priemonę.

Jeigu pareiškėjas įvertina, kad planuojami dokumentų pakeitimai neturės įtakos paraiškos vertinimui, paraišką jis gali teikti. Atkreipiame dėmesį, kad priėmus paraišką, tačiau įvertinus, kad minėti pakeitimai vis dėlto turi įtakos vertinimui, paraiškos vertinimas bus sustabdytas.

Daugiau informacijos


2019-12-17  PROJEKTAS „SENJORŲ AGAPĖ“

Gruodžio 13 d.  Šiaulių jėzuitų mokyklos bendruomenė, t. y. mokyklos vaikai su tėveliais, mokytojai, darbuotojai, kartu su projekto „Senjorų agapė“ dalyviais, ankstyvą rytmetį rinkosi lauko klasėje eglutės įžiebimui. Mokyklos choro vaikai giedojo giesmeles, tėveliai ir svečiai skanavo imbierinę arbatą ir diena buvo nuspalvinta jaukios bendrystės. Bendruomenė džiaugiasi galimybe pasinaudoti projekto „Senjorų agapė” lėšomis sumontuota lauko klase. Šią dieną taip pat vyko senjorų kultūrinio sąmoningumo ir raiškos klubo veikla. Ankstesnėse veiklose senjorai vėlėsi vilnones šlepetes, o dabar pradės tapyti ant drobės.


2019-12-17  TREČIOJI PROJKETO „GYVENULT“ LAIDA

2019 m. gruodžio 12 d., Šiaulių televizija transliavo trečiąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti trečiąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-12-03 SEMINARAS „KAIP ATRASTI SĖKMINGO PROJEKTO FORMULĘ?“ PRIEMONIŲ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“, „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IR „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Šių metų gruodžio 3 d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė   dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros  organizuotame seminare „Kaip atrasti sėkmingo projekto formulę?“  Seminaro metu kalbėta  kaip įsigilinti į dalyvių poreikius, kaip išmokti kūrybiškai pristatyti projekto veiklas, rasti efektyviausius komunikacijos būdus ir pasiekti geriausių rezultatų.  Taip pat  seminaro metu turėjo progą kartu su Europos socialinio fondo agentūros projektų vadovais spręsti aktualius projektų įgyvendinimo klausimus, ieškoti geriausių bendradarbiavimo formų ir dalytis gerąja patirtimi.


2019-11-29 PRAKTINĖ KONFERENCIJA „ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: SOCIALINĖS INOVACIJOS ŠIAULIUOSE“

Lapkričio 28 d., Verslo ir pasiekimų parodos „Šiauliai 2019“ metu vyko praktinė konferencija „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: Socialinės inovacijos Šiauliuose“. Verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai 2019“ ir kiek kitoks konferencijos formatas pasirinktas neatsitikėtinai. Ši Šiaulių VVG konferencija buvo atvira visiems Šiaulių miesto gyventojams, verslo subjektas ir miesto svečiams, siekiant kuo plačiau supažindinti Šiaulių miesto bendruomenę su teikiamomis galimybėmis ir projektais, bei siekiant megzti naujus partnerystės ryšius.

Kiekvienas projektas įdomus ir turi savo auditoriją – šeimas, būsimus savanorius, neįgaliuosius, senjorus, jaunimą ir kt. Konferencijoje buvo pristatomi šiauliečių inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiauliuose. Vienas iš tokių Viešosios įstaigos Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su partneriais vykdomas projektas „Miesto ateljė“. „Miesto ateljė“ – tai inovatyvus projektas – Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkurta erdvė, kurioje stiprinami gebėjimai ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikomi ir mezgami  socialiniai ryšiai  su visuomene ir tarpusavyje. Projekto metu dalyviai mokosi siūti, modeliuoti, vyksta projektinis darbas, kūrybinis ugdymas, teminiai pokalbiai diskusijos. Norime pasidžiaugti, kad projektas džiugina ne tik projekto dalyvius, bet ir miesto bendruomenę. Džiaugiamės parodos dalyvių gausa išbandžiusių siuvėjo kėdę. Tai ne pirmas kartas, kuomet „Miesto ateljė“ perkelia savo dirbtuvėles. Projektą „Miesto ateljė“ ir improvizuotas dirbtuves galėjome sutikti ir vasarą vykusiame renginyje „Šiaulių naktys 2019“.

Ne ką mažiau dėmesio sulaukė ir Socialinės integracijos centro kartu su partneriais vykdomas projektas „Šeimos LOGOritmas“.  Projekto „Šeimos LOGOritmas“ tikslas – darbingų gyventojų ir jų šeimos narių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų laisvalaikį, mokymą(si) kartu, siekiant efektyvių asmenybės tobulėjimo pokyčių ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką. Išskirtina tai, kad per šeimų sportą sukuriama erdvė šeimų pozityvių santykių kūrimui, šeimos tarpusavio santykių problemų sprendimui, užimtumui, socialinių, kultūrinių įgūdžių ugdymui, savimotyvacijos stiprinimui. Parodos dalyviai turėjo progą išbandyti taiklumą metant regbio kamuolį, išbandyti ir savo rankose palaikyti žolės riedulio lazdas. Savo jėgas ir taiklumą išbandė ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas. Šios veiklos parodos dalyviams ne tik patiko, bet ir suteikė daug juoko bei pozityvių emocijų.

