D.U.K

Ar jauno verslo subjektui projekto įgyvendinimo laikotarpiu perduotas ilgalaikis turtas turi būti apdraustas?

Visą projekto laikotarpį turtas bus projekto vykdytojo nuosavybė ir jis atsako už šį turtą.
PFSA 75 punktas nustato, kad projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad: 75.1. būtų apdraustas projekto įgyvendinimui skirtas ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai); Todėl, projekto vykdytojui tenka pareiga užtikrinti, kad prarastas turtas bus atkurtas.
PFSA 75.7 punkte numatyta, kad vykdant Aprašo 10.3.2 papunktyje nurodytas veiklas: 75.7.1.1. projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) sudarytas susitarimas (-us) su jauno verslo subjektu dėl pagalbos verslo pradžiai jauno verslo subjektui teikimo; susitarime turi būti nurodyta jauno verslo subjekto veiklos sritis pagal įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, apibūdinta jauno verslo subjekto verslo pradžiai (plėtojimui) numatoma suteikti pagalba (išvardintos verslo pradžiai reikalingos paslaugos, kurios bus teikiamos jauno verslo subjektui, ir (ar) verslo pradžiai reikalingos priemonės, kuriomis bus sudaryta galimybė naudotis jauno verslo subjektui), jų teikimo / naudojimo terminai ir kitos, sutarties šalių nuomone, svarbios sąlygos), nurodyta maksimali jauno verslo subjektui numatomos suteikti pagalbos projekto lėšomis vertė (kuri nustatoma remiantis jauno verslo subjektui numatomų suteikti paslaugų ir (ar) priemonių kainomis rinkoje) ir kita susitarimo šalių nuomone, svarbi informacija; 
Šio punkto nuostata „ir kitos, sutarties šalių nuomone, svarbios sąlygos“ gal galėtų reikšti ir susitarimą, kad pats jaunojo verslo subjektas įsipareigoja apdrausti turtą vykdytojo naudai. Bet tas nepanaikina projekto vykdytojo prievolės užtikrinti, kad prarastas turtas bus atkurtas.


Ar gali daugiabučio namo savininkų bendrija būti projektinio pasiūlymo pareiškėju arba partneriu?

Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.74 straipsnio 1 dalis nustato, kad privatieji juridiniai asmenys gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Tačiau CK 2.75 straipsnis nustato juridinių asmenų teisnumo apribojimo atvejus. CK 2.75 str. 1 dalyje reglamentuojama, kad juridinių asmenų teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau tekste – DGNSB įstatymas)  1 str. 1 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas nustato daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją, reglamentuoja šios bendrijos steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas. Šis įstatymas taikomas bendrijoms, kurios įsteigtos valdyti, naudoti ir prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus ir kurių veiklos nereglamentuoja specialieji, atskiras juridinių asmenų teisines formas nustatantys, įstatymai (DGNSB įstatymo 1 str. 3 d.).
Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Šio juridinio asmens teisinė forma, kurią nustato šis įstatymas, yra bendrija (DGNSB įstatymo 3 str. 1 d.). Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, bendrijos įstatams ir veiklos tikslams (DGNSB įstatymo 3 str. 2 d.).


Kur galima rasti informaciją apie numatytus fiksuotus įkainius?

Pateikiame fiksuotųjų įkainių nustatymo pagrindimus ir fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimų ataskaitas.
– Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita 
– Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje Nr. 08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 
– Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita 
– Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita 
– Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita 
– Privalomojo sveikatos draudimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimas  
– Užimtumo ir socialinės įtraukties priemonių dalyvių maitinimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimas 
– Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita


Ar pareiškėju gali būti juridinio asmens filialas tuo atveju, kai juridinio asmens vykdymo vieta yra ne vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, o juridinio asmens filialo, kurs yra pareiškėjas, vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija?

Atsakymas. Taip, gali.
Pagal Civilinio kodekso 2.53-2.54, 2.66 straipsnių nuostatas:

– juridinio asmens filialu yra laikomas struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų;
– juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles;
–  juridinio asmens filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus, kuriuose be kitos informacijos turi būti nurodyta juridinio asmens filialo buveinė (adresas); juridinio asmens filialai (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai) registruojami juridinių asmenų registre.

 


Ar parapija, kurios veikla apima ne tik veiklą, susijusią su religinių apeigų vykdymu, bet ir įvairias veiklas, nukreiptas į parapijos gyventojų socialinės atskirties mažinimą, laikytina nevyriausybine organizacija?

Atsakymas. Taip, laikytina.
Tai, kad parapija (pareiškėjas / partneris) yra nevyriausybinė organizacija, pagrindžiančiu dokumentu yra pareiškėjo (partnerio) pasirašyta Nevyriausybinės organizacijos deklaracija, kurios forma pateikiama Bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo 2 priede.  Pareiškėjas (partneris), pasirašydamas nurodytą deklaraciją, patvirtina, kad jo tikslas (veikla) yra ne tik religijos tikslų įgyvendinimas.


Ar su partneriu (-iais) sudaryta jungtinė veiklos sutartis turi būti notariškai patvirtinta?

Atsakymas: ne, neprivalo būti patvirtinta.
Jungtinė veiklos sutartis, kurioje nustatytos tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą, neprivalo būti patvirtinta notariškai.


Prašome paaiškinti, kokie yra Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai?

Atsakymas :  stebėsenos rodikliai išdėstyti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių 8 lentelėje.

Rezultato rodikliai:
R-1.1 Projekto veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėn. po dalyvavimo veiklose (galutinio rodiklio reikšmė skaičiuojama nuo pradinės rodiklio reikšmė 20 proc.).
R-1.2 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose (galutinio rodiklio reikšmė skaičiuojama nuo pradinės rodiklio reikšmė 10 proc.).
R-1.3 Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) (galutinio rodiklio reikšmė skaičiuojama nuo pradinės rodiklio reikšmė 10 proc.).
Rezultato rodikliai parodys, kaip bus pasiekti 2014–2020 metų veiksmų programos 8.6.1 konkrečiam uždaviniui „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ nustatyti rezultato rodikliai.

Produkto rodikliai (P-1.1 iki P-2.2):

-Projekto veiklų dalyvių (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius.
-Projekto veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.

Produkto rodikliai pateikiami bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašuose.