Svarbiausios Šiaulių m. VVG naujienos

 

2020-09-14  TREČIOJI PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ“ STOVYKLA

Šių metų rugsėjo 4 d., meninės tekstilės dirbtuvės “Arasai”  įgyvendindami projektą „Kelio žvaigždė“ surengė vienos dienos stovyklą–renginį. Stovyklos–renginio metu atidaryta mokymų ciklo „Pasiruošk kūrybinei savanorystei“ dalyvių miniatiūrų paroda. Per spalvotyrą, spalvų pažinimą, spalvas, jų junginius, spalvų linijas ir foras ciklo metu buvo ieškoma bendrystės ryšių, bendravimo paslapčių bei užslėptos išminties. Pasakų tekstai tapo spalvų paieškos erdve – iš teksto į drobę. Vieni projekto dalyviai pasitelkė amatus kūrybinei raiškai, kiti – tapybos procesą kaip priemonę savanorystės mokymams. Mokymų cikle dalyvavo lektoriai-savanoriai. Praktinius užsiėmimus vedė projekto vadovė Izolda Žagrakalienė.

Renginio metu kūrybinius darbus apžvelgė Šiaulių universiteto mokslininkė dr. Asta Vaitkevičienė, apie perspektyvią vertę kalbėjo ir Šiaulių miesto vietos veiklos grupės vadovė Diana Armalienė. Koncertinę programą atliko akordeonistų duetas – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleiviai, vadovaujami mokytojos ekspertės Marytės Markevičienės.


2020-07-30  ĮVYKO MOKYMAI PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

2020 m. liepos 29 dieną vyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų ir partnerių atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė projektų stebėsenos tvarką, ESFA pastebėjimus vertinant projektus ir kitą su administravimu susijusią informaciją.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Laikas derinamas individualiai telefonu +370 606 04 462 arba el.p. vvgsiauiai@gmail.com 

 

 

 

 


2020-07-23  MOKYMAI PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

2020 m. liepos  29 d. 15.00–17.00 val. Vilniaus g. 100  vyks mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą.

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Esant poreikiui, mokymuose vykdomas vertimas į lietuvių gestų kalbą. Apie poreikį prašome informuoti registruojantis.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 100, Šiauliai, darbo dienomis (reikalinga išankstinė registracija dėl laiko suderinimo).


2020-07-23  PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NR.3

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. telefonu tel. +370 606 044 62, el. p. vvgsiauliai@gmail.com

Kviečiame susipažinti su dokumentais:

Vertinimo ir atrankos aprasas Nr. 3_papildomas

Kvietimas atrankai Nr. 3_papildomas


2020-07-23  PATVIRTINTOS PROCEDŪROS

Šių metų liepos 23 d., vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Valdybos posėdžio metu aptarti einamieji klausimai, pristatytas naujas prašymas prisijungti į Šiaulių miesto veiklos grupės narius. Bene svarbiausias posėdžio klausimas – ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMUI ADMINISTRUOTI  PROCEDŪROS. Šiaulų miesto VVG projekto vadovė pristatė procedūras, kurias valdybos nariai vienbalsiai patvirtino.

Kviečiame susipažinti su procedūromis.

VPS igyvendinimo proceduros_2020


2020-06-08  ANTROJI PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ“ STOVYKLA

 

Šių metų birželio 4 d., meninės tekstilės dirbtuvės “Arasai”  įgyvendindami projektą „Kelio žvaigždė“ kartu su projekto partneriais „Šiaulių Letenėlė“ surengė vasaros stovyklą – „Atvira bendrystė“. Vienos dienos stovykla-renginys skirtas pasitelkiant augintinius gerinti pensinio amžiaus asmenų psichologinę savijautą, vystyti sociokultūrines paslaugas per emocinį santykį su gyvūnais bei skatinti pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą. Stovyklos- renginio metu bendravome su projekto „Kelio žvaigždė“ dalyviais, žaidėme kartu su VšĮ „Letenėlė“ globotiniais. Pensinio amžiaus žmonės supažindinti su gyvūnais, VšĮ „Letenėlė“ veikla, pristatoma augintinių priežiūra, organizuojami žaidimai.  Stovyklos – renginio metu vyko ir praktinis mokymų ciklo seminaras – „Pasiruošę kūrybinei savanorystei“.

 


2020-06-05  VVG INFORMACIJA

Dalinamės svarbia informacija dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimo.
Informuojame, kad pakeisti teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-538 pakeistas 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA).

Teisės aktų registro nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce39cc40a58111ea9515f752ff221ec9

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-539  pakeistos Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės.

Teisės aktų registro nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa799e10a58211ea9515f752ff221ec9

Su PFSA keitimo lyginamuoju  variantu galite susipažinti čia.


2020-06-01  KVIETIMAS NR.8

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką. Šiuo metu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ieško galimybių papildomai finansuoti sėkmingai įgyvendinamas vietos plėtros strategijas, siekiant didinti bendruomenių inicijuotas vietos plėtros priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes dėl Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančios koronaviruso COVID-19 krizės.  Kvietimas atrankai parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  gautu raštu (2020-04-30, 1D-2192) dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir rezervinių sąrašų sudarymo ir Šiaulių miesto VVG raštu (2020-05-20 SD-07).

Projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2020 m. birželio 8 d. telefonu tel. +370 606 044 62, el. p. vvgsiauliai@gmail.com

Kviečiame susipažinti su dokumentais:

Kvietimas atrankai Nr. 8

Vertnimo ir atrankos aprašas Nr. 8


2020-06-01  VVG INFORMACIJA

Šių metu birželio 1 d., laikantis visų LR Sveikatos ministerijos saugumo nurodymų, vyko Šiaulių m. VVG valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo aptartas papildomas vietos plėtros projektinių pasiūlymų kvietimas, skirtas COVID-19 krizės pasekmių mažinimui.

 

 


2020-05-19  VVG INFORMACIJA

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento gautu pritarimu keisti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją (2020-04-23 Nr. 1D-2067) atlikome vietos plėtros strategijos pakeitimus.

Džiugiai pranešame, kad Šiaulių miesto VPS keitimo procedūra yra baigta http://www.miestobendruomene.lt/wp-content/uploads/2020/05/Siauliu-miesto-vietos-pletros-strategija_pakeista.pdf


2020-05-04  SVARBI INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

Gegužės 8-15 d. planuojami DMS atnaujinimo ir plėtros darbai, todėl gegužės 9-11 d. DMS bus nepasiekiama, o kitomis dienomis galimi laikini sistemos sutrikimai. Visi pradėti, bet nepateikti ruošiniai bus pašalinti. Daugiau informacijos rasite https://www.esinvesticijos.lt//lt/DMS.


2020-05-04 KVIEČIAME ŠIAULIŲ M. BENDRUOMENĘ TEIKTI PASIŪLYMUS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, atsižvelgdama į šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančią koronaviruso COVID-19 krizę ir įvertinusi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes, informuoja, kad šiuo metu ieško galimybių papildomai finansuoti sėkmingai įgyvendinamas vietos plėtros strategijas ir siekia išsiaiškinti konkretų papildomų lėšų poreikį. Ministerija, atsižvelgdama į galimą didesnį priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ indėlį sprendžiant bendruomenių ir atskirų jų narių problemas socialinių paslaugų, užimtumo didinimo bei verslumo skatinimo srityse.