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (neįgaliuosius)“. Projekto metu gerinamas projekto dalyvių, šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą. Parodos metu lankytojams buvo siūloma išspręsti atsipalaidavimui skirtą galvosūkį.

O projekto „Kelio žvaigždė“ vadovė, parodos dalyviams, pristatė interaktyvią vienos dienos stovyklos fotografijų parodą.  Šio projekto tikslas – stiprinti pensinio amžiaus asmenų grupės socialinį aktyvumą į(si)traukiant į kūrybinę saviraišką. Siekiant šio tikslo, sudaromos sąlygos vyresnio amžiaus asmenų grupei realizuoti save socialiai atsakingose veiklose, įsitraukti į kūrybines veiklas, gerinti savijautą bei mažinti vienišumo jausmą. Savanoriškos veiklos metu projekto dalyviai turi galimybę pasijusti aktyvios visuomenės dalimi, padėti sau per pagalbą kitam.

Džiaugiamės sulaukę ir svečių iš Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės. Šiaulių miesto VVG pirmininkas Alfredas Jonuška ir projekto vadovė Diana Armalienė praktinės konferencijos metu kartu su svečiais vedė diskusiją, apie patirtis įgyvendinant miestų strategijas, aptarti Naujosios Akmenės miesto ir Šiaulių miesto vietos plėtros strategijų panašumai ir skirtumai, diskutuota apie projektinių pasiūlymų vertinimą, ir dalintasi patirtimi bei su iššūkiais su kuriais susiduriama įgyvendinant strategijas.


2019-11-13 SUSITIKIMAS SU NAUJOSIOS AKMNENĖS VVG

Šių metų lapkričio 12 d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pakviesta pasidalinti patirtimi su Naujosios Akmenės VVG ir projektinių pasiūlymų vertinimui kaip nepriklausoma vertintoja. Susitikimo metu dalintasi strategijos įgyvendinimo gerąja patirtimi. Taip pat įvertinus projektinius pasiūlymus pagal bendruosius reikalavimus, pagal prioritetinius reikalavimus ir pagal atitikimą Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijai, bus aišku, kurie projektai bus galimi finansuoti, kurie bus atmesti ar nukelti į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą.


2019-11-06 PRAKTINĖ KONFERENCIJA „ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: SOCIALINĖS INOVACIJOS ŠIAULIUOSE“

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia visus šiauliečius ir miesto svečius į praktinę konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: socialinės inovacijos Šiauliuose“. Konferencijoje bus pristatomi inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiaulių mieste – šiauliečių socialinę (re)integraciją įtraukiant bendruomenės narius, verslo ir vietos valdžios atstovus. Konferencija vyks 2019 m. lapkričio 28 d. (ketvirtadienį) 16.00-18.00 val. Šiaulių arenos ( J. Jablonskio g. 16, Šiauliai) I aukšto pagrindinėje salėje, Verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2019“ metu.


2019-11-05 PROJEKTO „GYVENU LT“ PRISTATYMAS

Šių metų lapkričio 4 d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė  ir komunikacijos specialistė– veiklų organizatorė Rugilė Strikoriūtė stebėjo Nacionalinės regionų plėtros agentūros  kartu su Užimtumo tarnybos Šiaulių skyriumi, organizuotą renginį – projekto „Gyvenu LT“ pristatymą, skirtą Užimtumo tarnyboje registruotiems kitataučiams. Renginio metu, Užimtumo tarnybos atstove Irena Vaikutienė kalbėjo apie kitataučiams teikiamas paslaugas ir įsidarbinimo galimybes Šiauliuose, Nacionalinė regionų plėtros agentūra direktorė Aida Adeikienė  ir Projektas „Gyvenu LT“ vadovė Daiva Klimienė pristatė projekto veiklas, ir jų teikiamą naudą, bei pakvietė įsijungti į projekto veiklas. Džiaugiamės gražia diskusija apie problemas, su kuriomis susiduria kitataučiai integruodamiesi į Lietuvos kultūrą.


2019-10-29  ANTROJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šių metų spalio 28 d., Šiaulių televizija transliavo antrąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu  9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti antrąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-10-24 AIŠKĖJA BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS PRIORITETAI 2021-2027 METAIS

2019 m. spalio 24–25 d. Byliškėse (Prienų raj.) vykusiame renginyje „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) strategijų įgyvendinimas“ Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja Eglė Šarkauskaitė pristatė Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptis į bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą 2021-2027 metais. Pateikiame pranešimo ,,Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: 2021–2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptys“ skaidres (čia).


