Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas

Nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. sausio mėn. buvo vykdomas projektas ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“.

Projekto tikslas – parengti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją, skirtą pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.
Projekto tikslui pasiekti buvo vykdomos šios veiklos:

  • vietos bendruomenės ir bendruomeninių organizacijų įtraukimas į vietos plėtros strategijos parengimą;
  • vietos plėtros strategijos parengimas.

 

Tam, kad bendruomenė aktyviai įsitrauktų į strategijos rengimą buvo organizuojami informaciniai renginiai ( 3 vnt.) bei atvirų durų dienos ( 5 vnt.). Informacija apie strategijos rengimą buvo talpinama vietinėje spaudoje bei elektroninėje erdvėje (steigėjų internetinėse svetainėse), kuriose Šiaulių miesto bendruomenės nariai galėjo teikti savo pastabas, idėjas bei pasiūlymus.
Šiaulių miesto vietos plėtros strategija buvo rengiama šiais etapais:1. Poreikių tyrimas (Šiaulių miesto gyventojų apklausa apie esančias gyvenimo sąlygas bei paslaugų poreikį); 2. Esamos situacijos analizė ir SSGG analizė; 3. Poreikių ir problemų nustatymas prioriteto tvarka;4. Strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių identifikavimas, viešas aptarimas ir tvirtinimas visuotiniame narių susirinkime; 5. Finansinio plano parengimas ir tvirtinimas visuotiniame narių susirinkime;6. Strategijos projekto pristatymas ir viešas svarstymas;7. Strategijos tvirtinimas ir pristatymas Šiaulių regiono plėtros tarybai.

Gyventojų apklausa
Gyventojų apklausos rezultatai
Parengta Šiaulių miesto vietos plėtros strategija