Kviečiame pasiūlymus teikit Šiaulių m. VVG.

Pasiūlymus teikiti el.p. vvgsiauliai@gmail.com

2020-04-23  INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

Dalinamės ESFA pateikta informacija į dažniausiai užduodamus klausimus dėl veiklų vykdymo karantino laikotarpiu. Tikimės, kad ši informacija Jums bus aktuali ir naudinga.

Dažniausiai užduodami klausimai


2020-03-24  INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

Tuo tikslu Finansų ministras kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.

Daugiau informacijos : https://bit.ly/3dlUump


2020-03-23  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

Šių metų kovo 6 d., vyko Šiaulių m. VVG valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo pristatyta Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita už 2019 metus.

Kviečiame susipažinti su ataskaita:
Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita (2019 m.)


2020-03-18  ESFA INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Šiaulių miesto VVG dalinasi Europos socialinių fondų agentūros svarbia informacija projektų vykdytojams.

ES fondų lėšų administravimo sistema, reaguodama į COVID-19, ruošiasi sparčiam lėšų panaudojimui ir lankstesniam procedūrų taikymui.
Šiuo metu Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką, apibrėšiančią palengvinimus ES fondų lėšomis vykdomų projektų įgyvendinimui. Dokumentas artimiausią savaitę bus paskelbtas ir www.esinvesticijos.lt svetainėje.
Suprantame, kad turite klausimų dėl projektų vykdymo, todėl jiems kilus bendrų sprendimų pirmiausia ieškokite kreipdamiesi į Jūsų projektą prižiūrinčios agentūros projektų vadovą. Apie tai, kokie dokumentai ir sprendimai bus priimti Jus nuolat informuosime.
Tikime, kad bendromis jėgomis mums ne tik pavyks išvengti investicijų tempo sulėtėjimo, bet pavyks jį ir paspartinti.
Daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/2ITN6jZ


2020-03-17  INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Informuojame dėl projektuose paslaugų teikimo, veiklų vykdymo nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu:

  1. Tiek individualias, tiek grupines konsultacijas karantino laikotarpiu galima teikti nuotoliniu būdu (t. y. Skype, telefonu ir kt. priemonėmis). Projekto vykdytojas paslaugos teikimo būdą turi suderinti su paslaugų gavėjais (pvz., klientams individualios ar grupinės konsultacijos nuotoliniu būdu gali būti nepriimtina paslaugos gavimo forma dėl galimybės užtikrinti konfidencialumą nebuvimo, kai namuose yra kiti šeimos nariai, todėl suderinti būtina). Jeigu paslaugų gavėjui toks paslaugų teikimo būdas nepriimtinas, karantino laikotarpiui paslaugos neturėtų būti teikiamos, jeigu jos nėra būtinos.

Paslaugų suteikimą pagrindžiantys dokumentai: print screen’as, kuriame matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas, prisijungęs dalyvis, jeigu paslaugą teikiame per kompiuterinę programinę įrangą; telefono pokalbių išklotinė, jeigu paslauga teikiama telefonu.  Suteikiamos konsultacijos dalyviui turi būti žymimos dalyvio lankomumo sąraše, parašas iš dalyvio turėtų būti paimamas pasibaigus karantino laikotarpiui už visas šiuo laikotarpiu suteiktas paslaugas arba dalyvis iš savo el. pašto patvirtina, kad jam paslauga atitinkamu laiku buvo suteikta.

Rekomenduojama teikti paslaugas esamiems klientams dėl ribotos galimybės pateikti dalyvio anketą. Nauji dalyviai gali būti įtraukiami, tačiau reikia gauti dalyvio anketą. Karantino laikotarpiu anketa vykdytojui galėtų būti pateikiama skanuota, nufotografuota arba užpildyta elektroninė forma, kuri be parašo pateikta el. paštu (kad matytųsi, jog siųsta iš dalyvio el. pašto). Pasibaigus šiam laikotarpiui projekto vykdytojas privalės užtikrinti originalaus dokumento su parašu gavimą ir saugojimą.

Paslaugų kokybė privalo būti užtikrinama.

Darbo užmokesčio pagrindimo dokumentai išlieka tie patys kaip ir anksčiau.

  1. Mokymai, paskaitos nuotoliniu būdu gali būti organizuojami naudojant įvairią kompiuterinę programinę įrangą, tačiau privaloma užtikrinti suplanuotą dalyvių skaičių ir paslaugų kokybę.

Paslaugų suteikimą pagrindžiantys dokumentai (taikoma karantino laikotarpiu): print screen’as, kuriame matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas, prisijungę dalyviai, jeigu paslauga teikiame per kompiuterinę programinę įrangą. Organizuodamas mokymus nuotolini būdu projekto vykdytojas pateikia Agentūros projektų vadovui prisijungimo prie sistemos duomenis, jeigu yra galimybė.  Suteikiamos paslaugos dalyviui turi būti žymimos dalyvio lankomumo sąraše, parašas iš dalyvių turėtų būti paimamas pasibaigus karantino laikotarpiui už visas šiuo laikotarpiu suteiktas paslaugas arba dalyvis iš savo el. pašto patvirtina, kad jam paslauga atitinkamu laiku buvo suteikta.

Rekomenduojama teikti paslaugas esamiems klientams dėl ribotos galimybės pateikti dalyvio anketą. Nauji dalyviai gali būti įtraukiami, tačiau reikia gauti dalyvio anketą. Karantino laikotarpiu anketa vykdytojui galėtų būti pateikiama skanuota, nufotografuota arba užpildyta elektroninė forma, kuri be parašo pateikta el. paštu (kad matytųsi, jog siųsta iš dalyvio el. pašto). Pasibaigus šiam laikotarpiui projekto vykdytojas privalės užtikrinti originalaus dokumento su parašu gavimą ir saugojimą.

Darbo užmokesčio pagrindimo dokumentai išlieka tie patys kaip ir anksčiau


2020-03-16  SVARBI INFORMACIJA ! 

Karantino laikotarpiu Šiaulių miesto VVG savo darbą organizuos nuotoliniu būdu.

Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Esant skubiam atvejui – susitikimus prašome suderinti telefonu.

Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

Primename, kad su mumis susisiekti galite tel. +370 606 04 462 arba el. p. vvgsiauliai@gmail.com


2020-03-12  PROJEKTO „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Šių metų kovo 12d., Šiaulių darbo rinkos mokymų centre, vyko projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ partnerių susitikimas. Partnerių susitikime, kartu su projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ pareiškėjai Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra dalyvavo ir Šiaulių miesto VVG Projekto vadovė Diana Armalienė. Susitikimo metu projekto pareiškėjai ir partneriai aptarė savo įsipareigojimus bei atsakomybių sritis, aptarė projekto veiklų įgyvendinimo galimybės šiandieninėje situacijoje.

Šiaulių miesto VVG visada džiaugiasi, kiekvieno projekto pareiškėjų kvietime sudalyvauti projektų mokymuose, renginiuose ar partnerių susitikimuose. Smagu, kad galime pasidžiaugti dar viena gražia ir produktyvia bendradarbyste.  


2020-03-12  VVG NARIŲ IR VALDYBOS POSĖDIS

Kovo 12 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdyba ir nariai rinkosi į posėdį.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. 2019 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  2. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimas. Lėšų perskirstymo (projekto) tvirtinimas.
  3. Papildomo kvietimo projektinių pasiūlymų atrankai pristatymas.
  4. Kiti einamieji klausimai.