2019-10-24 PROJEKTO „Šeimų LOGOritmas“ SAVANORIŲ MOKYMAI

2019 m. spalio 23 d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė  ir komunikacijos specialistė Rugilė Strikoriūtė stebėjo savanorių mokymus „Įprasmink savo gyvenimą savanoriaudamas“, pagal projektą „Šeimų LOGOritmas”. Mokymai skirti būsimiems savanoriams suteikti žinių ir įgūdžių efektyviai savanorystei. Šiais mokymais siekiama perduoti žinią būsimiems savanoriams, koks būtų jų vaidmuo, ką ir kaip jie turėtų daryti, kaip numatoma juos palaikyti, su jais bendradarbiauti ir skatinti. Per savanorišką veiklą siekiama motyvuoti žmones rasti vidinį pasitenkinimą, praplėsti socialinį ratą, tobulinti asmenines ir socialines kompetencijas.


2019-10-22  SUSITIKIMAS SU PROJEKTO „SENJORŲ AGAPĖ“ VYKDYTOJAIS

2019 m.  spalio 22   d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė lankė projekto „Senjorų agapė“ pareiškėjus. Projekto „Senjorų agapė“ tikslas – senjorų aktyvios pozicijos įtvirtinimas: pagalba sau per pagalbą kitam.  Susitikimo metu buvo apžiūrėta ir aplankyta projekto metu pastatyta mobili pavėsinė.  Diskutuota apie jau pasiektus rezultatus ir dar laukiamas veiklas.


2019-09-26  GEROJI PATIRTIS

Šių metų rugsėjo  26 dieną,  Šiaulių miesto Vietos veiklos grupė sulaukė svečių iš Naujosios Akmenės.  Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė dalijosi gerąja patirtimi  su Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės atstovais – valdybos nariu Vaidu Beišiniu ir projekto veiklų koordinatore Alina Jokūbauskiene. Susitikimo metu aptarti iššūkiai ir sėkmės įgyvendinant projektą. Džiaugiamės, kad Šiaulių miesto VVG yra gerasis pavyzdys ir kitoms VVG.


2019-09-05  ĮAMŽINK ŠIAULIUS !

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


2019-08-14  PIRMOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šių metų rugpjūčio 12 d., Šiaulių televizija transliavo pirmąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu  9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti pirmąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-08-05   PROJEKTO „GYVENU LT“ SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK PASKYRA

Projektas „Gyvenu LT“ kviečia draugauti socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto „Gyvenu LT“  naujienas ir informaciją apie vykdomą veiklą. Sekite projektą socialinio tinklo paskyroje: https://www.facebook.com/ProjektasGyvenuLT

Projektu siekiama palengvinti darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto veiklos apims aktualias temas kaip: Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį, informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas, profesinės karjeros planavimas, savanorystė.


2019-07-17  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ TELEVIZIJOJE

Šių metų liepos 17 d., Šiaulių televizija transliavo specialų reportažą. Reportaže, Šiaulių apskrities gyventojams, pristatoma Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikla,  pristatomi projektai kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatina Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

 


2019-07-05   PROJEKTO „ĮSIGALINK ir SIEK“ SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK PASKYRA

Projektas „ĮSIGALINK ir SIEK“ kviečia draugauti socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto „ĮSIGALINK ir SIEK“  naujienas ir informaciją apie vykdomą veiklą. Sekite projektą socialinio tinklo paskyroje:  https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-miesto-jaunimo-grup%C4%97-%C4%AEsigalink-ir-Siek-346260542718646/?epa=SEARCH_BOX

Projektu „ĮSIGAINK ir SIEK“ siekiama spręsti tikslinių grupių asmenų (jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa) sociokultūrinės ir darbinės integracijos problemas taikant socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodus. Projektas siejamas su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslu „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“.


2019-07-01   INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminis keitimas.

Su pakeistu dokumentu galite susipažinti čia.


2019-06-04   PROJEKTO „ MIESTO ATELJĖ“ DIRBTUVĖS

2019 m.  birželio 27   d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė ir veiklų organizatorė Rugilė Strikoriūtė  lankėsi projekto „Miesto ateljė“ dirbtuvėse. „Miesto ateljė“  – tai inovatyvus projektas – Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkurta erdvė, kurioje sudaromos sąlygos socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai integruotis į darbo rinką. Socialinė kompetencija yra grindžiama asmens žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais. Projekto veiklos – Socialinė siuvykla, Atvira dirbtuvė, Įgūdžių atiduotuvė ir Idėjų palėpė – ugdo ir palaiko socialinę atskirtį patiriančių žmonių kasdieninio gyvenimo ir darbinius įgūdžius. Projekte dalyvauja jau antroji projekto dalyvių grupė. Projekto dalyvės dalinosi pastebėjimas, išgyvenimais, jausmais, projekto metu.  Džiaugiamės, kad projektai nelieka nepastebėti ! Šiaulių televizijos parengtame reportaže galite išvysti projekto „Miesto ateljė“ užkulisius. Mintimis  dalijasi projekto dalyvės, Šiaulių miesto VVG projekto vadovė Diana Armalienė, partneriai…

Projektas bus vykdomas iki 2022 m. birželio mėn.

