Įgyvendinti projektai

2017–2023 m. Projektas ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“  (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020).

Apie projektą

Tikslas – sudaryti palankias sąlygas ir užtikrinti veiksmingą Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.
Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (VVG) 2015 m. parengė daugiasektorinę Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją, kuri jungia ekonomikos, socialinio ir kultūros sektorių veiklas ir atitinka 2014-2020 m. veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1 uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Strategija papildo Šiaulių m. integruotosios teritorijos vystymo programą, siekiant didinti užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį, ypatingai jaunimo įtrauktį, mažinti socialinę atskirtį, emigraciją plėtojant inovatyvias paslaugas ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę.
Projektas apėme Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų parengimą, vertinimą, atranką bei stebėseną; vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimą; Šiaulių m. VVG darbuotojų, valdymo organų atstovų kompetencijų stiprinimą; gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimą apie Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą ir rezultatus; strategijos įgyvendinimo stebėseną, vertinimą ir atnaujinimą.
Nuosekli ir kompleksiška projekto veiklų organizavimo sistema užtikrins sėkmingą Strategijos įgyvendinimą bei teigiamą poveikį Šiaulių miesto plėtrai.

Projekto vertė 117647,06 Eur

Skiriamas finansavimas 100 000 Eur (85 proc.): ES fondų lėšos – 91891,89 Eur (78,11 proc.), Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšos – 8108,11 (6,89 proc.)

Šiaulių m. savivaldybės biudžeto lėšos – 17647,06 Eur (15 proc.)

Galutinė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita čia Taisykliu_8_Priedas_Galutine_Siauliu VVG

 

 

 

 

 


2015–2016 m. Projektas ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” (Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0046).
Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektą galite skaityti čia.