 

Posėdžio metu Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) finansininkė  J. Alsienė pristatė metinę veiklos ataskaitą,  projekto vadovė D. Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą. Bene svarbiausias posėdžio klausimas – Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimas ir lėšų perskirstymo (projekto) tvirtinimas, kuriam Šiaulių miesto VVG valdyba vienbalsiai pritarė.


2020-01-10  SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMAS

Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės kolektyvas, sausio 13 dieną, savo languose dešimčiai minučių uždegė vienybės ir atminimo žvakutes. Įžiebtos žvakutės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę… Skirkime laiko prisiminti, pagerbkime žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir kūrusius mūsų šalies istoriją.

 

 

 

 


2020-01-10  INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Gerb. projektų vykdytojai, atkreipiame dėmesį, kad buvo koreguota „Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija“, ją galima rasti čia:

  • punkte 2 „Bendra informacija apie projekto dalyvį“ pasikeitė El. pašto ir Tel. Nr. formatai;
  • punkte 8 „Informacija apie projekto dalyvio pasiektus rezultatus“ 8.1 papunktyje buvo papildytas lauko pildymo paaiškinimas prie požymio R4.

Požymį R4 reikėtų žymėti tais atvejais, kai dalyvis, įgijo kvalifikaciją pagal formalias ar neformalias programas, kurios buvo įregistruotos ir patvirtintos ŠMSM aikos registre (nuoroda paaiškinime). Jei programos nebuvo registruotos, žymėti požymį R8.“


2020-01-08  KVIEČIAME SKAITYTI NAUJUS ESFA LEIDINIUS !

2014–2020 m. laikotarpiu ypač siekiama supaprastinti administravimo procesą. Viena iš tokių priemonių – supaprastintas išlaidų apmokėjimas. Europos socialinio fondo agentūros specialistų parengtame leidinyje rasite vertingų patarimų, konkrečių pavyzdžių ir paaiškinimų, kaip taikyti supaprastinimus. Čia aptarti supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdai, supaprastintų išlaidų ir pirkimų sąsajos, supaprastintai apmokamų išlaidų buhalterinė apskaita, fiksuotųjų normų taikymas ir kt.

Leidinyje kalbama apie tai, kaip pirkimus turėtų vykdyti tos įstaigos, kurios nėra perkančiosios organizacijos. Šiame leidinyje ne tik nurodytas teisinis reglamentavimas, bet ir pateiktas realių situacijų vertinimas bei rekomendacijos, kaip tinkamai vykdyti pirkimus ateityje.

Europos socialinio fondo specialistai, įgyvendindami 2018 m. atlikto ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimo rekomendacijas, parengė specialų leidinį, kuriame nuosekliai aptariama kiekvieno mokymų etapo (planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo) svarba, apžvelgiami esminiai dalykai, lemiantys mokymų kokybę ir sėkmę. Leidinyje rasite vertingos informacijos, kaip išsiaiškinti tikslinės grupės lūkesčius ir nustatyti mokymų tikslus, kokį geriausią mokymų būdą ir metodą parinkti konkrečiu atveju konkrečiai žmonių grupei, kaip atlikti mokymų paslaugų pirkimus, kokie yra suaugusiųjų mokymo ypatumai, taip pat daug kitų įžvalgų apie mokymų organizavimo ir įgyvendinimo procesą.

Kviečiame skaityti ir naudotis įgyvendinant projektus!


2019-12-18  INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijuoja priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį keitimą.

Atsižvelgiant į šią aplinkybę, iki kol bus patvirtinti kvietimo dokumentų pakeitimai, stabdomas paraiškų priėmimas pagal šią priemonę.

Jeigu pareiškėjas įvertina, kad planuojami dokumentų pakeitimai neturės įtakos paraiškos vertinimui, paraišką jis gali teikti. Atkreipiame dėmesį, kad priėmus paraišką, tačiau įvertinus, kad minėti pakeitimai vis dėlto turi įtakos vertinimui, paraiškos vertinimas bus sustabdytas.

Daugiau informacijos


2019-12-17  PROJEKTAS „SENJORŲ AGAPĖ“

Gruodžio 13 d.  Šiaulių jėzuitų mokyklos bendruomenė, t. y. mokyklos vaikai su tėveliais, mokytojai, darbuotojai, kartu su projekto „Senjorų agapė“ dalyviais, ankstyvą rytmetį rinkosi lauko klasėje eglutės įžiebimui. Mokyklos choro vaikai giedojo giesmeles, tėveliai ir svečiai skanavo imbierinę arbatą ir diena buvo nuspalvinta jaukios bendrystės. Bendruomenė džiaugiasi galimybe pasinaudoti projekto „Senjorų agapė“ lėšomis sumontuota lauko klase. Šią dieną taip pat vyko senjorų kultūrinio sąmoningumo ir raiškos klubo veikla. Ankstesnėse veiklose senjorai vėlėsi vilnones šlepetes, o dabar pradės tapyti ant drobės.


2019-12-03 SEMINARAS „KAIP ATRASTI SĖKMINGO PROJEKTO FORMULĘ?“ PRIEMONIŲ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“, „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IR „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Šių metų gruodžio 3 d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė   dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros  organizuotame seminare „Kaip atrasti sėkmingo projekto formulę?“  Seminaro metu kalbėta  kaip įsigilinti į dalyvių poreikius, kaip išmokti kūrybiškai pristatyti projekto veiklas, rasti efektyviausius komunikacijos būdus ir pasiekti geriausių rezultatų.  Taip pat  seminaro metu turėjo progą kartu su Europos socialinio fondo agentūros projektų vadovais spręsti aktualius projektų įgyvendinimo klausimus, ieškoti geriausių bendradarbiavimo formų ir dalytis gerąja patirtimi.


2019-11-29 PRAKTINĖ KONFERENCIJA „ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: SOCIALINĖS INOVACIJOS ŠIAULIUOSE“

Lapkričio 28 d., Verslo ir pasiekimų parodos „Šiauliai 2019“ metu vyko praktinė konferencija „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: Socialinės inovacijos Šiauliuose“. Verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai 2019“ ir kiek kitoks konferencijos formatas pasirinktas neatsitikėtinai. Ši Šiaulių VVG konferencija buvo atvira visiems Šiaulių miesto gyventojams, verslo subjektas ir miesto svečiams, siekiant kuo plačiau supažindinti Šiaulių miesto bendruomenę su teikiamomis galimybėmis ir projektais, bei siekiant megzti naujus partnerystės ryšius.

Kiekvienas projektas įdomus ir turi savo auditoriją – šeimas, būsimus savanorius, neįgaliuosius, senjorus, jaunimą ir kt. Konferencijoje buvo pristatomi šiauliečių inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiauliuose. Vienas iš tokių Viešosios įstaigos Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su partneriais vykdomas projektas „Miesto ateljė“. „Miesto ateljė“ – tai inovatyvus projektas – Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkurta erdvė, kurioje stiprinami gebėjimai ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikomi ir mezgami  socialiniai ryšiai  su visuomene ir tarpusavyje. Projekto metu dalyviai mokosi siūti, modeliuoti, vyksta projektinis darbas, kūrybinis ugdymas, teminiai pokalbiai diskusijos. Norime pasidžiaugti, kad projektas džiugina ne tik projekto dalyvius, bet ir miesto bendruomenę. Džiaugiamės parodos dalyvių gausa išbandžiusių siuvėjo kėdę. Tai ne pirmas kartas, kuomet „Miesto ateljė“ perkelia savo dirbtuvėles. Projektą „Miesto ateljė“ ir improvizuotas dirbtuves galėjome sutikti ir vasarą vykusiame renginyje „Šiaulių naktys 2019“.