Daugiau apie projektą: https://nrda.lt/miesto-atelje-2/


2019-06-04   PROJEKTO „ KELIO ŽVAIGŽDĖ“ DIENOS STOVYKLA

2019 m. birželio 4  d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė ir komunikacijos specialistė Rugilė Strikoriūtė dalyvavo projekto „Kelio žvaigždė“ dienos stovykloje. Vienos dienos stovykla-renginys skirtas pasitelkiant augintinius gerinti pensinio amžiaus asmenų psichologinę savijautą, vystyti sociokultūrines paslaugas per emocinį santykį su gyvūnais bei skatinti pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.
Stovyklos- renginio metu bendravome su projekto „Kelio žvaigždė“ dalyviais, žaidėme kartu su VšĮ „Letenėlė“ globotiniais. Pensinio amžiaus žmonės supažindinti su gyvūnais, VšĮ „Letenėlė“ veikla, pristatoma augintinių priežiūra, organizuojami žaidimai. Stovyklos metu nuotaiką kūrė jaunieji akordeonistai iš Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos.

Akimirkas iš stovyklos galite pamatyti ir video reportaže: https://www.facebook.com/271035777008423/videos/460506871365779/?eid=ARDPK4kib12n8cDO9HkVFp5ftMwTVjA2k7LaclC_tIBmildWGH3YpyYlzJyB7C6gn4qBEKSWSdGkNPyr


2019-06-03  PROJEKTAS „PAGALBOS TEIKIMAS ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS, PRIŽIŪRINTIEMS SAVO ŠEIMOS NARIUS (NEĮGALIUOSIUS)“

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras (toliau- ŠPPS centras) teikia paliatyvią pagalbą sunkiai sergantiems Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams ir jų artimiesiems, siekiant palengvinti ligonių fizines kančias, spręsti psichologines ir socialines problemas, padėti ligonio šeimai netekties laikotarpiu, teikti dvasinę pagalbą. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis, nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (neįgaliuosius)“. Projekto metu gerinamas projekto dalyvių, šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą.


2019-05-30  INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijavo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį keitimą.

Atsižvelgiant į šią aplinkybę, iki kol bus patvirtinti kvietimo dokumentų pakeitimai, stabdomas paraiškų priėmimas pagal šią priemonę.

Jeigu pareiškėjas įvertina, kad planuojami dokumentų pakeitimai neturės įtakos paraiškos vertinimui, paraišką jis gali teikti. Atkreipiame dėmesį, kad priėmus paraišką, tačiau įvertinus, kad minėti pakeitimai vis dėlto turi įtakos vertinimui, paraiškos vertinimas bus sustabdytas.


2019-05-22  INFORMACIJA

Informuojame, kad Vidaus reikalų ministerija parengė vidaus reikalų ministro įsakymų projektus (toliau – įsakymų projektai) dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų ES fondo investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsakymo projektas pridedamas). Siekiant abipusio bendradarbiavimo derinant teisės aktų projektus, VVG savo pasiūlymus ar pastabas dėl šių teikiamų įsakymo projektų teiks iki 2019 m. gegužės 31 d.

Keitimo įsakymo projektas_2019-05-14


2019-05-14   ĮVYKO MOKYMAI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ  VYKDYTOJAMS 

2019 m. gegužės 13 dieną vyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų ir partnerių atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė projektų stebėsenos tvarką, ESFA pastebėjimus vertinant projektus ir kitą su administravimu susijusią informaciją. Mokymuose dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės administracijos atstovai, kurie supažindino su bendrafinansavimo dokumentais ir kt.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Laikas derinamas individualiai telefonu +370 606 04 462 arba el.p. vvgsiauiai@gmail.com


2019-04-23  MOKYMAI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ  VYKDYTOJAMS

2019 m. gegužės 13 d. 15.00–17.00 val. Vilniaus g. 100  vyks mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą.

Mokymuose dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Esant poreikiui, mokymuose vykdomas vertimas į lietuvių gestų kalbą. Apie poreikį prašome informuoti registruojantis.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 100, Šiauliai, darbo dienomis (reikalinga išankstinė registracija dėl laiko suderinimo).


2019-04-02  VVG NARIŲ IR VALDYBOS POSĖDIS
Kovo  28 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdyba ir nariai rinkosi į posėdį. Susitikime dalyvavo Šiaulių miesto VVG pirmininkas A. Jonuška, Šiaulių pramoninkų asociacijos direktorius Eugenijus Lukas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” atstovas Justinas Linksmutis Samuolis.

Susitikimo metu Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) finansininkė  J. Alsienė pristatė metinę veiklos ataskaitą,  projekto vadovė D. Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą, vyko vietos plėtros projektų sąrašo Nr.1/4 tvirtinimas, aptarti kiti einamieji klausimai.

Susitikimų protokolus galite rasti čia:

Valdybos posėdžio protokolas

Narių susirinkimo protokolas


2019-03-28  SUSIPAŽINIMO VIZITAS

Kovo 28 d., Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje vyko Europos socialinio fondo agentūros atstovės Margaritos Januškevič vizitas  dėl projekto „Gyvenu LT“  administravimo, kuriame dalyvavo ir Šiaulių miesto VVG  projektų vadovė Diana Armalienė.  Susitikimo metu aptarti įsipareigojimai bei atsakomybių sritys, aptarta projekto eiga ir etapai.


2019-03-27  DARBINIS ALJANSAS

2019 m. kovo 27 d., Pakruojyje vyko susitikimas su Pakruojo VVG  „Darbinis aljansas: VVG patirtis ir iššūkiai“. Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė, veiklų organizatorė Rugilė Strikoriūtė kartu su projekto „Miesto ateljė“ dalyve Judita Stulpinaitė dalijosi gerąja projektų įgyvendinimo patirtimi. Renginio metu atvirai dalintasi informacija, dalytasi įžvalgomis, vertintos stiprybės ir galimybės įgyvendinat miesto VPS. Susitikimas nepraėjo ir be diskusijų. Apatrta kaip didinti vietos bendruomenių socialinę integraciją, gerinti jų įsidarbinimo galimybes, išnaudojant verslo ir vietos valdžios ryšius.

Projekto „Miesto ateljė“ dalyvė Judita, dalijosi gerąja patirtimi,  nuotaikingai ir interaktyviai pristatė projekto metu įgytas žinias ir patirtis.2019-03-25  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS  REIKALŲ MINISTERIJOS INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas (toliau – Departamentas), įvertinęs susidariusią situaciją dėl pabėgėlių klausimo įgyvendinant vietos plėtros strategijas (toliau – VPS) ir atsižvelgdamas į tai, jog 33 VPS iš 39 atrinktų finansuoti, yra skirtos ir pabėgėlių socialinei integracijai. Reaguodamas į atskirų vietos veiklos grupių (toliau – VVG) iškeltas problemas (VVG neturi informacijos apie tai, ar strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvena pabėgėlių ir pan.), departamentas pateikė atsakymus.

Daugiau informacijos:
Dėl pabėgėlių klausimo įgyvendinant VPS
Atsakymas į VVG pastabas


2019-03-18  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS POSĖDIS

2019 m. kovo 28 d. 10 val. (Vilniaus g. 100) vyks Šiaulių m. VVG valdybos posėdis.
 
Darbotvarkė: 
1. 2018 m. Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas.
2. 2018 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 1/4 tvirtinimas.
4. Šiaulių m. vietos plėtros strategijos keitimo 2019 m. svarstymas.

5. Kiti einamieji klausimai.


2019-03-06  PROJEKTO „GYVENU LT“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje įvyko pirmasis projekto „Gyvenu LT“  partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo ir Šiaulių miesto VVG  projektų vadovė Diana Armalienė. Projektu siekiama palengvinti darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką.

Kaip visuomenė priima kitataučius ir pabėgėlius? Su kokiais sunkumais susiduria kitataučiai? Kas svarbiausia integruojant kitataučius? Šiuos ir kitus klausimus aptarinėjo „Gyvenu LT“ partneriai iš Socialinės Integracijos Centras, Šiaulių televizija ir Liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“. Susitikimo metu partneriai aptarė savo įsipareigojimus bei atsakomybių sritis.

 


2019-02-20   VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS 2019 M.

2019 m. spalio 1 d. Šiaulių m. VVG planuoja skelbti papildomą kvietimą bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų atrankai Šiaulių m. vietos plėtros strategijos – TIKSLO Nr. 1. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą, UŽDAVINIO Nr. 1.3. Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę – įgyvendinimui.

Taisykliu+1+priedas_Siauliu VVG_planas_2019


2019-02- 15   MENO TERAPIJA SU MOLIU

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“, dalyvės išbandė molio lipdymo terapiją ir kartu su Šiaulių universiteto Botanikos sodo specialistu Karoliu Grušu kūrė nenumaldomai artėjančios šventės – UŽGAVĖNĖS, kaukes.

Projektas „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ trumai vadinamas „Atokvėpiu”. Projektas dalyvėms leidžia dalintis patirtimi ir bent trumpam pabėgti nuo problemų bei atsikvėpti kūryboje

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės ir VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02- 15  VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS MIESTUOSE

Šių metų vasario 13 dieną, Šiaulių m. VVG projekto vadovė Diana Armalienė dalyvavo Panevėžyje vykusiame renginyje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas miestuose“. Kartu su VšĮ Europos socialinio fondo agentūros atstovėmis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovėmis ir kitai renginio dalyviais buvo aptartos Vietos veiklos grupių pareigos ir teisės, projektų paraiškų atranka ir finansavimas bei dalintasi patirtimi.

Sekite informaciją apie dokumentų pasikeitimus.


2019-02- 08  ATOKVĖPIS KŪRYBOJE: MENO TERAPIJA SU GĖLĖMIS

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ dalyvės kūryboje atrado nusiraminimą ir poilsį. Tradiciškai kiekvieną savaitę vykdomos Meno terapijos. 

Dėkojame mūsų savanorei Viktorijai Mališauskaitei už paskaitas, kurių metu išmokome kurti dekoratyvines gėles namų ir švenčių interjerui.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras”. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro, ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-04    GONGAI SVEIKATAI

VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras” skatina gyventojus kovoti su vėžiu – aktyviai, sveikai, įdomiai. Šiais metais kovai pasirinkta Gongų muzikos vibracija. Kaip vienas iš terapijos būdų puikiai tiko projekto  „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)“ dalyviams. 