Ne ką mažiau dėmesio sulaukė ir Socialinės integracijos centro kartu su partneriais vykdomas projektas „Šeimos LOGOritmas“.  Projekto „Šeimos LOGOritmas“ tikslas – darbingų gyventojų ir jų šeimos narių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų laisvalaikį, mokymą(si) kartu, siekiant efektyvių asmenybės tobulėjimo pokyčių ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką. Išskirtina tai, kad per šeimų sportą sukuriama erdvė šeimų pozityvių santykių kūrimui, šeimos tarpusavio santykių problemų sprendimui, užimtumui, socialinių, kultūrinių įgūdžių ugdymui, savimotyvacijos stiprinimui. Parodos dalyviai turėjo progą išbandyti taiklumą metant regbio kamuolį, išbandyti ir savo rankose palaikyti žolės riedulio lazdas. Savo jėgas ir taiklumą išbandė ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas. Šios veiklos parodos dalyviams ne tik patiko, bet ir suteikė daug juoko bei pozityvių emocijų.

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (neįgaliuosius)“. Projekto metu gerinamas projekto dalyvių, šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą. Parodos metu lankytojams buvo siūloma išspręsti atsipalaidavimui skirtą galvosūkį.

O projekto „Kelio žvaigždė“ vadovė, parodos dalyviams, pristatė interaktyvią vienos dienos stovyklos fotografijų parodą.  Šio projekto tikslas – stiprinti pensinio amžiaus asmenų grupės socialinį aktyvumą į(si)traukiant į kūrybinę saviraišką. Siekiant šio tikslo, sudaromos sąlygos vyresnio amžiaus asmenų grupei realizuoti save socialiai atsakingose veiklose, įsitraukti į kūrybines veiklas, gerinti savijautą bei mažinti vienišumo jausmą. Savanoriškos veiklos metu projekto dalyviai turi galimybę pasijusti aktyvios visuomenės dalimi, padėti sau per pagalbą kitam.

Džiaugiamės sulaukę ir svečių iš Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės. Šiaulių miesto VVG pirmininkas Alfredas Jonuška ir projekto vadovė Diana Armalienė praktinės konferencijos metu kartu su svečiais vedė diskusiją, apie patirtis įgyvendinant miestų strategijas, aptarti Naujosios Akmenės miesto ir Šiaulių miesto vietos plėtros strategijų panašumai ir skirtumai, diskutuota apie projektinių pasiūlymų vertinimą, ir dalintasi patirtimi bei su iššūkiais su kuriais susiduriama įgyvendinant strategijas.


2019-11-13 SUSITIKIMAS SU NAUJOSIOS AKMNENĖS VVG

Šių metų lapkričio 12 d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pakviesta pasidalinti patirtimi su Naujosios Akmenės VVG ir projektinių pasiūlymų vertinimui kaip nepriklausoma vertintoja. Susitikimo metu dalintasi strategijos įgyvendinimo gerąja patirtimi. Taip pat įvertinus projektinius pasiūlymus pagal bendruosius reikalavimus, pagal prioritetinius reikalavimus ir pagal atitikimą Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijai, bus aišku, kurie projektai bus galimi finansuoti, kurie bus atmesti ar nukelti į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą.

 


2019-11-06 PRAKTINĖ KONFERENCIJA „ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: SOCIALINĖS INOVACIJOS ŠIAULIUOSE“

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia visus šiauliečius ir miesto svečius į praktinę konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: socialinės inovacijos Šiauliuose“. Konferencijoje bus pristatomi inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiaulių mieste – šiauliečių socialinę (re)integraciją įtraukiant bendruomenės narius, verslo ir vietos valdžios atstovus. Konferencija vyks 2019 m. lapkričio 28 d. (ketvirtadienį) 16.00-18.00 val. Šiaulių arenos ( J. Jablonskio g. 16, Šiauliai) I aukšto pagrindinėje salėje, Verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2019“ metu.


2019-11-05 PROJEKTO „GYVENU LT“ PRISTATYMAS

Šių metų lapkričio 4 d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė  ir komunikacijos specialistė– veiklų organizatorė Rugilė Strikoriūtė stebėjo Nacionalinės regionų plėtros agentūros  kartu su Užimtumo tarnybos Šiaulių skyriumi, organizuotą renginį – projekto „Gyvenu LT“ pristatymą, skirtą Užimtumo tarnyboje registruotiems kitataučiams. Renginio metu, Užimtumo tarnybos atstove Irena Vaikutienė kalbėjo apie kitataučiams teikiamas paslaugas ir įsidarbinimo galimybes Šiauliuose, Nacionalinė regionų plėtros agentūra direktorė Aida Adeikienė  ir Projektas „Gyvenu LT“ vadovė Daiva Klimienė pristatė projekto veiklas, ir jų teikiamą naudą, bei pakvietė įsijungti į projekto veiklas. Džiaugiamės gražia diskusija apie problemas, su kuriomis susiduria kitataučiai integruodamiesi į Lietuvos kultūrą.


2019-10-29  ANTROJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šių metų spalio 28 d., Šiaulių televizija transliavo antrąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu  9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti antrąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-10-24 AIŠKĖJA BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS PRIORITETAI 2021-2027 METAIS

2019 m. spalio 24–25 d. Byliškėse (Prienų raj.) vykusiame renginyje „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) strategijų įgyvendinimas“ Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja Eglė Šarkauskaitė pristatė Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptis į bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą 2021-2027 metais. Pateikiame pranešimo ,,Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: 2021–2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptys“ skaidres (čia).


2019-10-24 PROJEKTO „Šeimų LOGOritmas“ SAVANORIŲ MOKYMAI

2019 m. spalio 23 d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė  ir komunikacijos specialistė Rugilė Strikoriūtė stebėjo savanorių mokymus „Įprasmink savo gyvenimą savanoriaudamas“, pagal projektą „Šeimų LOGOritmas“. Mokymai skirti būsimiems savanoriams suteikti žinių ir įgūdžių efektyviai savanorystei. Šiais mokymais siekiama perduoti žinią būsimiems savanoriams, koks būtų jų vaidmuo, ką ir kaip jie turėtų daryti, kaip numatoma juos palaikyti, su jais bendradarbiauti ir skatinti. Per savanorišką veiklą siekiama motyvuoti žmones rasti vidinį pasitenkinimą, praplėsti socialinį ratą, tobulinti asmenines ir socialines kompetencijas.


2019-10-22  SUSITIKIMAS SU PROJEKTO „SENJORŲ AGAPĖ“ VYKDYTOJAIS

2019 m.  spalio 22   d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė lankė projekto „Senjorų agapė“ pareiškėjus. Projekto „Senjorų agapė“ tikslas – senjorų aktyvios pozicijos įtvirtinimas: pagalba sau per pagalbą kitam.  Susitikimo metu buvo apžiūrėta ir aplankyta projekto metu pastatyta mobili pavėsinė.  Diskutuota apie jau pasiektus rezultatus ir dar laukiamas veiklas.