Dėkojame Sielos harmonijos vadovei Svetlanai už susitikimą.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro, ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-04    MAISTO TERAPIJA

Vasario 4 dieną prasidėjo maisto terapijos ciklas. Vasario 4 diena – duonos diena, kurios proga dalyviai kartu su Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus jaunimu bei specialistais minkė, kepė ir dailino duoną. Svaiginantis duonas kvapas ir skonis, išbandytos net trys duonos rūšys, sužinota daug informacijos apie jos gerąsias savybes.
Dėkojame partneriams už draugystė ir žinias.
Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras”. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-01     SKAITYMO TERAPIJA

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ trumpiau vadinamas „Atokvėpiu” ieškojo atokvėpio knygose. Vasario pradžioje įvyko smagus susitikimas su knygos autore Nijole Koskiene, kuri pristatė savo  knygą „Špylkos ir šlepetės“. Išskirtinis, šiltas pokalbis su arbata apie istorijas ir kaip jos gimė.Susitikimo metu dalyvės atrado dalelę savęs knygoje, išsiskirstėme su šypsenomis  ir knygomis rankose, pasižadėjusios sau pradėti viską nuo šiandien ir perskaityti po puslapį kas vakarą.Dėkojame autorei Nijolei Koskienei už jaukų vakarą.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras”. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-26    ŽIRGŲ IR GAMTOS TERAPIJA

Atokvėpio minutės su projekto dalyviais Kurtuvėnuose yra likimo dovana visiems. Projektas suteikia žmonėms galimybę išbandyti naujus ir prisiminti senus potyrius. Dalyvių dienos planas įvykdytas: angelai ant sniego padaryti, žirgai aplankyti, katinai paglostyti, gerų emocijų sukaupta.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras”. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-18   ATOKVĖPIS SPALVOSE

Vienas pirmųjų spalvotų susitikimų su projekto dalyviais ramybės ir spalvų apsuptyje. Susitikimas skirtas pajausti šiandieną ir rytojų, stabtelėti akimirkoje. Dėkojame dalyvėms už bendrumą.

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis, nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras”. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-14    PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ” ĮGYVENDINIMAS  

2019 m. sausio 11 d. įvyko pirmas šiais metais Všį MTD „ARASAI” bendruomenės inicijuoto vietos plėtros projekto „Kelio žvaigždė” susitikimas su tikslinės grupės nariais – pensijinio amžiaus žmonėmis, kurie dalyvaudami mokymuose ruošiasi savanorystei „Atvira bendrystė”. Užsiėmimas „Gyvenimo prasmė – nuolatinė tarnystė” buvo pirmas iš pasakų analizės mokymų ciklo, kuriame visi susirinkusieji analizavo pasakų herojus, jų būdą bei savybes. Aiškinosi pasirinktų veikėjų teikiamą gėrį ar blogį aplinkiniams. Ieškojo analogų artimoje aplinkoje. Vaizdinės raiškos priemonės buvo gaminamos iš storo popieriaus juostų.


2018-12-04    ŠIAULIEČIAI ŠIAULIAMS  

2018 m. lapkričio 30 d. Verslo ir pasiekimų parodos metu vyko konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: iššūkiai šiandien ir rytoj“. Konferencijoje buvo pristatomi šiauliečių inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiauliuose. Kiekvienas projektas įdomus ir turi savo auditoriją – šeimas, būsimus savanorius, neįgaliuosius, senjorus, jaunimą ir kt. Smagu jog šiandien galima pasidžiaugti startavusiais projektais, dalyvių šiltais atsiliepimais apie veiklų reikalingumą.

Projektai:
„Senjorų agapė“
„Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“
„Kelio žvaigždė“
„Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“
„Kitas aš”
„Miesto ateljė“
„ĮSIGALINK ir SIEK“
„Šeimos LOGOritmas“
„Gyvenu LT“

Konferencijos akimirkos:


2018-11-16    PRASMINGA SAVANORYSTĖ. Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras KVIEČIA SAVANORIAUTI! 

Norite įgyti naudingos patirties bendraujant, prižiūrint ligonius, esate pilnametis, norite prisidėti prie savanorystės skatinimo, kviečiame tapti projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ ​SAVANORIU. Savanoriams bus surengti mokymai, išrašomi pažymėjimai, sudaromos sutartys. Apmokymus baigę Savanoriai įgis socialinio darbo, kineziterapijos, psichoterapijos, psichologijos, paliatyvios pacientų slaugos žinių.

Smulkesnę informaciją teikia projekto vadovė Giedrė Brazlauskaitė, gbrazlauskaite@gmail.com, tel. nr. +370 61207080, www.siauliuslauga.lt

Plačiau Šiaulių regioninių naujienų platformoje „Etaplius”.


2018-11-15    SKIRKITE LAIKĄ SAU.  Visi šiauliečiai, namuose prižiūrintys neįgalų šeimos narį (ligonį), kviečiami atokvėpiui 

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras įgyvendina projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0002).