2019-09-26  GEROJI PATIRTIS

Šių metų rugsėjo  26 dieną,  Šiaulių miesto Vietos veiklos grupė sulaukė svečių iš Naujosios Akmenės.  Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė dalijosi gerąja patirtimi  su Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės atstovais – valdybos nariu Vaidu Beišiniu ir projekto veiklų koordinatore Alina Jokūbauskiene. Susitikimo metu aptarti iššūkiai ir sėkmės įgyvendinant projektą. Džiaugiamės, kad Šiaulių miesto VVG yra gerasis pavyzdys ir kitoms VVG.


2019-09-05  ĮAMŽINK ŠIAULIUS !

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


2019-08-14  PIRMOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šių metų rugpjūčio 12 d., Šiaulių televizija transliavo pirmąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu  9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti pirmąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-08-05   PROJEKTO „GYVENU LT“ SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK PASKYRA

Projektas „Gyvenu LT“ kviečia draugauti socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto „Gyvenu LT“  naujienas ir informaciją apie vykdomą veiklą. Sekite projektą socialinio tinklo paskyroje: https://www.facebook.com/ProjektasGyvenuLT

Projektu siekiama palengvinti darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto veiklos apims aktualias temas kaip: Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį, informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas, profesinės karjeros planavimas, savanorystė.


2019-07-17  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ TELEVIZIJOJE

Šių metų liepos 17 d., Šiaulių televizija transliavo specialų reportažą. Reportaže, Šiaulių apskrities gyventojams, pristatoma Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikla,  pristatomi projektai kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatina Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

 


2019-07-05   PROJEKTO „ĮSIGALINK ir SIEK“ SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK PASKYRA

Projektas „ĮSIGALINK ir SIEK“ kviečia draugauti socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto „ĮSIGALINK ir SIEK“  naujienas ir informaciją apie vykdomą veiklą. Sekite projektą socialinio tinklo paskyroje:  https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-miesto-jaunimo-grup%C4%97-%C4%AEsigalink-ir-Siek-346260542718646/?epa=SEARCH_BOX

Projektu „ĮSIGAINK ir SIEK“ siekiama spręsti tikslinių grupių asmenų (jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa) sociokultūrinės ir darbinės integracijos problemas taikant socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodus. Projektas siejamas su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslu „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“.


2019-07-01   INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminis keitimas.

Su pakeistu dokumentu galite susipažinti čia.


2019-06-04   PROJEKTO „ MIESTO ATELJĖ“ DIRBTUVĖS

2019 m.  birželio 27   d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė ir veiklų organizatorė Rugilė Strikoriūtė  lankėsi projekto „Miesto ateljė“ dirbtuvėse. „Miesto ateljė“  – tai inovatyvus projektas – Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkurta erdvė, kurioje sudaromos sąlygos socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai integruotis į darbo rinką. Socialinė kompetencija yra grindžiama asmens žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais. Projekto veiklos – Socialinė siuvykla, Atvira dirbtuvė, Įgūdžių atiduotuvė ir Idėjų palėpė – ugdo ir palaiko socialinę atskirtį patiriančių žmonių kasdieninio gyvenimo ir darbinius įgūdžius. Projekte dalyvauja jau antroji projekto dalyvių grupė. Projekto dalyvės dalinosi pastebėjimas, išgyvenimais, jausmais, projekto metu.  Džiaugiamės, kad projektai nelieka nepastebėti ! Šiaulių televizijos parengtame reportaže galite išvysti projekto „Miesto ateljė“ užkulisius. Mintimis  dalijasi projekto dalyvės, Šiaulių miesto VVG projekto vadovė Diana Armalienė, partneriai…

Projektas bus vykdomas iki 2022 m. birželio mėn.

Daugiau apie projektą: https://nrda.lt/miesto-atelje-2/


2019-06-04   PROJEKTO „ KELIO ŽVAIGŽDĖ“ DIENOS STOVYKLA

2019 m. birželio 4  d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė ir komunikacijos specialistė Rugilė Strikoriūtė dalyvavo projekto „Kelio žvaigždė“ dienos stovykloje. Vienos dienos stovykla-renginys skirtas pasitelkiant augintinius gerinti pensinio amžiaus asmenų psichologinę savijautą, vystyti sociokultūrines paslaugas per emocinį santykį su gyvūnais bei skatinti pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.
Stovyklos- renginio metu bendravome su projekto „Kelio žvaigždė“ dalyviais, žaidėme kartu su VšĮ „Letenėlė“ globotiniais. Pensinio amžiaus žmonės supažindinti su gyvūnais, VšĮ „Letenėlė“ veikla, pristatoma augintinių priežiūra, organizuojami žaidimai. Stovyklos metu nuotaiką kūrė jaunieji akordeonistai iš Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos.

Akimirkas iš stovyklos galite pamatyti ir video reportaže: https://www.facebook.com/271035777008423/videos/460506871365779/?eid=ARDPK4kib12n8cDO9HkVFp5ftMwTVjA2k7LaclC_tIBmildWGH3YpyYlzJyB7C6gn4qBEKSWSdGkNPyr

This slideshow requires JavaScript.


2019-06-03  PROJEKTAS „PAGALBOS TEIKIMAS ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS, PRIŽIŪRINTIEMS SAVO ŠEIMOS NARIUS (NEĮGALIUOSIUS)“

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras (toliau- ŠPPS centras) teikia paliatyvią pagalbą sunkiai sergantiems Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams ir jų artimiesiems, siekiant palengvinti ligonių fizines kančias, spręsti psichologines ir socialines problemas, padėti ligonio šeimai netekties laikotarpiu, teikti dvasinę pagalbą. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis, nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (neįgaliuosius)“. Projekto metu gerinamas projekto dalyvių, šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą.


2019-05-30  INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijavo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį keitimą.

Atsižvelgiant į šią aplinkybę, iki kol bus patvirtinti kvietimo dokumentų pakeitimai, stabdomas paraiškų priėmimas pagal šią priemonę.

Jeigu pareiškėjas įvertina, kad planuojami dokumentų pakeitimai neturės įtakos paraiškos vertinimui, paraišką jis gali teikti. Atkreipiame dėmesį, kad priėmus paraišką, tačiau įvertinus, kad minėti pakeitimai vis dėlto turi įtakos vertinimui, paraiškos vertinimas bus sustabdytas.


2019-05-22  INFORMACIJA

Informuojame, kad Vidaus reikalų ministerija parengė vidaus reikalų ministro įsakymų projektus (toliau – įsakymų projektai) dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų ES fondo investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsakymo projektas pridedamas). Siekiant abipusio bendradarbiavimo derinant teisės aktų projektus, VVG savo pasiūlymus ar pastabas dėl šių teikiamų įsakymo projektų teiks iki 2019 m. gegužės 31 d.

Keitimo įsakymo projektas_2019-05-14


2019-05-14   ĮVYKO MOKYMAI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ  VYKDYTOJAMS 

2019 m. gegužės 13 dieną vyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų ir partnerių atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė projektų stebėsenos tvarką, ESFA pastebėjimus vertinant projektus ir kitą su administravimu susijusią informaciją. Mokymuose dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės administracijos atstovai, kurie supažindino su bendrafinansavimo dokumentais ir kt.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Laikas derinamas individualiai telefonu +370 606 04 462 arba el.p. vvgsiauiai@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.


2019-04-23  MOKYMAI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ  VYKDYTOJAMS

2019 m. gegužės 13 d. 15.00–17.00 val. Vilniaus g. 100  vyks mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą.

Mokymuose dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Esant poreikiui, mokymuose vykdomas vertimas į lietuvių gestų kalbą. Apie poreikį prašome informuoti registruojantis.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 100, Šiauliai, darbo dienomis (reikalinga išankstinė registracija dėl laiko suderinimo).


2019-04-02  VVG NARIŲ IR VALDYBOS POSĖDIS
Kovo  28 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdyba ir nariai rinkosi į posėdį. Susitikime dalyvavo Šiaulių miesto VVG pirmininkas A. Jonuška, Šiaulių pramoninkų asociacijos direktorius Eugenijus Lukas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” atstovas Justinas Linksmutis Samuolis.

Susitikimo metu Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) finansininkė  J. Alsienė pristatė metinę veiklos ataskaitą,  projekto vadovė D. Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą, vyko vietos plėtros projektų sąrašo Nr.1/4 tvirtinimas, aptarti kiti einamieji klausimai.

Susitikimų protokolus galite rasti čia:

Valdybos posėdžio protokolas

Narių susirinkimo protokolas

This slideshow requires JavaScript.


2019-03-28  SUSIPAŽINIMO VIZITAS

Kovo 28 d., Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje vyko Europos socialinio fondo agentūros atstovės Margaritos Januškevič vizitas  dėl projekto „Gyvenu LT“  administravimo, kuriame dalyvavo ir Šiaulių miesto VVG  projektų vadovė Diana Armalienė.  Susitikimo metu aptarti įsipareigojimai bei atsakomybių sritys, aptarta projekto eiga ir etapai.


2019-03-27  DARBINIS ALJANSAS

2019 m. kovo 27 d., Pakruojyje vyko susitikimas su Pakruojo VVG  „Darbinis aljansas: VVG patirtis ir iššūkiai“. Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė, veiklų organizatorė Rugilė Strikoriūtė kartu su projekto „Miesto ateljė“ dalyve Judita Stulpinaitė dalijosi gerąja projektų įgyvendinimo patirtimi. Renginio metu atvirai dalintasi informacija, dalytasi įžvalgomis, vertintos stiprybės ir galimybės įgyvendinat miesto VPS. Susitikimas nepraėjo ir be diskusijų. Apatrta kaip didinti vietos bendruomenių socialinę integraciją, gerinti jų įsidarbinimo galimybes, išnaudojant verslo ir vietos valdžios ryšius.

Projekto „Miesto ateljė“ dalyvė Judita, dalijosi gerąja patirtimi,  nuotaikingai ir interaktyviai pristatė projekto metu įgytas žinias ir patirtis.

This slideshow requires JavaScript.2019-03-25  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS  REIKALŲ MINISTERIJOS INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas (toliau – Departamentas), įvertinęs susidariusią situaciją dėl pabėgėlių klausimo įgyvendinant vietos plėtros strategijas (toliau – VPS) ir atsižvelgdamas į tai, jog 33 VPS iš 39 atrinktų finansuoti, yra skirtos ir pabėgėlių socialinei integracijai. Reaguodamas į atskirų vietos veiklos grupių (toliau – VVG) iškeltas problemas (VVG neturi informacijos apie tai, ar strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvena pabėgėlių ir pan.), departamentas pateikė atsakymus.

Daugiau informacijos:
Dėl pabėgėlių klausimo įgyvendinant VPS
Atsakymas į VVG pastabas


2019-03-18  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS POSĖDIS

2019 m. kovo 28 d. 10 val. (Vilniaus g. 100) vyks Šiaulių m. VVG valdybos posėdis.
Darbotvarkė: 
1. 2018 m. Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas.
2. 2018 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 1/4 tvirtinimas.
4. Šiaulių m. vietos plėtros strategijos keitimo 2019 m. svarstymas.

5. Kiti einamieji klausimai.


2019-03-06  PROJEKTO „GYVENU LT“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje įvyko pirmasis projekto „Gyvenu LT“  partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo ir Šiaulių miesto VVG  projektų vadovė Diana Armalienė. Projektu siekiama palengvinti darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką.

Kaip visuomenė priima kitataučius ir pabėgėlius? Su kokiais sunkumais susiduria kitataučiai? Kas svarbiausia integruojant kitataučius? Šiuos ir kitus klausimus aptarinėjo „Gyvenu LT“ partneriai iš Socialinės Integracijos Centras, Šiaulių televizija ir Liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“. Susitikimo metu partneriai aptarė savo įsipareigojimus bei atsakomybių sritis.

 


2019-02-20   VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS 2019 M.

2019 m. spalio 1 d. Šiaulių m. VVG planuoja skelbti papildomą kvietimą bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų atrankai Šiaulių m. vietos plėtros strategijos – TIKSLO Nr. 1. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą, UŽDAVINIO Nr. 1.3. Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę – įgyvendinimui.

Taisykliu+1+priedas_Siauliu VVG_planas_2019


2019-02- 15   MENO TERAPIJA SU MOLIU

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“, dalyvės išbandė molio lipdymo terapiją ir kartu su Šiaulių universiteto Botanikos sodo specialistu Karoliu Grušu kūrė nenumaldomai artėjančios šventės – UŽGAVĖNĖS, kaukes.

Projektas „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ trumai vadinamas „Atokvėpiu“. Projektas dalyvėms leidžia dalintis patirtimi ir bent trumpam pabėgti nuo problemų bei atsikvėpti kūryboje

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės ir VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro.

This slideshow requires JavaScript.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02- 15  VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS MIESTUOSE

Šių metų vasario 13 dieną, Šiaulių m. VVG projekto vadovė Diana Armalienė dalyvavo Panevėžyje vykusiame renginyje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas miestuose“. Kartu su VšĮ Europos socialinio fondo agentūros atstovėmis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovėmis ir kitai renginio dalyviais buvo aptartos Vietos veiklos grupių pareigos ir teisės, projektų paraiškų atranka ir finansavimas bei dalintasi patirtimi.

Sekite informaciją apie dokumentų pasikeitimus.


2019-02- 08  ATOKVĖPIS KŪRYBOJE: MENO TERAPIJA SU GĖLĖMIS

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ dalyvės kūryboje atrado nusiraminimą ir poilsį. Tradiciškai kiekvieną savaitę vykdomos Meno terapijos. 

Dėkojame mūsų savanorei Viktorijai Mališauskaitei už paskaitas, kurių metu išmokome kurti dekoratyvines gėles namų ir švenčių interjerui.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro, ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-04    GONGAI SVEIKATAI

VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“ skatina gyventojus kovoti su vėžiu – aktyviai, sveikai, įdomiai. Šiais metais kovai pasirinkta Gongų muzikos vibracija. Kaip vienas iš terapijos būdų puikiai tiko projekto  „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)“ dalyviams. 