Dalyviams bus suteikta galimybė pailsėti ir kurti meno, rankdarbių, maisto gamybos užsiėmimuose, konsultuotis socialiniais klausimais, dalyvauti žirgų terapijos Kurtuvėnuose, psichoterapijos užsiėmimuose.

Smulkesnę informaciją teikia projekto vadovė Giedrė Brazlauskaitė, gbrazlauskaite@gmail.com, tel. nr. +370 61207080, www.siauliuslauga.lt

Plačiau Šiaulių regioninių naujienų platformoje „Etaplius”.


2018-11-06    Kviečiame visus šiauliečius ir miesto svečius į konferenciją ,,ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN IR RYTOJ“

Konferencijoje bus pristatomi inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiaulių mieste – šiauliečių socialinę (re)integraciją įtraukiant bendruomenės narius, verslo ir vietos valdžios atstovus.
Konferencija vyks 2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienį) 11.00-13.00 val. Šiaulių arenos seminarų salėje (I aukštas), J. Jablonskio g. 16, Šiauliai (Verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2018“ metu).
Konferencijos dalyviams įėjimas į verslo ir pasiekimų parodą ,,Šiauliai 2018“ – NEMOKAMAS.


2018-10-30    ŠIAULIŲ M. VVG SPECIALISTAI TOBULINA SAVO ĮGŪDŽIUS

2018 m. spalio 29 d. Šiaulių m. VVG projekto vadovė Diana Armalienė dalyvavo patirčių sesijoje „Suprasti kitą“, skirtą miestų Vietos veiklos grupių atstovams, įgyvendinantiems projektus pagal priemones „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Skaityti daugiau


2018-10-24    Duris atvėrė „MIESTO ATELJĖ“

2018 m. spalio mėn. Šiaulių m. bulvare įsikūrusioje UAB „Elva“ duris atvėrė „Miesto ateljė“. Tai erdvė, kurioje sudarytos palankios sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus, galimybė savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Skaityti daugiau


2018-10-22    Šiauliuose lankėsi Europos socialinio fondo agentūros projektų vadovai

2018 m. spalio 16-18 d. ESFA Projektų valdymo skyriaus projektų vadovai Šiauliuose susitiko su projektų vykdytojų ir partnerių įstaigų (Viešosios įstaigos Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios, Šiaulių Jėzuitų mokyklos, MENINĖS TEKSTILĖS DIRBTUVIŲ „ARASAI”, Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro, Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialo, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų, VšĮ Socialinių inovacijų centro) atstovais. 

Skaityti daugiau


2018-10-08    Projekto „ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ, SLAUGANČIŲ ARTIMUOSIUS, SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS“ įgyvendinimas

2018 m. spalio 5 d. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre vyko projekto pareiškėjo Šiaulių darbo rinkos mokymo centro ir partnerių Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija Šiaulių inkstų ligomis sergančių asmenų draugija ,,Atgaja” susitikimas. Aptartos projekto veiklų koordinavimo ir vykdymo planas, tikslinės grupė motyvavimo bei projekto viešinimo priemonės. Susitikime dalyvavo ir savo įžvalgas pateikė Šiaulių m. VVG projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė.

Informacija apie projektą
Tikslas – asmenims, slaugantiems ligonius, sudaryti palankias sąlygas dalyvauti bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę, kad galėtų lengviau integruotis į darbo rinką.
Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys, kurie prižiūri/slaugo savo artimuosius (20 žmonių), netiesioginė tikslinė grupė- savanoriai, kurie įgys praktinių įgūdžių savanoriaudami pagal savanoriškos veiklos sutartį (veikloje dalyvaus 15 savanorių).
Šiam tikslui pasiekti bus vykdomas slaugytojų (ekonomiškai neaktyvių asmenų, bedarbių) neformalus profesinis mokymas. Tikslinės grupės nariams bus pasiūlyta mokytis 1 iš 8 neformalaus mokymo programų. Prieš pasirenkant profesiją, tikslinės grupės nariams bus vykdomas profesinis orientavimas ir konsultavimas. Kol slaugantis asmuo dalyvaus mokymuose, ligoniu rūpinsis savanoriai.
Šio projekto dėka 20 tikslinės grupės narių įgys rinkoje paklausią specialybę ir greičiau integruosis į darbo rinką. 


2018-09-27     Įvyko mokymai vietos veiklos grupės projektų vykdytojams

2018 m. rugsėjo 25 dieną vyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų ir partnerių atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė projektų stebėsenos tvarką, ESFA pastebėjimus vertinant projektus ir kitą su administravimu susijusią informaciją. Mokymuose dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės administracijos atstovai, kurie supažindino su bendrafinansavimo dokumentais ir kt.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Laikas derinamas individualiai telefonu +370 606 04 462 arba el.p. vvgsiauiai@gmail.com

Skaityti daugiau


2018-09-03     Mokymai vietos veiklos grupės projektų vykdytojams

2018 m. rugsėjo 25 d. 10.00–12.00 val. Vilniaus g. 100 vyks mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. IV-489 skirtas finansavimas. Įsakymą galite rasti čia. 