Dėkojame Sielos harmonijos vadovei Svetlanai už susitikimą.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro, ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-04    MAISTO TERAPIJA

Vasario 4 dieną prasidėjo maisto terapijos ciklas. Vasario 4 diena – duonos diena, kurios proga dalyviai kartu su Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus jaunimu bei specialistais minkė, kepė ir dailino duoną. Svaiginantis duonas kvapas ir skonis, išbandytos net trys duonos rūšys, sužinota daug informacijos apie jos gerąsias savybes.
Dėkojame partneriams už draugystė ir žinias.
Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

This slideshow requires JavaScript.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-01     SKAITYMO TERAPIJA

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ trumpiau vadinamas „Atokvėpiu“ ieškojo atokvėpio knygose. Vasario pradžioje įvyko smagus susitikimas su knygos autore Nijole Koskiene, kuri pristatė savo  knygą „Špylkos ir šlepetės“. Išskirtinis, šiltas pokalbis su arbata apie istorijas ir kaip jos gimė.Susitikimo metu dalyvės atrado dalelę savęs knygoje, išsiskirstėme su šypsenomis  ir knygomis rankose, pasižadėjusios sau pradėti viską nuo šiandien ir perskaityti po puslapį kas vakarą.Dėkojame autorei Nijolei Koskienei už jaukų vakarą.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-26    ŽIRGŲ IR GAMTOS TERAPIJA

Atokvėpio minutės su projekto dalyviais Kurtuvėnuose yra likimo dovana visiems. Projektas suteikia žmonėms galimybę išbandyti naujus ir prisiminti senus potyrius. Dalyvių dienos planas įvykdytas: angelai ant sniego padaryti, žirgai aplankyti, katinai paglostyti, gerų emocijų sukaupta.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

This slideshow requires JavaScript.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-18   ATOKVĖPIS SPALVOSE

Vienas pirmųjų spalvotų susitikimų su projekto dalyviais ramybės ir spalvų apsuptyje. Susitikimas skirtas pajausti šiandieną ir rytojų, stabtelėti akimirkoje. Dėkojame dalyvėms už bendrumą.

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis, nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-14    PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ“ ĮGYVENDINIMAS  

2019 m. sausio 11 d. įvyko pirmas šiais metais Všį MTD „ARASAI“ bendruomenės inicijuoto vietos plėtros projekto „Kelio žvaigždė“ susitikimas su tikslinės grupės nariais – pensijinio amžiaus žmonėmis, kurie dalyvaudami mokymuose ruošiasi savanorystei „Atvira bendrystė“. Užsiėmimas „Gyvenimo prasmė – nuolatinė tarnystė“ buvo pirmas iš pasakų analizės mokymų ciklo, kuriame visi susirinkusieji analizavo pasakų herojus, jų būdą bei savybes. Aiškinosi pasirinktų veikėjų teikiamą gėrį ar blogį aplinkiniams. Ieškojo analogų artimoje aplinkoje. Vaizdinės raiškos priemonės buvo gaminamos iš storo popieriaus juostų.


2018-12-04    ŠIAULIEČIAI ŠIAULIAMS  

2018 m. lapkričio 30 d. Verslo ir pasiekimų parodos metu vyko konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: iššūkiai šiandien ir rytoj“. Konferencijoje buvo pristatomi šiauliečių inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiauliuose. Kiekvienas projektas įdomus ir turi savo auditoriją – šeimas, būsimus savanorius, neįgaliuosius, senjorus, jaunimą ir kt. Smagu jog šiandien galima pasidžiaugti startavusiais projektais, dalyvių šiltais atsiliepimais apie veiklų reikalingumą.

Projektai:
„Senjorų agapė“
„Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“
„Kelio žvaigždė“
„Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“
„Kitas aš“
„Miesto ateljė“
„ĮSIGALINK ir SIEK“
„Šeimos LOGOritmas“
„Gyvenu LT“

Konferencijos akimirkos:

This slideshow requires JavaScript.

 


2018-11-16    PRASMINGA SAVANORYSTĖ. Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras KVIEČIA SAVANORIAUTI! 

Norite įgyti naudingos patirties bendraujant, prižiūrint ligonius, esate pilnametis, norite prisidėti prie savanorystės skatinimo, kviečiame tapti projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ ​SAVANORIU. Savanoriams bus surengti mokymai, išrašomi pažymėjimai, sudaromos sutartys. Apmokymus baigę Savanoriai įgis socialinio darbo, kineziterapijos, psichoterapijos, psichologijos, paliatyvios pacientų slaugos žinių.

Smulkesnę informaciją teikia projekto vadovė Giedrė Brazlauskaitė, gbrazlauskaite@gmail.com, tel. nr. +370 61207080, www.siauliuslauga.lt

Plačiau Šiaulių regioninių naujienų platformoje „Etaplius“.


2018-11-15    SKIRKITE LAIKĄ SAU.  Visi šiauliečiai, namuose prižiūrintys neįgalų šeimos narį (ligonį), kviečiami atokvėpiui 

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras įgyvendina projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0002).

Dalyviams bus suteikta galimybė pailsėti ir kurti meno, rankdarbių, maisto gamybos užsiėmimuose, konsultuotis socialiniais klausimais, dalyvauti žirgų terapijos Kurtuvėnuose, psichoterapijos užsiėmimuose.

Smulkesnę informaciją teikia projekto vadovė Giedrė Brazlauskaitė, gbrazlauskaite@gmail.com, tel. nr. +370 61207080, www.siauliuslauga.lt

Plačiau Šiaulių regioninių naujienų platformoje „Etaplius“.


2018-11-06    Kviečiame visus šiauliečius ir miesto svečius į konferenciją ,,ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN IR RYTOJ“

Konferencijoje bus pristatomi inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiaulių mieste – šiauliečių socialinę (re)integraciją įtraukiant bendruomenės narius, verslo ir vietos valdžios atstovus.
Konferencija vyks 2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienį) 11.00-13.00 val. Šiaulių arenos seminarų salėje (I aukštas), J. Jablonskio g. 16, Šiauliai (Verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2018“ metu).
Konferencijos dalyviams įėjimas į verslo ir pasiekimų parodą ,,Šiauliai 2018“ – NEMOKAMAS.


2018-10-30    ŠIAULIŲ M. VVG SPECIALISTAI TOBULINA SAVO ĮGŪDŽIUS

2018 m. spalio 29 d. Šiaulių m. VVG projekto vadovė Diana Armalienė dalyvavo patirčių sesijoje „Suprasti kitą“, skirtą miestų Vietos veiklos grupių atstovams, įgyvendinantiems projektus pagal priemones „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Skaityti daugiau


2018-10-24    Duris atvėrė „MIESTO ATELJĖ“

2018 m. spalio mėn. Šiaulių m. bulvare įsikūrusioje UAB „Elva“ duris atvėrė „Miesto ateljė“. Tai erdvė, kurioje sudarytos palankios sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus, galimybė savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Skaityti daugiau


2018-10-22    Šiauliuose lankėsi Europos socialinio fondo agentūros projektų vadovai

2018 m. spalio 16-18 d. ESFA Projektų valdymo skyriaus projektų vadovai Šiauliuose susitiko su projektų vykdytojų ir partnerių įstaigų (Viešosios įstaigos Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios, Šiaulių Jėzuitų mokyklos, MENINĖS TEKSTILĖS DIRBTUVIŲ „ARASAI“, Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro, Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialo, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų, VšĮ Socialinių inovacijų centro) atstovais. 

Skaityti daugiau


2018-10-08    Projekto „ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ, SLAUGANČIŲ ARTIMUOSIUS, SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS“ įgyvendinimas

2018 m. spalio 5 d. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre vyko projekto pareiškėjo Šiaulių darbo rinkos mokymo centro ir partnerių Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija Šiaulių inkstų ligomis sergančių asmenų draugija ,,Atgaja“ susitikimas. Aptartos projekto veiklų koordinavimo ir vykdymo planas, tikslinės grupė motyvavimo bei projekto viešinimo priemonės. Susitikime dalyvavo ir savo įžvalgas pateikė Šiaulių m. VVG projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė.

Informacija apie projektą
Tikslas – asmenims, slaugantiems ligonius, sudaryti palankias sąlygas dalyvauti bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę, kad galėtų lengviau integruotis į darbo rinką.
Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys, kurie prižiūri/slaugo savo artimuosius (20 žmonių), netiesioginė tikslinė grupė- savanoriai, kurie įgys praktinių įgūdžių savanoriaudami pagal savanoriškos veiklos sutartį (veikloje dalyvaus 15 savanorių).
Šiam tikslui pasiekti bus vykdomas slaugytojų (ekonomiškai neaktyvių asmenų, bedarbių) neformalus profesinis mokymas. Tikslinės grupės nariams bus pasiūlyta mokytis 1 iš 8 neformalaus mokymo programų. Prieš pasirenkant profesiją, tikslinės grupės nariams bus vykdomas profesinis orientavimas ir konsultavimas. Kol slaugantis asmuo dalyvaus mokymuose, ligoniu rūpinsis savanoriai.
Šio projekto dėka 20 tikslinės grupės narių įgys rinkoje paklausią specialybę ir greičiau integruosis į darbo rinką. 


2018-09-27     Įvyko mokymai vietos veiklos grupės projektų vykdytojams

2018 m. rugsėjo 25 dieną vyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų ir partnerių atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė projektų stebėsenos tvarką, ESFA pastebėjimus vertinant projektus ir kitą su administravimu susijusią informaciją. Mokymuose dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės administracijos atstovai, kurie supažindino su bendrafinansavimo dokumentais ir kt.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Laikas derinamas individualiai telefonu +370 606 04 462 arba el.p. vvgsiauiai@gmail.com

Skaityti daugiau


2018-09-03     Mokymai vietos veiklos grupės projektų vykdytojams

2018 m. rugsėjo 25 d. 10.00–12.00 val. Vilniaus g. 100 vyks mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. IV-489 skirtas finansavimas. Įsakymą galite rasti čia. 

Mokymuose dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Skaityti daugiau


2018-08-08     Projektų rengėjai pasirašė sutartis

Liepos 1 dieną projektų, parengtų pagal Šiaulių miesto plėtros strategiją, pareiškėjai pasirašė finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Pagal pasirašytas sutartis Šiauliuose bus pradėti įgyvendinti septyni inovatyvūs projektai. Visi projektai finansuojami Europos sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis ir nuosavu įnašu . Visų projektų santraukas, skirtus finansavimus galite matyti čia.

 


2018-07-16      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtinti projektai

Skelbiame patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų finansuoti projektų sąrašą, kuriame septyni projektai pateikti įgyvendinti Šiaulių miesto strategiją (sąraše 5-11 projektai). Atkreipiame dėmesį, kad sąraše projektui skirtos finansavimo lėšos nurodytos be Šiaulių miesto savivaldybės ir nuosavo pareiškėjo prisidėjimo. 

Įsakymas dėl projektų finansavimo


2018-06-27      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų informacija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vykdydama jai priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. atlieka / vykdo patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų rengimo, atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo.

Skaityti daugiau


2018-05-10      Patvirtinti projektiniai pasiūlymai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) įvertino ir atrinko projektinius pasiūlymus pateiktus pagal kvietimus atrankai Nr. 4 ir Nr. 7, kurie išsiųsti į Vidaus reikalų ministeriją tolimesniam vertinimui. Kvietimo atrankai Nr. 4 tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. Kvietimo atrankai Nr. 7 tikslas – teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.

Skaityti daugiau


2018-05-07      Įamžinti Šiauliai

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


 

2018-03-20      Dalyvaujame Pakruojo miesto VVG  informaciniame renginyje

Kovo 9 d. Pakruojo sinagogoje įvyko Pakruojo miesto vietos veiklos grupės informacinis renginys „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 206-2022 m. įgyvendinimas, aktualijos ir perspektyvos“, kuris buvo skirtas vietos plėtros projektų paraiškų rengėjams ir vykdytojų atstovams, Pakruojo miesto bendruomenei, verslo atstovams, vietos savivaldos vadovams.

Skaityti daugiau


2018-03-12      Informacija projektų rengėjams

Patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą  galite rasti čia.

 


2018-03-08      Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis

2018 m. kovo 6 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė, valdybos nariams, pristatė projektinius pasiūlymus pateiktus pagal kvietimo atrankai aprašą Nr. 4 ir kvietimo atrankai aprašą Nr. 7.

Skaityti daugiau


2018-01-03      Pakeistas projektų finansavimo aprašas

Informuojame, kad 2018 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-4  pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Daugiau informacijos rasite čia.


2018-01-02      Įamžinti Šiauliai

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


2017-12-07      Šiaulių miesto vietos veiklos grupės reportažas

Gruodžio 6 dieną Šiaulių apskrities televizija transliavo reportažą apie Šiaulių miesto vietos veiklos grupę.  Kviečiame peržiūrėti šį reportažą ir susipažinti su inovatyviomis paslaugomis, kurios bus teikiamos Šiaulių mieste įgyvendinant  Šiaulių miesto vietos veiklos grupės ir LR Vidaus reikalų ministerijos patvirtintus projektus. 
Reportažą galite peržiūrėti čia.


2017-12-06      Kviečiame žiūrėti!

Informuojame, kad gruodžio 6 dieną, 18 val. 50 min. per Šiaulių apskrities televiziją bus transliuojamas Šiaulių miesto vietos veiklos grupės reportažas. Reportaže pristatoma Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikla, pateikiama informacija apie atrinktus ir  LR Vidaus ministerijos patvirtintus Šiaulių miesto projektus, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.


2017-12-05    Inovatyvių paslaugų startas Šiauliuose

Gruodžio 1 dieną, verslo ir pasiekimų parodos  ,,Šiauliai 2017“ metu, vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“. Tai antroji Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija, kuri sukvietė Šiaulių miesto visuomenę, vietos valdžios narius bei miesto svečius. Konferencijos metu susirinkusiems pristatyti Šiaulių miesto vietos veiklos grupės atrinkti ir LR Vidaus ministerijos patvirtinti Šiaulių miesto projektai, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Skaityti daugiau


2017-11-17     Kviečiame į konferenciją

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia į konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“Konferencijoje bus pristatomi LR Vidaus reiklų ministerijos patvirtinti Šiaulių miesto projektai, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius įššūkius, bendruomenių narių socialinę (re)integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Skaityti daugiau


2017-11-14     Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas

Gruodžio 1 d. 15 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė organizuoja konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“. Konferencija vyks verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2017″ metu, adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai. 

Kviečiame visus norinčius, suinteresuotus asmenis išsakyti savo nuomonę, požiūrį, pastebėjimus dėl Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Jums skirtas laikas bus numatytas programoje. Prašome registruotis el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com arba tel. +370 606 04 462 iki lapkričio 24 dienos.


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.