Mokymuose dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Skaityti daugiau


2018-08-08     Projektų rengėjai pasirašė sutartis

Liepos 1 dieną projektų, parengtų pagal Šiaulių miesto plėtros strategiją, pareiškėjai pasirašė finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Pagal pasirašytas sutartis Šiauliuose bus pradėti įgyvendinti septyni inovatyvūs projektai. Visi projektai finansuojami Europos sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis ir nuosavu įnašu . Visų projektų santraukas, skirtus finansavimus galite matyti čia.


2018-07-16      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtinti projektai

Skelbiame patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų finansuoti projektų sąrašą, kuriame septyni projektai pateikti įgyvendinti Šiaulių miesto strategiją (sąraše 5-11 projektai). Atkreipiame dėmesį, kad sąraše projektui skirtos finansavimo lėšos nurodytos be Šiaulių miesto savivaldybės ir nuosavo pareiškėjo prisidėjimo. 

Įsakymas dėl projektų finansavimo


2018-06-27      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų informacija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vykdydama jai priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. atlieka / vykdo patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų rengimo, atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo.

Skaityti daugiau


2018-05-10      Patvirtinti projektiniai pasiūlymai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) įvertino ir atrinko projektinius pasiūlymus pateiktus pagal kvietimus atrankai Nr. 4 ir Nr. 7, kurie išsiųsti į Vidaus reikalų ministeriją tolimesniam vertinimui. Kvietimo atrankai Nr. 4 tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. Kvietimo atrankai Nr. 7 tikslas – teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.

Skaityti daugiau


2018-05-07      Įamžinti Šiauliai

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


2018-03-20      Dalyvaujame Pakruojo miesto VVG  informaciniame renginyje

Kovo 9 d. Pakruojo sinagogoje įvyko Pakruojo miesto vietos veiklos grupės informacinis renginys „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 206-2022 m. įgyvendinimas, aktualijos ir perspektyvos“, kuris buvo skirtas vietos plėtros projektų paraiškų rengėjams ir vykdytojų atstovams, Pakruojo miesto bendruomenei, verslo atstovams, vietos savivaldos vadovams.

Skaityti daugiau


2018-03-12      Informacija projektų rengėjams

Patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą  galite rasti čia.


2018-03-08      Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis

2018 m. kovo 6 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė, valdybos nariams, pristatė projektinius pasiūlymus pateiktus pagal kvietimo atrankai aprašą Nr. 4 ir kvietimo atrankai aprašą Nr. 7.

Skaityti daugiau


2018-01-03      Pakeistas projektų finansavimo aprašas

Informuojame, kad 2018 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-4  pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Daugiau informacijos rasite čia.


2018-01-02      Įamžinti Šiauliai

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


2017-12-07      Šiaulių miesto vietos veiklos grupės reportažas

Gruodžio 6 dieną Šiaulių apskrities televizija transliavo reportažą apie Šiaulių miesto vietos veiklos grupę.  Kviečiame peržiūrėti šį reportažą ir susipažinti su inovatyviomis paslaugomis, kurios bus teikiamos Šiaulių mieste įgyvendinant  Šiaulių miesto vietos veiklos grupės ir LR Vidaus reikalų ministerijos patvirtintus projektus. 
Reportažą galite peržiūrėti čia.


2017-12-06      Kviečiame žiūrėti!

Informuojame, kad gruodžio 6 dieną, 18 val. 50 min. per Šiaulių apskrities televiziją bus transliuojamas Šiaulių miesto vietos veiklos grupės reportažas. Reportaže pristatoma Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikla, pateikiama informacija apie atrinktus ir  LR Vidaus ministerijos patvirtintus Šiaulių miesto projektus, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.


2017-12-05    Inovatyvių paslaugų startas Šiauliuose

Gruodžio 1 dieną, verslo ir pasiekimų parodos  ,,Šiauliai 2017“ metu, vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“. Tai antroji Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija, kuri sukvietė Šiaulių miesto visuomenę, vietos valdžios narius bei miesto svečius. Konferencijos metu susirinkusiems pristatyti Šiaulių miesto vietos veiklos grupės atrinkti ir LR Vidaus ministerijos patvirtinti Šiaulių miesto projektai, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Skaityti daugiau


2017-11-17     Kviečiame į konferenciją

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia į konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“Konferencijoje bus pristatomi LR Vidaus reiklų ministerijos patvirtinti Šiaulių miesto projektai, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius įššūkius, bendruomenių narių socialinę (re)integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Skaityti daugiau


2017-11-14     Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas

Gruodžio 1 d. 15 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė organizuoja konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas”. Konferencija vyks verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2017″ metu, adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai. 

Kviečiame visus norinčius, suinteresuotus asmenis išsakyti savo nuomonę, požiūrį, pastebėjimus dėl Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Jums skirtas laikas bus numatytas programoje. Prašome registruotis el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com arba tel. +370 606 04 462 iki lapkričio 24 dienos.


📣

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *